Novinky

Jedinečná Sektorová stratégia pre rozvoj ľudských zdrojov pre chémiu a farmáciu

Sektorová rada pre chémiu a farmáciu pripravila v rámci Národného projektu „Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v SR“ jedinečnú Sektorovú stratégiu pre rozvoj ľudských zdrojov v ich sektore.

Chemický a farmaceutický priemysel musíme chápať v širších súvislostiach, nielen ako producenta primárnych chemických a farmaceutických produktov, ale aj ako hnaciu silu v oblasti výskumu, vývoja a inovácií. Podľa slov predsedu Sektorovej rady, Ing. Vladimíra Očenáša, čaká chemický a farmaceutický priemysel v 21. storočí mnoho problémov a výziev, ktoré bude musieť prekonať v záujme zlepšovania životnej úrovne obyvateľstva udržateľným spôsobom. Naplniť očakávané ciele je však možné iba s kvalifikovanou a odborne zdatnou pracovnou silou.

Rozsah

Týmito slovami sa pri svojich prácach na tvorbe sektorovej stratégie riadila aj samotná sektorová rada. V prvotnej fáze si členovia Sektorovej rady nadefinovali najdôležitejšie vývojové trendy, ktoré budú v horizonte najbližších rokov rezonovať sektorom. Okrem hlavných výziev, ktoré čakajú na príslušné inštitúcie na všetkých stupňoch vzdelávania, je nevyhnutné pamätať aj na vzdelávanie počas celého kariérneho cyklu, preškoľovanie zamestnancov na pracovisku a rekvalifikovanie uchádzačov o zamestnanie v odvetví. Veľkou výzvou pre sektor ostáva aj jeho propagácia a šírenie pozitívneho povedomia. Chemický a farmaceutický priemysel je dlhodobo vnímaný v negatívnom svetle, preto je dôležité upozorňovať na jeho nezastupiteľnú úlohu v procese prechodu na zelenšie technológie, postupy, vývoj a produkciu ekologickejších materiálov, zdravších potravín a mnoho ďalšieho.

Sektorové opatrenia a aktivity

S touto úlohou je pevne spätá aj potreba podpory prepájania vzdelávacích inštitúcií so zamestnávateľmi a potrebami praxe, ale aj ich vzájomné prepojenie s vedecko-výskumnými inštitúciami. Na zabezpečenie včasnej reakcie na všetky spomenuté výzvy, ale aj mnohé ďalšie, pripravili členovia Sektorovej rady akčný plán aktivít, ktoré smerujú do všetkých stupňov formálneho a neformálneho vzdelávania, ale aj do oblasti procesných a systémových zmien s cieľom zabezpečiť flexibilných a moderných absolventov a zamestnancov v sektore.

Chemický a farmaceutický sektor bude v najbližších rokoch základným stavebným kameňom pri plnení národných a medzinárodných výziev v environmentálnej oblasti a na jeho výkonnosti sú závislé všetky oblasti hospodárstva. Takéto postavenie so sebou prináša zodpovednosť, ktorá si vyžaduje komplexný a odborný prístup všetkých zainteresovaných subjektov. Sektorová rada preto pripravila ucelený dokument Sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov do roku 2030, ktorý na dátovom základe pomenúva kľúčové a kritické činitele sektorového vývoja a prináša konkrétne kroky, ktoré navigujú predstaviteľov zamestnávateľov, sociálnych partnerov, zástupcov príslušných inštitúcií vzdelávania, vedy a výskumu, ale aj zodpovedné rezorty smerom ku úspešnej transformácii na sektor 21. storočia.

Na stiahnutie

Najdôležitejšie informácie zo Stratégie rozvoja ľudských zdrojov v sektore automobilový priemysel a strojárstvo do roku 2030 sú zhrnuté v bulletine.

Sponzori

Stratégia sa vytvárala v rámci Národného projektu „Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v SR“, v gescii MPSVR SR. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.