Novinky

Pozor, klasifikácia zamestnaní sa aktualizovala

Klasifikácia zamestnaní je najdôležitejším nástrojom na poznanie štruktúry trhu práce podľa jednotlivých zamestnaní. Od januára je v platnosti nová vyhláška.

Klasifikácia zamestnaní SK ISCO-08 je jedným z výstupov národného projektu Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v SR, ktorý sa podarilo dosiahnuť vďaka metodickému vedeniu zo strany Štatistického úradu SR. Najmä v aktuálnom turbulentnom období je mimoriadne dôležité monitorovať vývoj na trhu práce, keďže ekonomická aktivita a z nej plynúci príjem je základným predpokladom prosperity jednotlivca a celej spoločnosti. Na hodnoverné zobrazenie aktuálnych štruktúr skúmaných javov je potrebné pravidelne revidovať klasifikácie, číselníky, ktoré tieto javy popisujú a štrukturujú. O to viac, keď ide o oblasť zamestnaní, ktoré sa menia rýchlosťou, o ktorej sa predchádzajúcim generáciám ani nesnívalo.

Nie sme však svedkami masívneho vznikania nových a zanikania zastaraných zamestnaní. Najviac sa mení ich obsah, pracovná náplň, resp. zručnosti, vedomosti, ktoré sú potrebné na kvalifikované zabezpečovanie pracovných úloh. Pracovníci používajú nové nástroje, zariadenia, programové vybavenie. Digitálne zručnosti sú potrebné takmer v každom zamestnaní. Školské vedomosti stačia maximálne na získanie prvého zamestnania, je nevyhnutné sa stále vzdelávať, a to nielen pri zamestnaniach s prevahou duševnej práce.

Národná klasifikácia postavená na medzinárodnom štandarde

Klasifikácia SK ISCO-08 je jednou z mála národných klasifikácií. Dlhodobým trendom, nielen u nás, je používanie medzinárodného štandardu. Účelom je vyhovieť medzinárodným požiadavkám na reportovanie údajov najmä voči EUROSTATU. Na druhú stranu prichádzame o možnosť plne zohľadniť národné požiadavky a ciele, čo sa darí pri klasifikácii SK ISCO-08. Ďalším problémom je nepružnosť revidovania/aktualizovania medzinárodných klasifikácií. V prípade ISCO-08, čo je medzinárodný štandard platný pre celý svet, k revízii dochádza každých 20 rokov, čo je v súčasnej dobe absolútne nepostačujúce. Mnohé novovznikajúce zamestnania nie je kam zaradiť, resp. ich zaradenie nie je jednoznačné, čo spôsobuje rozdielne národné prístupy. Tie sa následne môžu prejaviť v nesúlade pri medzinárodnom porovnávaní údajov. Národná štruktúra trhu práce je veľmi špecifická v každej krajine, primárne determinovaná veľkosťou trhu, úrovňou ekonomického rozvoja a najmä štruktúrou národného hospodárstva. Napríklad väčší trh práce kreuje špecifickejšie zamestnania, resp. ich zastúpenie je oveľa vyššie, čo týmto zamestnaniam otvára dvere do klasifikácie. Slovenskí používatelia sa dokonca zasadzujú za kratšiu frekvenciu aktualizácií, ktorá je momentálne 4 až 5 rokov.

Od nového roku inak

Národná klasifikácia zamestnaní SK ISCO-08 bola vyhlásená Vyhláškou ŠÚ SR č. 449/2020 Z.z. a od 1.1.2021 nahradila predchádzajúcu verziu vydanú v roku 2015. Slovenská republika sa vydala cestou publikácie kompletnej klasifikácie aj s kódmi, ktoré sa v porovnaní s predchádzajúcou verziou nezmenili. Cieľ bol jasný – sprehľadniť a zjednodušiť jej používanie. Iný prístup sa uplatňuje napríklad v Českej republike, kde klasifikáciu zamestnaní menia častejšie len vymenovaním zmien.

Jej vyhlásením sa zavŕšil takmer 2 ročný proces skúmania zamestnaní, zručností, požiadaviek zamestnávateľov a rôznych medzinárodných sústav na výber tých zamestnaní, ktoré aktuálne figurujú na trhu práce v SR. Kľúčovú úlohu zohralo 24 sektorových rád – nezávislých zoskupení odborníkov najmä z podnikateľskej praxe, ktorých cieľom je spoločný rozvoj ľudských zdrojov a jednotlivých odvetví. Sektorové rady poskytli najviac pripomienok, ktoré boli pretavené do finálneho znenia SK ISCO-08. Ako najaktívnejšie možno označiť tieto sektorové rady:

 • pre informačné technológie a telekomunikácie,
 • pre chémiu a farmáciu,
 • pre zdravotníctvo, sociálne služby,
 • pre dopravu, logistiku, poštové služby.

