Novinky

Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch nezaháľa ani v tomto období

Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch sa po piatich mesiacoch stretla na ďalšom, piatom rokovaní, ktoré sa opäť konalo v online priestore, prostredníctvom aplikácie MS Teams. Rokovanie sa uskutočnilo 6. októbra 2020.

Program rokovania

Program piateho rokovania bol rozmanitý. Riešili sa témy sektorových stratégií rozvoja ľudských zdrojov a tvorby podkladov do Plánu obnovy a stratégie PRÁCA 4.0, národné štandardy zamestnaní, inovácie v sektore, aj ranking poskytovateľov vzdelávania.

Vyhodnotenie funkčnosti a efektívnosti

Účasť na online rokovaní bola 61 %. Tajomníčka na začiatku oboznámila členov so zmenami v inštitucionálnom a personálnom zložení Sektorovej rady, vyhodnotila plnenie úloh z predchádzajúceho obdobia a vyhodnotila funkčnosť a efektívnosť Sektorovej rady. Hlavnou úlohou v tomto období je tvorba a revízia národných štandardov zamestnaní (NŠZ). Niekoľko z nich už bolo Sektorovou radou schválených, na ďalších sa aktuálne pracuje. Tajomníčka zhodnotila tieto práce, prediskutovala najčastejšie problémy pri práci v Informačnom systéme SRI a predostrela harmonogram na najbližšie obdobie. Zároveň tajomníčka otvorila tému inovácií v sektore, ktoré ovplyvňujú ľudské zdroje.

Ranking poskytovateľov vzdelávania

Manažérka projektu SRI, a zároveň tajomníčka Aliancie sektorových rád, sa na rokovaní venovala aj rankingu poskytovateľov vzdelávania. Pri tejto téme vznikla členom Sektorovej rady úloha. V dotazníku sa majú vyjadriť k trom krátkym otázkam o rankingu vzdelávacích inštitúcií, konkrétne aká forma hodnotenia je podľa nich najvhodnejšia, podľa akých kritérií navrhujú hodnotiť poskytovateľov vzdelávania, a či preferujú centrálne alebo sektorové hodnotenie.

Záver

Na záver rokovania sa Sektorová rada zhodla na termíne nasledujúceho stretnutia, ktoré sa bude konať 9. decembra 2020. Či bude toto stretnutie osobné alebo opäť online uvidíme až neskôr.