Novinky

Netradičné 5. rokovanie Sektorovej rady pre administratívu, ekonomiku a manažment

Keďže situácia spojená s koronavírusom neumožňovala uskutočniť osobné stretnutie Sektorovej rady, jedinou možnosťou bol online priestor. Väčšina členov ešte stále využíva home office a nie všetci majú v domácich priestoroch postačujúce technické podmienky. Z tohto dôvodu sa zhodli na možnosti zaslania prezentácie od tajomníka a hlasovania per rollam.


Nakoľko však vyhotovenie a zaslanie prezentácie s potrebnými informáciami Sektorovej rade by bolo neosobné a členovia by nemuseli dostať všetky dôležité informácie, tajomník túto formu mierne upravil. Keďže v programe rokovania boli aj body, ktoré prezentovala manažérka projektu SRI, p. Lucia Lednárová Dítětová, s tajomníkom sa stretli a prostredníctvom aplikácie MS Teams, virtuálne privítali členov Sektorovej rady a odprezentovali svoje prezentácie, akoby rokovanie prebiehalo klasickým spôsobom. Jediný rozdiel bol v tom, že chýbala priama spätná väzba. Po odprezentovaní tajomník uložil nahrávku „rokovania“, ktoré sa konalo 10. septembra 2020 a pripravil ju na prezdieľanie so Sektorovou radou.


Piateho rokovania sa členovia priamo nezúčastnili, a preto formou prezencie bola účasť na hlasovaní per rollam. Tajomník stanovil termín, kedy hlasovanie uzatváral a dovtedy mali členovia možnosť vyjadriť sa k predmetným bodom. Keďže do hlasovania sa v stanovenom termíne zapojilo 15 z 22 členov, účasť na piatom rokovaní bola 68 %.

Ak to situácia dovolí, nasledujúce rokovanie sa bude konať za osobnej účasti členov v Bratislave v priestoroch Republikovej únie zamestnávateľov.