Novinky

Automobilisti a strojári opäť spolu v online priestore

Vo štvrtok 8. októbra bolo organizované piate rokovanie Sektorovej rady pre automobilový priemysel a strojárstvo. Rokovanie, takisto ako naposledy, prebiehalo online formou prostredníctvom programu MS Teams kvôli narastajúcemu počtu nakazených vírusom COVID – 19. Členovia Sektorovej rady sa napriek tomu stretli v dobrej nálade a tak sa rokovanie mohlo začať.

Nová predsedníčka

Na úvod rokovania všetkých členov privítali garant Sektorovej rady Andrej Lasz, tajomník Sektorovej rady Jozef Kvoriak a tajomníčka Aliancie Sektorových rád Lucia Lednárová Dítětová. Pán Kvoriak následne predstavil novú predsedníčku Sektorovej rady Danielu Schweizer z JLR Slovakia. Daniela Schweizer pôsobila ako členka Sektorovej rady pre automobilový priemysel a strojárstvo od začatia projektu SRI, apríl 2019.

Priority programového vyhlásenia

Nasledujúcim bodom rokovania bolo predstavenie priorít Programového vyhlásenia vlády SR v oblasti smerovania sektora automotive & strojárstvo do roku 2024. Pán Adrián Krajňák z Ministerstva hospodárstva SR si k tomuto bodu pripravil krátku prezentáciu, v rámci ktorej informoval prítomných členov o súčasných aktivitách Ministerstva hospodárstva SR v tomto sektore.

Vyhodnotenie činností

Sektorová rada si na 5. rokovaní taktiež vyhodnotila plnenie úloh za minulé obdobie, vyplývajúce zo Záverov z 4. rokovania. Medzi tieto úlohy patrili:

Sektorové stratégie

Jednotlivé úlohy sa podarili Sektorovej rade splniť v plnom rozsahu a v dohodnutých termínoch podľa predloženého harmonogramu. Ako už bolo spomenuté, rokovania sa taktiež zúčastnila manažérka projektu SRI, Lucia Lednárová –Ditětová, ktorá predniesla vyhodnotenie Sektorovej stratégie riadenia ľudských zdrojov. Stratégia bola posudzovaná externými posudzovateľmi a prednášaná vrcholovým predstaviteľom vlády. Všeobecne sa posudzovatelia stratégií zhodli na pozitívnom efekte tohto výstupu.

Ako hodnotiť vzdelávacie inštitúcie na Slovensku?

Posledným, avšak významným, bodom rokovania bola diskusia o rankingu poskytovateľov vzdelávania na Slovensku. Jednou z úloh Sektorovej rady je v budúcnosti hodnotiť rôznych poskytovateľov vzdelávania, pričom metodika hodnotenia sa bude na základe podnetov zo sektorových rád kreovať v najbližšom období. Členovia Sektorovej rady prostredníctvom hlasovania navrhovali: možné formy hodnotenia, vybrané kritériá hodnotenia a orientáciu týchto kritérií buď sektorovo alebo centrálne.

Záver

Na záver rokovania sa členovia Sektorovej rady dohodli na predbežnom termíne šiesteho rokovania 10. decembra 2020, pričom forma a miesto rokovania im budú vopred oznámené.