Novinky

Piate rokovanie Sektorovej rady pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov

Už druhý krát v online svete sa 22. septembra 2020 prostredníctvom Microsoft Teams uskutočnilo v poradí piate rokovanie Sektorovej rady pre poľnohospodárstvo veterinárstvo a rybolov (ďalej len „Sektorová rada“). Rokovanie začalo o 9,30 hodine úvodným slovom Ing. Jozefa Artima CSc., predsedu Sektorovej rady, ktorý prítomných členov Sektorovej rady uviedol do problematiky rokovania. Stručne vyhodnotil tvorbu a uviedol základné atribúty prijaté vo vypracovanej Sektorovej stratégii rozvoja ľudských zdrojov (ďalej len „stratégia“). Tieto nevyhnutne sektor poľnohospodárstva, veterinárstva a rybolovu (ďalej len „sektor“) čakajú do roku 2030, ako aj o smerovanie a priority vyplývajúce pre sektor z Programového vyhlásenia Vlády SR do roku 2024.

Očakávané reformy

Následne tajomníčka Aliancie sektorových rád v prezentácii oboznámila prítomných s výsledkami hodnotenia stratégií vypracovaných pre 24 sektorov národného hospodárstva, ktoré posudzovali externí experti. Potom informovala o príprave reformy pre Fond obnovy. Táto reforma sa bude týkať formálneho systému vzdelávania v súlade s prognózami vývoja na trhu práce, digitálnej a zelenej Európy. Zároveň aj celoživotného vzdelávania a inštitucionalizácie trvalo udržateľného systému v záujme zabezpečenia ekonomického rastu a konkurencieschopnosti Slovenska.

Manažérske zhrnutie prác

Bola vyhodnotená funkčnosť a efektívnosť Sektorovej rady, jej pracovné aktivity v období medzi  dvoma rokovaniami, ktoré predstavovalo okolo troch mesiacov. Práca spočívala hlavne vo výbere top opatrení potrebných prioritne realizovať v sektore s odporučením ich premietnutia do  Ministerstvom práce sociálnych vecí a rodiny SR pripravovanej stratégie Práca 4.0.

Revízie štandardov zamestnaní

Zároveň sa rozbehla revízia Národných štandardov zamestnaní (ďalej NŠZ“), ktorej predchádzalo postupné zaškoľovanie autorov a členov pracovných skupín na prácu v Informačnom systéme, v ktorom sa revízia uskutočňuje. Výsledky prebiehajúcej revízie NŠZ z hľadiska jej napredovania a úspešnosti, prijatého postupu až po schvaľovací proces finálnej podoby jednotlivého NŠZ boli predmetom ďalšieho bodu rokovania. Sektorová rada doteraz postupuje v súlade s prijatým harmonogramom.

Nové vedomosti a zručnosti

Okolo tohto bodu sa rozvinula plodná diskusia v súvislosti s definovaním a nadobúdaním nových odborných vedomostí a zručností a ich premietnutím do popisu jednotlivých NŠZ. Toto bola ďalšia zaujímavá téma. Rozvoj nových odborných vedomostí a zručností ako aj prienik zamestnaní z iných odvetví do agrosektora sa predpokladá ako nevyhnutnosť v súvislosti s inovačnými zmenami, ktoré sa už uplatňujú a ďalej budú presadzovať v sektore.

Inovácie

Členovia Sektorovej rady sa venovali otázkam inovácií a ich dopadov na ľudské zdroje, potrebu účelných zmien v systéme vzdelávania od predškolského až po celoživotné. Aj vrátane kariérového poradenstva na školách, propagácie agrosektora a vzbudenia záujmu mladých ľudí o štúdium v tomto odvetví.  

Zhodnotenie rokovania

Výsledok rokovania bol vysoko pozitívny a otvoril ďalšie podnetné témy, ktorými sa Sektorová rada bude zaoberať. Na konci rokovania boli členmi Sektorovej rady prijaté Závery z piateho rokovania, s konkrétnymi úlohami a termínmi plnenia do nasledujúceho obdobia. V tomto období bude pokračovať revízia NŠZ ako aj tvorba nových. Budú naďalej mapované inovácie, inovačné trendy a ich vplyv na NŠZ vo vzťahu na rozvoj nových odborných vedomostí a zručností, s ich konkrétnym definovaním pri jednotlivých NŠZ a riešením prienikov do systému vzdelávania.

Ďalšie rokovanie sa uskutoční 25. novembra 2020. Miesto a spôsob rokovania bude určené po vzájomnej dohode a odsúhlasení s garantom a predsedom Sektorovej rady.