Novinky

Elektrotechnický sektor ako nástroj konkurencieschopnosti Slovenskej republiky

Sektor elektrotechniky má historicky aj aktuálne významné miesto v hospodárstve Slovenskej republiky, a zamestnáva až 50 tisíc pracovníkov. Elektrotechnike patrí a aj bude patriť prvenstvo v oblasti inovácií, a príchod Priemyslu 4.0 túto priečku bude výrazne upevňovať. Pracovníci v sektore elektrotechniky tak budú musieť čeliť pomerne závažným zmenám vo vzťahu k požiadavkám na ich odborné vedomosti a zručnosti. Vzdelávací systém na Slovensku je nútený sa výrazne a rýchlo adaptovať, aby dokázal aj naďalej školiť kvalitných a uplatniteľných absolventov pre trh práce.

Ako to dosiahnuť?

Sektorová rada pre elektrotechniku vypracovala Stratégiu rozvoja ľudských zdrojov v sektore elektrotechnika v horizonte 2030 s cieľom identifikovania najväčších inovačných trendov, ktoré ovplyvnia povolania v tomto odvetví. Súčasťou stratégie je tiež návrh konkrétnych realizovateľných opatrení na zvýšenie kvality vzdelávania revíziou štátneho vzdelávacieho programu 26 Elektrotechnika, organizovaním pravidelných odborných školení zo strany sociálnych partnerov, vytvorením experimentálnych študijných odborov zameraných na smart technológie, elektromobily, či nabíjacie stanice. Mimoriadne dôležitým krokom bude intenzívnejšie previazanie odborného vzdelávania s praxou, a umožnenie zamestnávateľom sa priamo podieľať na zvyšovaní kvalifikácie budúcich pracovníkov. Významná bude taktiež popularizácia elektrotechnických povolaní pre sektor s cieľom prilákania a následného rozvoja mladých talentov.

Súčasné odborné vzdelávanie nedosahuje také kvality, ako tomu bolo v minulosti. Tento fakt je zapríčinený enormným inovačným tempom v oblasti nových technológií v tomto sektore, ktorému sa vzdelávacie inštitúcie na Slovensku nedokážu vyrovnať. Za významný prínos stratégie možno považovať spracovaný prehľad ekonomických ukazovateľov sektora, analýzu ľudských zdrojov, a taktiež SWOT a PESTLE analýzy. Stratégiu je možné vnímať ako komplexne spracovaný dokument prezentujúci zaujímavé štatistiky a predikcie o ekonomickom vývoji sektora, a najmä o štruktúre a kvalifikácii ľudských zdrojov.

Navrhované sektorové opatrenia sú definované v rámci šiestich vývojových trendov:

  1. Rozvoj pracovnej sily v elektrotechnickom priemysle, zabezpečujúcej prvky a služby automatizácie, robotizácie, digitalizácie a optimalizácie pre ďalšie odvetvia národného hospodárstva.
  2. Dynamika zmien elektrotechnických postupov a produktov, tlak na zmenu pracovných zručností pracovnej sily v elektrotechnickom priemysle.
  3. Popularizácia elektrotechnických povolaní pre širokú verejnosť s cieľom získavania kvalifikovanej pracovnej sily pre sektor.
  4. Prudký nárast smart prvkov prierezovo vo všetkých oblastiach života a priemyslu.
  5. Zvýšenie kapacít ľudských zdrojov pre plnenie záväzkov SR v rámci zavádzania elektromobility a alternatívnych zdrojov energie.
  6. Podpora synergie kozmického inžinierstva a elektrotechnického priemyslu.

Bulletin

Pre prezentáciu stratégie bolo vypracované manažérske zhrnutie, ktoré detailnejšie popisuje najzaujímavejšie oblasti dokumentu, ako napríklad najdôležitejšie inovačné trendy či najviac ovplyvnené povolania v sektore.

Projekt je realizovaný vďaka podpore EÚ

Na vypracovaní tohto dokumentu spolupracovalo viac ako dvadsať expertov – členov Sektorovej rady pre elektrotechniku, zloženej v rámci Národného projektu Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v SR, v gescii MPSVR SR. Projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.