Novinky

Netreba byť vizionárom, treba prelúskať stratégiu

Aktualizovaná stratégia rozvoja ľudských zdrojov v sektore potravinárstvo v horizonte 2030 je dokument, ktorý v rámci Národného projektu Sektorovo riadené inovácie k efektívnemu trhu práce v Slovenskej republike vypracovali v roku 2021 odborníci zo Sektorovej rady pre potravinárstvo a experti, ktorí majú s pôsobením v tomto sektore bohaté skúsenosti a rozhľad. A treba podotknúť, aj samotnú víziu akým smerom sa sektor v kontexte inovácií a digitalizácie bude vyvíjať.

Inovácie

Celá stratégia je víziou sektora, v ktorom veľkú úlohu hrajú inovácie. Tých je identifikovaných 25 a sú zoradené v 15 kategóriách. Zo špecifických potravinárskych inovácií k najzaujímavejším patria potraviny na rastlinnej báze (Plant based food), inovácie pomocou biotechnológií alebo alternatívne zdroje bielkovín (umelé mäso, hmyz, chrobáky). Z univerzálnych inovácií, aplikovateľných vo všetkých sektoroch, majú najväčší vplyv 3D tlač, digitalizácia a softverizácia, umelá inteligencia alebo robotizácia a kolaboratívne roboty.

Špecifickým potravinárskym, ale aj univerzálnych inováciám sa rôznym spôsobom venuje každá časť stratégie. V analytickej časti rezonujú v charakteristike a poslaní sektora, v strategickej analýze, v manažérskom zhrnutí a v predpokladaných vývojových tendenciách s dosahom na ľudské zdroje majú dokonca svoju vlastnú podkapitolu. V aplikačnej časti sa o inovácie opierajú viaceré sektorové opatrenia, vývojové trendy a jednotlivé aktivity.

Vízia

Sektor potravinárstva patrí medzi sektory s vyšším potenciálom automatizácie. V najbližších 20­tich rokoch sa očakáva, že technológiami bude možné nahradiť približne 78 % pracovných procesov, ktoré v súčasnosti vykonávajú zamestnanci. Ak sa táto vízia premietneme na súčasný počet zamestnancov v sektore, nahradených bude pravdepodobne až 23,9 tisíc zamestnancov. Aktualizovaná stratégia dokonca uvádza aj konkrétne pracovné pozície, na ktoré budú mať inovácie najväčší vplyv. Z dátového hodnotenia vyplýva, že najväčšie zmeny postihnú pomocných pracovníkov v potravinárskej výrobe, pekárov a pekárky alebo operátorov zariadení.

Pri analýze potenciálu automatizácie vnútropodnikových procesov v dôsledku technologického pokroku a zavádzania inovácií je potrebné mať na zreteli aj základné ekonomické zákony. To, že nejaká časť procesu môže byť nahradená technológiou ešte neznamená, že aj bude. Pokiaľ sú investičné a prevádzkové náklady na technológiu vyššie ako náklady na ľudskú prácu, tak pre podnik nemusí byť implementácia technológie rentabilná.

Na druhej strane, niekedy je risk zisk. Investovať do inovačnej techniky je dôležité, pretože práve inovácie sú kľúčovými faktormi zrýchlenia prechodu na udržateľné, zdravé, inkluzívne potravinové systémy, od prvovýroby až po konzumáciu. A práve to je cieľom potravinárskeho sektora do budúcna. Slovenské potravinárstvo chce významne rásť, chce ísť kontinuálnym technologicko-inovatívnym smerom, je odhodlané prežiť aj ťažké predvídateľné a nepredpokladané krízové obdobia a byť sebestačným sektorom.

Na stiahnutie

Pre potreby projektu bol k Stratégii pripravený bulletin – manažérske zhrnutie.

Na tomto odkaze si môžete stiahnuť stratégiu rozvoja ľudských zdrojov v sektore potravinárstvo do roku 2030.

Sponzori

Stratégia bola spracovaná v rámci Národného projektu „Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v SR“ pod záštitou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.