Ako informačné zdroje boli využité viaceré databázy a zoznamy, napríklad pracovný portál ISTP (www.istp.sk), pomocník HISCO (www.hisco.sk), Európska klasifikácia zručností/kompetencií, kvalifikácií a povolaní ESCO, národné klasifikácie zamestnaní z Českej republiky, Maďarska a Poľska, databáza regulovaných povolaní a činností v SR a Informačný systém o cene práce ISCP. Kľúčové postavenie v rámci aktualizácie zohrávala Hodnotiaca komisia, ktorá rozhodovala o každej zmene. Jej členmi boli zástupcovia Štatistického úradu SR, Úradu vlády SR, Ústredia PSVR a spoločnosti TREXIMA Bratislava.

Viac zamestnaní

Aktualizácia SK ISCO-08 spočívala najmä v dopĺňaní nových a vyraďovaní zastaraných zamestnaní. Prebiehali taktiež zlučovania a rozčleňovania a v niektorých prípadoch došlo k úprave ich názvu. Aktualizovaná klasifikácia zamestnaní SK ISCO-08 má spolu 2 448 zamestnaní (7-miestnych kódov), čo je v globálnom vyjadrení nárast o 136 zamestnaní. Počet jednotiek zamestnaní podľa hlavných tried aktualizovanej klasifikácie SK ISCO-08 s komparáciou voči predchádzajúcim verziám je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Tabuľka č. 1: Komparácia počtu jednotiek zamestnaní v rôznych verziách klasifikácie SK ISCO-08 v štruktúre hlavných tried

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Komparácia medzi jednotlivými verziami klasifikácie SK ISCO-08 potvrdzuje trend zvyšovania počtu zamestnaní v hlavnej triede 2 Špecialisti. Táto hlavná trieda sa podieľala 67 % na náraste počtu zamestnaní. Ide o dramatický nárast, ktorý je najvyšší v sledovanom období.

Tabuľka č. 2: Podskupiny s najvyšším počtom doplnených jednotiek zamestnaní

Zdroj: Vlastné spracovanie TREXIMA Bratislava

Vo vyššie uvedenej tabuľke sú uvedené podskupiny, do ktorých bol zaradený najvyšší počet nových jednotiek zamestnaní. V prípade prvých dvoch podskupín je dôvodom ich prierezový charakter. Zaraďujú sa tam zamestnania, ktoré sú na pomedzí viacerých pracovných oblastí, resp. ide o nové zamestnania, s ktorými štruktúra podskupín zamestnaní nie je kompatibilná. V súčasnosti tieto podskupiny zamestnaní patria k najpočetnejším aj z pohľadu celkového počtu jednotiek zamestnaní. V prípade podskupín zaradených do triedy 26 Špecialisti v oblasti práva, sociálnych vecí a kultúry ide o jednotky zamestnaní, ktoré boli doplnené na podnet MK SR. Tento rezort si v rámci medzirezortného pripomienkovania presadil doplnenie mnohých zamestnaní s cieľom využiť štruktúru zamestnaní na interné účely monitorovania zamestnaní na trhu práce. Podskupine 3351 sa zmenil aj názov, keďže vo verzii 2015 bola pomenovaná Colníci. Verzia 2020 už reflektuje štruktúru zamestnaní v zmysle aktuálnych organizačno-personálnych dokumentov Finančnej správy.

Impulzy zmeny štruktúry zamestnaní

Za dôvody vzniku nových zamestnaní na trhu práce v SR možno považovať:

