Novinky

Piate rokovanie Sektorovej rady pre elektrotechniku

V štvrtok 17. septembra sa konalo už piate rokovanie Sektorovej rady pre elektrotechniku. Vzhľadom na neutíchajúcu situáciu ohľadom koronavírusu dali členovia Sektorovej rady prednosť rokovaniu prostredníctvom online priestoru, konkrétne cez program MS Teams. Všeobecne však u členov prevažoval názor, že by preferovali osobné stretnutie z dôvodu lepšej osobnej spätnej väzby.

Zmeny v zostave Sektorovej rady

Rokovanie od začiatku prebiehalo v príjemnej atmosfére s veľkou účasťou. Po úvodnom privítaní predsedníčky Simony Prílesanovej sa slova ujal tajomník Sektorovej rady Patrik Uhrík, ktorý predstavil nové inštitucionálne a personálne zmeny. Tou prvou je vystúpenie pána Otta Verbicha zo Sektorovej rady. Pán Verbich v rade zastupoval Výskumný ústav káblov a izolantov, a dôvodom jeho vystúpenia bolo pracovné vyťaženie. Výskumný ústav káblov  a izolantov bol jediný zástupca vedeckých inštitúcií v rade, čo znamená, že v súčasnosti tento zástupca absentuje. Ďalšou zmenou bolo ukončenie členstva pani Martiny Štefánikovej, zastupujúcej spoločnosť SLUŽBA NITRA, s.r.o..

Sektorová rada však privítala aj dvoch nových členov. Milan Ráchela, nominovaný cez Zväz automobilového priemyslu SR, sa stal členom Sektorovej rady a patrí medzi zástupcov Zamestnávateľských zväzov. Druhým novým členom rady sa stal Michal Kitta, ktorý na pozícii tajomníka vystriedal Patrika Uhríka. Pán Uhrík pracoval ako tajomník rady od začiatku projektu SRI, apríl 2019.

Riadne plnené úlohy

Po predstavení nových členov sa Sektorová rada pustila do vyhodnotenia plnenia úloh z predchádzajúceho obdobia. Hlavné úlohy Sektorovej rady predstavovali:

Dané úlohy Sektorová rada splnila v riadne dohodnutých termínoch podľa harmonogramu. Navrhované zmeny v NŠZ boli odhlasované a schválené. Rokovania sa taktiež zúčastnila manažérka projektu SRI, Lucia Lednárová – Ditětová, ktorá predniesla vyhodnotenie Sektorovej stratégie riadenia ľudských zdrojov. Stratégia bola posudzovaná externými posudzovateľmi a prednášaná vrcholovým predstaviteľom vlády. Všeobecne sa posudzovatelia Stratégie zhodli, že pre Slovensko ide pri ich tvorbe o výnimočný počin, nakoľko obsahuje množstvo výborných námetov.

Hodnotenie vzdelávania

Nasledujúcim bodom rokovania bola diskusia o rankingu poskytovateľov vzdelávania v sektore elektrotechnika. Jednou z úloh Sektorovej rady je v budúcnosti hodnotiť rôznych poskytovateľov vzdelávania, avšak nie je stále známe, ako bude hodnotenie prebiehať. Členovia Sektorovej rady preto mali za úlohu uviesť, podľa akých kritérií sa budú vzdelávacie inštitúcie hodnotiť.

Navrhované boli napríklad aj tieto kritériá:

  • materiálovo-technické zabezpečenie,
  • napojenie na trh (dopyt po pracovnej sile),
  • kvalifikovanosť personálu školy,
  • záujem o štúdium no škole, pomer počtu záujemcov o štúdium ku počtu prijatých žiakov,
  • tradícia a história školy,
  • kvalifikovanosť pedagógov a MOV,
  • medzinárodná spolupráca školy (účasť na projektoch, výmenách študentov a pod.),
  • mimoriadne výsledky školy (ocenenia, dosiahnuté úspechy).

Záver rokovania

Na záver rokovania bol predstavený Návrh záverov z 5. rokovania, s ktorého znením členovia Sektorovej rady súhlasili. A taktiež sa členovia rady dohodli na dátume ďalšieho, už 6. rokovania, ktorý bol stanovený na 3. decembra 2020. Momentálne stále nie je isté, akou formou sa dané rokovanie uskutoční, no dúfame, že sa rada stretne po prvý krát v tomto kalendárnom roku osobne.