Novinky

Aké zmeny čakajú sektor vody, odpadu a životného prostredia?

Členovia Sektorovej rady pre vodu, odpad a životné prostredie spracovali v rámci Národného projektu „Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v SR“ (ďalej len „SRI“) jedinečnú Sektorovú stratégiu pre rozvoj ľudských zdrojov v ich sektore. Podľa slov predsedníčky sektorovej rady, Ing. Ivany Mahríkovej, PhD., EUR ING „Našim cieľom bolo prehodnotiť existujúce schémy udržateľnosti a rozvoja ľudských zdrojov, prispôsobiť ich novým inovatívnym trendom a posunúť ich do 21. storočia.“ Toto spoločné snaženie významných expertov z oblasti vodného a odpadového hospodárstva a oblasti starostlivosti a ochrany životného prostredia prinieslo komplexný strategický materiál, ktorý na základe dátových podkladov, skúseností z praxe, ale aj na základe najdôležitejších národných a medzinárodných dokumentov pomenúva najdôležitejšie kroky, ktoré je potrebné absolvovať na ceste k úspešnému, inovatívnemu a konkurencieschopnému sektoru.

Vzdelávanie

Samotná Sektorová stratégia je len špičkou ľadovca dlhoročnej spolupráce sektorovej rady. „Ako ďalší príklad úspešnej spolupráce si dovolím uviesť, že od roku 2008 až do roku 2021 neexistoval celoplošne akreditovaný vzdelávací program pre technikov a montérov v oblasti vodného hospodárstva. Preto nás veľmi teší, že práve vďaka činnosti Sektorovej rady pre vodu, odpad a životné prostredie bol akreditovaný celoštátny vzdelávací program pre stredné odborné školy č. 3667 K Technik vodár, vodohospodár, ktorý pomôže doplniť chýbajúce stavy odborníkov v sektore“ hovorí predsedníčka Sektorovej rady. Členovia Sektorovej rady pevne veria, že v uvedenom trende sa bude pokračovať aj v iných oblastiach ako napríklad v odpadovom hospodárstve. Pri vzdelávaní je potrebné dbať nielen na kvantitu, ale aj kvalitu absolventov jednotlivých odborov a ich uplatniteľnosť v praxi a tým skĺbiť požiadavky trhu práce s formálnymi a neformálnymi vzdelávacími programami.

Zvyšovanie kvality života obyvateľstva

Zabezpečenie zdravého a udržateľného prírodného bohatstva je v záujme každého z nás. Slovenská republika sa môže pýšiť veľkými a kvalitnými zásobami pitnej vody a unikátnym prírodným dedičstvom, ktoré je potrebné udržiavať a chrániť. Aktivity sektorovej rady nesmerujú len na zamestnancov a absolventov uplatňujúcich sa v sektore, ale neopomínajú ani vzdelávanie širokej verejnosti. Členovia sektorovej rady preto pevne veria, že zvýšením záujmu spoločnosti o oblasť vôd, odpadov a životného prostredia prispejú k zachovaniu a zvyšovaniu kvality života obyvateľstva. Samotný sektor sa však nemôže rozvíjať bez kvalitného vzdelania a koncepčného prístupu k danej problematike a preto veríme, že pripravená sektorová stratégia prispeje k efektívnej príprave zamestnancov na najnovšie inovačné trendy, požiadavky európskej únie ale aj na výzvy samotných zamestnávateľov v sektore.

Na stiahnutie

Pre potreby projektu bol k Stratégii pripravený bulletin – manažérske zhrnutie.

Na tomto odkaze si môžete stiahnuť stratégiu rozvoja ľudských zdrojov v sektore voda, odpad a životné prostredie do roku 2030.

Sponzori

Tento materiál bol vypracovaný v rámci Národného projektu „Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v SR“ pod záštitou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.