Novinky

Energetici rokovali opäť online formou

Vo štvrtok 24. septembra bolo organizované piate rokovanie Sektorovej rady pre energetiku, plyn a elektrinu. Rokovanie, takisto ako naposledy, prebiehalo online formou prostredníctvom programu MS Teams kvôli narastajúcemu počtu nakazených vírusom COVID – 19. Členovia Sektorovej rady sa napriek tomu stretli v dobrej nálade a tak sa rokovanie mohlo začať.

Nový tajomník prvýkrát v akcii

Na úvod rokovania všetkých členov privítali predseda Sektorovej rady Vladimír Tonka a tajomník Patrik Uhrík. Pán Uhrík následne predstavil nového – nastupujúceho tajomníka rady Michala Kittu, ktorý sa členom prvýkrát predstavil. Patrik Uhrík pôsobil ako tajomník Sektorovej rady pre energetiku, plyn a elektrinu od začatia projektu SRI, apríl 2019.

Druhou zmenou v zložení Sektorovej rady je vystúpenie pána Pavla Strapáča, zastupujúceho Žilinskú teplárenskú, a. s.. Dôvodom vystúpenia zo Sektorovej rady bol odchod do dôchodku. Pán Strapáč pôsobil ako člen Sektorovej rady od júla 2019.

Priority programového vyhlásenia

Nasledujúcim bodom rokovania bolo predstavenie priorít Programového vyhlásenia vlády SR v oblasti smerovania sektora energetiky do roku 2024. Pán Miroslav Petrus z Ministerstva hospodárstva SR si k tomuto bodu pripravil krátku prezentáciu a predstavil Sektorovej rade hlavné ciele Programového vyhlásenia. Medzi tieto priority patria napríklad:

  • zvyšovanie konkurencie na trhu s energiami a rozpočtovo menej náročné nástroje podpory obnoviteľných zdrojov energie,
  • hľadanie riešenia na zníženie koncovej ceny elektriny,
  • zachovanie technickej bezpečnosti a spoľahlivosti, postupne odstrániť existujúce legislatívne a regulačné bariéry v oblasti dodávky elektriny, plynu a tepla,
  • postupnú dereguláciu cien v súlade s platnou európskou legislatívou,
  • transformácia regiónu Hornej Nitry na moderný región zameraný na perspektívne oblasti priemyslu a nízkouhlíkové technológie,
  • začatie odbornej diskusie k trvalému úložisku jadrového odpadu.

Vyhodnotenie úloh za minulé obdobie

Sektorová rada si na 5. rokovaní taktiež vyhodnotila plnenie úloh za minulé obdobie, vyplývajúce zo Záverov z 4. rokovania. Medzi tieto úlohy patrili:

Jednotlivé úlohy sa podarili Sektorovej rade splniť v plnom rozsahu a v dohodnutých termínoch podľa predloženého harmonogramu. Rokovania sa taktiež zúčastnila manažérka projektu SRI, Lucia Lednárová –Ditětová, ktorá predniesla vyhodnotenie Sektorovej stratégie riadenia ľudských zdrojov. Stratégia bola posudzovaná externými posudzovateľmi a prednášaná vrcholovým predstaviteľom vlády. Všeobecne sa posudzovatelia stratégií zhodli na pozitívnom efekte tohto výstupu.

Ako hodnotiť vzdelávacie inštitúcie na Slovensku?

Posledným, avšak významným, bodom rokovania bola diskusia o rankingu poskytovateľov vzdelávania na Slovensku. Jednou z úloh Sektorovej rady je v budúcnosti hodnotiť rôznych poskytovateľov vzdelávania, pričom metodika hodnotenia sa bude na základe podnetov zo sektorových rád kreovať v najbližšom období. Členovia Sektorovej rady prostredníctvom hlasovania navrhovali: možné formy hodnotenia, vybrané kritériá hodnotenia a orientáciu týchto kritérií buď sektorovo alebo centrálne.

Na záver rokovania sa členovia Sektorovej rady poďakovali Patrikovi Uhríkovi za skvelo odvedenú prácu počas celého jeho pôsobenia a zaželali mu veľa šťastia v ďalšom pôsobení. Dohodnutý dátum 6. rokovania Sektorovej rady bol stanovený na 1. decembra 2020.