Novinky

Najbližšie diskusné fórum na tému: Akých absolventov potrebuje digitálne transformujúci sa podnik?

Dátum: 11. februára 2021
Čas: 9:30 – 12:00 hod.
Forma: bezplatné ONLINE stretnutie

Akých absolventov potrebuje digitálne transformujúci sa podnik? 

Súčasný dopyt po absolventoch univerzít s potrebnou kvalifikáciou pre meniaci sa priemysel vysoko prevyšuje ponuku. Až 57 % slovenských zamestnávateľov nemôže dlhodobo nájsť absolventov dostatočne pripravených splniť nároky transformujúcich sa podnikov. Ak nedôjde k zosúladeniu vzdelávacích programov s potrebami meniacich sa pracovísk, výrobcovia nebudú schopní využiť potenciál priemyselnej revolúcie. Všetci si musíme uvedomiť, že práve vzdelávací systém zohrá v nasledujúcich rokoch hlavnú úlohu pri zvyšovaní konkurencieschopnosti Slovenska, raste HDP a zabráneniu odlivu vzdelanej a talentovanej pracovnej sily do zahraničia.

Pripravili sme pre vás prvé zo série diskusných fór programu pre Reálne zlepšenie kvality absolventov VŠ pre potreby priemyslu v oblasti automatizácie, robotizácie a digitalizácie.

Cieľom prvého online stretnutia je nájdenie spoločných riešení a spôsobov pre prispenie k zmene súčasnej situácie.

Hlavné témy diskusie:

 • Aké sú súčasné a budúce potreby praxe?
 • Darí sa priemyslu prenášať svoje požiadavky do vzdelávacieho systému?
 • Pomôže akreditácia univerzít transformujúcemu sa priemyslu?
 • Ako si univerzity a priemyselná prax predstavujú vzájomnú spoluprácu na príprave zmien?
 • Akými konkrétnymi riešeniami skvalitniť prípravu absolventov vysokých škôl?

Diskutovať s nami budú:

 • František Duchoň, Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
 • Zuzana Ennertová, Zväz automobilového priemyslu SR, Faurecia
 • Martin Ferenec, SAP Slovensko
 • Jaroslav Holeček, Zväz automobilového priemyslu SR, Materiálovo-technologická fakulta STU
 • Martin Kele, MATADOR Group
 • Lucia Lednárová Dítětová, TREXIMA Bratislava
 • Mário Lelovský, Republiková únia zamestnávateľov
 • Vladimír Slezák, Siemens
 • Peter Trebuňa, Strojnícka fakulta TUKE
 • Ján Vachálek, Strojnícka fakulta STU
 • Martin Morháč, Združenie inteligentného priemyslu – Industry4UM

Moderátor diskusie: Gregor Mareš

Stretnutie je určené:

top manažmentu priemyselných podnikov, HR manažérom, vedeniu fakúlt VŠ technického zamerania, záujemcom o tému digitálnej transformácie a jej prepojenia na vzdelávanie a trh práce

Tešíme sa na vás!