Novinky

Piate rokovanie Sektorovej rady pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu

Piate rokovanie Sektorovej rady pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu (ďalej len „Sektorová rada“) sa uskutočnilo v malebnom baníckom kraji v dňoch 23. – 24. septembra 2020 v priestoroch hotela Sitno vo Vyhniach.

Rokovania sa zúčastnilo 12 z 19 členov Sektorovej rady, vrátane predsedu a tajomníka, čo predstavuje približne 63 % účasť. Na rokovanie prijali pozvanie Mgr. Lenka Ferenčáková, riaditeľka odboru energetickej a surovinovej politiky MH SR a Viliam Göbl  ako pozorovateľ zo spoločnosti AMETYS s.r.o. Viliam Göbl má v budúcnosti záujem stať sa členom Sektorovej rady. Nezúčastnení členovia Sektorovej rady sa z rokovania ospravedlnili z pracovných, súkromných alebo zdravotných dôvodov.

Program rokovania

Rokovanie začalo úvodným slovom predsedu, ktorý odovzdal slovo pani riaditeľke odboru. Na záver tajomník odovzdal slovo tajomníčke Aliancie sektorových rád (ďalej len „ASR“) PaedDr. Lucii Lednárovej Dítětovej. Po úvodnom privítaní tajomník predstavil program piateho rokovania. V úvodnej časti tajomník prezentoval zmeny v členskej základni Sektorovej rady. Medzi štvrtým a piatym rokovaním prišlo k trom zmenám inštitucionálneho a personálneho zloženia. Ing. Vladimíra Kovalovského nahradila Ing. Zita Šumichrastová, ktorá bola nominovaná Štátnym inštitútom odborného vzdelávania. Ing. Radko Gavliak bol nahradený Ing. Jozefom Fabianom nominantom Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny. Poslednou zmenou bolo vymenovanie Milana Augustína, experta na baníctvo, za nového člena Sektorovej rady. Z rúk predsedu si prevzal menovací dekrét.

Ďalším bodom programu bolo vyhodnotenie plnenia úloh, ktoré boli členom Sektorovej rady stanovené na štvrtom rokovaní. Tajomník uviedol, že všetky úlohy boli splnené v rámci stanovených termínov.

Prezentácie a diskusia

Na rokovaní vystúpil RNDr. Dušan Onačila z MH SR, ktorý prezentoval smerovanie sektora ťažby a úpravy surovín, geológie a vízií štátu k sektoru.

Súčasťou programu bola aj prezentácia prof. Ing. Viliama Bauera, CSc. z Fakulty BERG TUKE k inováciám v sektore ťažby, ktoré majú vysoký predpoklad vplyvu na ľudské zdroje.

Manažérka projektu PaedDr. Lucia Lednárová Dítětová prezentovala vyhodnotenie tvorby sektorových stratégií rozvoja ľudských zdrojov a tvorby podkladov do Fondu obnovy a národnej stratégie zamestnanosti PRÁCA 4.0. Tajomník Sektorovej rady predstavil v časti „Hodnotenie funkčnosti a efektívnosti Sektorovej rady“ základné údaje o inštitucionálnom a personálnom zložení Sektorovej rady, percentuálnom podiele zamestnávateľov pôsobiacich v Sektorovej rade podľa príslušnosti k divízii SK NACE 2 a číselné údaje o sektorovej stratégií Sektorovej rady. V časti vyhodnotenie tvorby a revízie národných štandardov zamestnaní (ďalej len „NŠZ“) a revízie zoznamu garantovaných NŠZ tajomník Sektorovej rady vyzdvihol prístup členov k tvorbe/revízii NŠZ. Všetky NŠZ boli v termíne schválené.

Posledným bodom piateho rokovania Sektorovej rady bola diskusia k možnostiam rankingu vzdelávacích inštitúcií. Tajomník Sektorovej rady prisľúbil, že po rokovaní pošle členom Sektorovej rady online formulár, kde sa k tomu môžu vyjadriť.

Záver rokovania

Na záver rokovania sa prítomní členovia predbežne dohodli, že najbližšie rokovanie sa uskutoční koncom novembra 2020. Miesto a presný termín budú upresnené po komunikácii tajomníka s predsedom Sektorovej rady. Následne tajomník informuje všetkých členov Sektorovej rady.