Novinky

Piate rokovanie Sektorovej rady pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo

Piate rokovanie Sektorovej rady pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo (ďalej len „Sektorová rada“) sa uskutočnilo v krásnom prostredí Štiavnických vrchov v dňoch 24. – 25. septembra 2020 v priestoroch hotela Sitno vo Vyhniach.

Účasť a hostia na rokovaní

Rokovania sa zúčastnilo 18 z 27 členov Sektorovej rady vrátane predsedu, podpredsedu a tajomníka, čo predstavuje približne 67 % účasť. Rokovania sa zúčastnil aj Viliam Göbl ako pozorovateľ zo spoločnosti HGJ s.r.o. V budúcnosti má záujem sa stať riadnym členom Sektorovej rady. Možnosť online pripojenia využil Ing. Ján Villim zo spoločnosti Železiarne Podbrezová a.s., ktorý sa k rokovaniu pripojil prostredníctvom platformy MS Teams. Nezúčastnení členovia Sektorovej rady sa z rokovania ospravedlnili z pracovných, súkromných alebo zdravotných dôvodov.

Personálne zmeny a úlohy

Rokovanie začalo úvodným slovom predsedu a tajomníčky Aliancie sektorových rád. Následne tajomník prezentoval personálnu zmenu v členskej základni Sektorovej rady. Zmena nastala ešte v predchádzajúcom období. Antona Sklárčika zo spoločnosti OFZ, a.s. nahradil Ing. Stanislav Huba, ktorý si z rúk predsedu Sektorovej rady prevzal menovací dekrét, keďže na predchádzajúcom rokovaní nebol prítomný.

Ďalším bodom programu bolo vyhodnotenie plnenia úloh, ktoré boli členom Sektorovej rady stanovené na štvrtom rokovaní. Tajomník konštatoval, že všetky úlohy boli v stanovenom termíne splnené.

Inovácie

Zaujímavým bodom programu bolo vystúpenie doc. Ing. Branislava Buľka, PhD. z Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie TUKE a Ing. Miroslavy Čižmárovej k inováciám, ktoré majú vysoký predpoklad vplyvu na ľudské zdroje.

Vyhodnotenie sektorových stratégií

Manažérka projektu PaedDr. Lucia Lednárová Dítětová prezentovala vyhodnotenie tvorby sektorových stratégií rozvoja ľudských zdrojov a tvorby podkladov do Fondu obnovy a národnej stratégie zamestnanosti PRÁCA 4.0. Tajomník Sektorovej rady neskôr predstavil v časti „Hodnotenie funkčnosti a efektívnosti Sektorovej rady“ základné údaje o inštitucionálnom a personálnom zložení Sektorovej rady, percentuálnom podiele zamestnávateľov pôsobiacich v Sektorovej rade podľa príslušnosti k divízii SK NACE 2 a číselné údaje o sektorovej stratégií Sektorovej rady. V časti vyhodnotenie tvorby a revízie národných štandardov zamestnaní (ďalej len „NŠZ“) a revízie zoznamu garantovaných NŠZ tajomník a predseda Sektorovej rady ocenili prístup členov k tvorbe/revízii NŠZ. Všetky NŠZ boli v termíne schválené.

Hodnotenie vzdelávacích inštitúcií

Posledným bodom piateho rokovania Sektorovej rady bola diskusia k možnostiam rankingu vzdelávacích inštitúcií. Tajomník Sektorovej rady uviedol, že po rokovaní pošle všetkým členom Sektorovej rady online formulár.

Závery

Na záver rokovania sa prítomní členovia predbežne dohodli, že najbližšie rokovanie sa uskutoční koncom novembra 2020. Presný termín a miesto budú upresnené po komunikácii tajomníka s predsedom Sektorovej rady. Následne tajomník informuje všetkých členov Sektorovej rady.