Novinky

Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo naplno pokračuje v plnení úloh aj napriek pretrvávajúcej pandémii

Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo sa 8. októbra 2020 stretla po vyše štyroch mesiacoch opäť v online priestore na svojom 5. rokovaní. Napriek limitovaným osobným stretnutiam počas leta prebiehali jej intenzívne práce aj počas uplynulého obdobia, preto program rokovania bol vskutku intenzívny.

Prezentácie

Predtým, ako sa pristúpilo k vyhodnoteniu a diskusii hlavných výstupov práce Sektorovej rady, vzbudili záujem členov dva príspevky venujúce sa širším spoločenským témam. Ako prvá predstavila garantka Sektorovej rady a tajomníčka Rady vlády SR pre kultúru Hana Blažíčková aktuálne rozpracovanie Programového vyhlásenia vlády SR na roky 2020-2024 na podmienky rezortu kultúry. Ktorý sa javí ako mimoriadne ambiciózny dokument pomenúvajúci mnohé výzvy stojace pred jednotlivými oblasťami kultúry. Je potešiteľné, že materiál obsahuje viaceré ciele a úlohy, ktoré boli zahrnuté aj Stratégii rozvoja ľudských zdrojov v sektore kultúry a kreatívneho priemyslu. Sektorová rada je pripravená byť nápomocná pri napĺňaní týchto zámerov.

Vyhodnotenie sektorových stratégií

V nasledujúcom príspevku tajomníčka Aliancie sektorových rád Lucia Dítětová poskytla členom obrázok o vyhodnotení tvorby sektorových stratégií rozvoja ľudských zdrojov a tvorby podkladov do Plánu obnovy a Národnej stratégie zamestnanosti Práca 4.0. Žiaľ bolo konštatované, že v práve publikovanom Národnom integrovanom reformnom pláne „Moderné a úspešné Slovensko“ úplne absentuje pokrytie kultúry, umenia a kreatívneho priemyslu.

Výzva k spolupráci

Aj z tohto dôvodu sa členovia Sektorovej rady uzniesli na ďalšej iniciatíve vstúpiť do komunikácie s vedením Ministerstva kultúry SR a tlmočiť pripravenosť Sektorovej rady na jej zapojenie do pripomienkovania reformného plánu.

Inovácie a štandardy

Ďalšia časť rokovania sa niesla v pracovnej atmosfére, pričom boli postupne vyhodnotené úlohy z predchádzajúceho obdobia, priamo na rokovaní bolo schválených 5 národných štandardov zamestnaní (NŠZ) a bol dohodnutý ďalší harmonogram ich revízie a tvorby.

Inovácie

V súvislosti s tvorbou NŠZ upriamil tajomník Sektorovej rady Jakub Žabka pozornosť na potrebu kontinuálneho monitoringu inovácií v sektore kultúry a kreatívneho priemyslu. Prenos inovácií do požiadaviek na odborné vedomosti, odborné zručnosti a špecifické kľúčové kompetencie v rámci definovania profilov NŠZ.

Hodnotenie poskytovateľov vzdelávania

Sektorová rada sa tiež venovala problematike hodnotenia poskytovateľov vzdelávania v sektore. Bolo dohodnuté, že oblasti hodnotenia navrhnuté Sektorovou radou ešte v roku 2019 budú bližšie posúdené. Členom Sektorovej rady bude zaslaný dotazník na poskytnutie spätnej väzby k možnosti nadefinovania konkrétnych kritérií ratingu škôl.

Závery

Ako je teda vidno, Sektorová rada má pred sebou viacero dôležitých aktivít, ktorým bude venovaná pozornosť v nasledujúcich mesiacoch. Najbližšie zasadnutie Sektorovej rady je plánované na 11. decembra 2020 v Bratislave, pričom jeho forma bude závisieť od aktuálnej situácie.