Novinky

Pobijú sa v sektore remeslá a osobné služby inovácie s tradíciou?

Na svete je jedinečný dokument. Ide o aktualizovanú Stratégiu rozvoja ľudských zdrojov v sektore remeslá a osobné služby v horizonte do roku 2030, ktorú v rámci Národného projektu Sektorovo riadené inovácie k efektívnemu trhu práce v Slovenskej republike vypracovali v roku 2021 odborníci zo Sektorovej rady pre remeslá a osobné služby a experti, ktorí majú s pôsobením v tomto sektore bohaté skúsenosti a rozhľad. A treba podotknúť, aj víziu akým smerom sa sektor bude vyvíjať v kontexte inovácií a technologických inovačných zmien.

Inovácie

Celá stratégia je totiž víziou sektora, v ktorom veľkú úlohu hrajú inovácie. Tých je identifikovaných 13 a sú zoradené v 11 kategóriách. Medzi najzaujímavejšie patrí 3D tlač, digitalizácia a softverizácia alebo umelá inteligencia.

Inováciám sa rôznym spôsobom venuje každá časť stratégie. V analytickej časti rezonujú v charakteristike a poslaní sektora, v strategickej analýze, v manažérskom zhrnutí a v predpokladaných vývojových tendenciách s dosahom na ľudské zdroje majú dokonca svoju vlastnú podkapitolu. V aplikačnej časti sa o inovácie opierajú viaceré sektorové opatrenia, vývojové trendy a jednotlivé aktivity.

Vízia

Sektor remeslá a osobné služby patrí medzi sektory s priemerným potenciálom automatizácie. V najbližších 20­tich rokoch sa očakáva, že technológiami bude možné nahradiť približne 70 % pracovných procesov, ktoré v súčasnosti vykonávajú zamestnanci. Znamená to, že vplyvom inovačných zmien by malo byť v budúcnosti nahradených až 79,2 tisíc zamestnancov. Z nich budú prevažnú časť tvoriť zamestnanci na pracovných pozíciách upratovačka, vrátnik, pracovník fyzickej ochrany majetku (strážnik), či údržbár. Avšak, treba mať na pamäti aj to, že ak nejaká časť procesu môže byť nahradená technológiou, ešte to neznamená, že aj bude. Ide naozaj o víziu.

Rozsah sektora

Sektor remeslá a osobné služby je veľmi špecifický. V rámci hospodárstva zahŕňa sústavu činností týkajúcich sa remeselnej výroby v potravinárstve a v kultúre, remeselných živností v stavebníctve a v strojárstve, týkajúcich sa osobných služieb a predstavuje aj tradičné remeslá. Je nevyhnutné uviesť, že sektor je charakteristický svojou rôznorodosťou a zasahuje aj do divízií naprieč celým SK NACE Rev. 2, napr. v rámci sekcie C Priemyselná výroba, je to divízia 16 Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva a korku okrem nábytku, výroba predmetov zo slamy a prútia.

V podstate celá divízia patrí do remesiel a osobných služieb a tento sektor výrazne zasahuje aj do ďalších divízií Priemyselnej výroby. Sú nimi divízie 15 Výroba kože a kožených výrobkov, 14 Výroba odevov, 13 Výroba textilu a čiastočne tiež 11 Výroba nápojov a 10 Výroba potravín. Sektor zasahuje výrazne aj v rámci sekcie F Stavebníctvo, v divízii 43 Špecializované stavebné práce a v sekcii R Umenie, zábava a rekreácie je prienik do divízie 90 Tvorivé umelecké a zábavné činnosti.

Je úplne pochopiteľné, že so sektorom remesiel a osobných služieb je potrebné počítať do budúcnosti, aj napriek tomu, že sektor je vnímaný ako tradičný a založený do veľkej miery na historických hodnotách a kultúre. Na druhej strane, aj keď sú tradičné remeslá jedinečné zachovávaním svojich tradičných postupov práce, prieniku inovácií sa neubránia. A tu začína boj, ktorý odhaľuje aktualizovaná stratégia. Boj, ktorý pravdepodobne nebude mať víťaza. Čo totiž zaváži viac? Originál alebo inovačná technika? Povedzme si to na rovinu, originál z rúk tradičnej čipkárky, výšivkárky alebo umeleckého kováča nenahradí žiaden 3D model čipky, výšivky, či železnej brány.

Na stiahnutie

Pre potreby projektu bol k Stratégii pripravený bulletin – manažérske zhrnutie.

Na tomto odkaze si môžete stiahnuť stratégiu rozvoja ľudských zdrojov v sektore remeslá a osobné služby do roku 2030.

Sponzori

Stratégia bola spracovaná v rámci Národného projektu „Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v SR“ pod záštitou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.