 • vývoj v informačno-komunikačných technológiách (IKT) – napríklad Špecialista digitálnej transformácie, IT audítor, Špecialista vývoja systémov (DevOps), Dátový analytik, Dátový vedec, Etický hacker, Digitálny forenzný špecialista,
 • zmeny v prístupe k ekológii – napríklad Špecialista posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA), Špecialista zariadení a systémov obnoviteľnej energie, Metodik v oblasti biologickej ochrany letiska, Technológ recyklácie, Špecialista závlah,
 • rozširovanie zdravotnej starostlivosti – napríklad Arteterapeut, Muzikoterapeut a Animoterapeut,
 • legislatívne zmeny – napríklad Energetický audítor, Pracovník likvidácie azbestu, Bezpečnostný poradca v doprave, Špecialista v oblasti súťažného práva,
 • rozvoj služieb – napríklad Špecialista internetového predaja, Špecialista sociálnych sietí, Odevný stylista, Poradca pre zdravý životný štýl, Špecialista na spoločenskú zodpovednosť (CSR), Barber, Podológ,
 • vývoj vo finančných technológiách – napríklad Špecialista finančných inovácií, Špecialista treasury (okrem bankového),
 • celkový technologický pokrok (okrem IKT) – napríklad Technik 3D tlače materiálov, Špecialista robotiky, Chematronik, Špecialista pre precízne poľnohospodárstvo, Pilot na diaľku.

Rozvoj sektoru služieb kopíruje trend vyspelých ekonomík, v ktorých tento sektor tvorí najvyšší podiel na zamestnanosti. Sektor služieb nie je natoľko dotknutý technologickým pokrokom, ako priemyselný sektor, a preto sa bude jeho podiel na zamestnanosti zvyšovať. Tento trend je zrejmý aj vysokým podielom nových jednotiek zamestnaní z oblasti služieb. Rýchly rozvoj IKT spolu so zrýchlením digitalizácie spoločnosti mal za následok veľký nárast jednotiek zamestnaní v tejto oblasti a s nimi spojenými službami. Technologický pokrok je spojený s novými jednotkami zamestnaní najmä v oblasti 3D technológií a robotiky, kde pre tieto oblasti bolo priradených viac jednotiek zamestnaní. Doplnenie nových jednotiek zamestnaní na základe legislatívnych požiadaviek je súčasťou každej aktualizácie SK ISCO-08. Silný dôraz EÚ na ekológiu sa premietol na doplnení piatich nových jednotiek zamestnaní týkajúcich sa ekológie a ochrany životného prostredia a predpokladá sa, že tento trend bude v ďalších rokoch pokračovať.

Využitie SK ISCO-08

Z analýzy potrieb používateľov vyplynulo, že táto klasifikácia je u nás používaná najmä na tieto účely:

 • Zber, porovnávanie a analýza štatistických údajov
 • Vyhodnotenie voľných pracovných miest vo vzťahu k záujemcom o prácu
 • Vedenie agendy ľudských zdrojov – personálne systémy
 • Služby zamestnanosti
 • Tvorba a šírenie štatistických informácií
 • Nábor nových zamestnancov
 • Odmeňovanie zamestnancov – mzdové systémy
 • Prognózovanie potrieb trhu práce
 • Nahlasovanie pracovných úrazov
 • Tvorba podnikových katalógov
 • Kariérové poradenstvo
 • Plánovanie vzdelávania
 • Opisy štátnozamestnaneckých miest
 • Agenda zamestnávania cudzincov.

Takmer všetci používatelia pracujú so 7-miestnym kódom, čiže s národnou, najpodrobnejšou úrovňou zamestnaní, čo jednoznačne preukazuje jej význam. Najvýznamnejším používateľom klasifikácie sú úrady práce. Prostredníctvom nej prebieha evidencia klientov, nahlasovanie voľných pracovných miest, hľadanie vhodných zamestnaní, aktívne opatrenia trhu práce, hromadné prepúšťania, prijímanie zamestnancov z tretích krajín atď.

Pomoc používateľom SK ISCO-08

Inováciami neprešla len klasifikácia SK ISCO-08, ale aj nástroje na jej jednoduché a správne používanie. Od marca 2021, po dokončení zberu údajov za rok 2020, bude používateľom dostupná aktualizovaná internetová aplikácia HISCO (Help ISCO), ktorá je dostupná na webovom sídle www.hisco.sk a slúži na správne používanie SK ISCO-08, najmä zaraďovanie zamestnaní do príslušných kódov prostredníctvom štyroch základných nástrojov.

Za obrovský progres možno považovať vytvorenie kódovacieho nástroja ISCODE, webovej služby na jednoduché zatrieďovanie zamestnaní podľa SK ISCO 08, ktorá na základe zadaných písmen, slov vytvára ponuku vhodných zamestnaní vždy individuálne na podklade ďalších dostupných premenných. ISCODE bude nasadený aj v pripravovanom Sčítaní obyvateľov, domov a bytov, ktoré štartuje 15.2.2021.

Ing. Mgr. Jozef Krabáč

Úsek produktivity a zamestnanosti

TREXIMA Bratislava, spol. s r.o.

E-mail: [email protected]