Novinky

Najvyššie odmeny boli tradične v Bratislavskom kraji

Vianoce patria k tradičným a veľmi obľúbeným sviatkom na Slovensku. Okrem iného sú s nimi spojené aj vyššie výdavky v rodinných rozpočtov. Odmeny vo forme extra peňazí sú preto pre zamestnancov bezpochyby potešujúcou správou. Odmeny majú na druhej strane nemalý vplyv aj na rozpočty firiem pôsobiacich na Slovensku. Vyplácanie trinásteho a štrnásteho platu zamestnancom je pre firmy dobrovoľné, postupne sa však stávajú prirodzenou súčasťou benefitov zo strany zamestnávateľov. Vianočné alebo koncoročné odmeny sú u nás chápané ako štrnásty plat. Spôsob, akým spoločnosti vyplácajú koncoročné benefity, závisí do veľkej miery aj od veľkosti spoločností a ich fiškálnych výsledkov na konci obdobia. Firmy preto tieto benefity využívajú ako formu poďakovania za dobre odvedenú prácu v kalendárnom roku a taktiež slúžia ako motivácia pre zamestnancov do ďalšieho obdobia. Nezanedbateľným dôvodom vyplácania je možnosť oslobodenia štrnásteho platu od zdanenia a odvodov, a to do výšky 500 eur na každého zamestnanca. Benefit teda plynie obojstranne pre zamestnanca aj zamestnávateľa zároveň.

Výšku odmien za rok 2023 je možné odhadnúť len veľmi ťažko, preto sme sa zamerali na zisťovanie výšky koncoročných odmien z predošlého roka. Pozreli sme sa na konkrétne údaje z vyplácania koncoročných odmien v kalendárnom roku 2022. Mnoho podnikov tieto odmeny vypláca už v novembrovom výplatnom termíne a tak ich zamestnanci môžu vidieť ešte pred sviatkami. Iné spoločnosti vyplácajú tieto odmeny v decembri alebo až začiatkom nového roka, respektíve na konci fiškálneho roka konkrétnej spoločnosti.  Použité dáta za 4. štvrťrok 2022, zahŕňali celkovo 1 143 302 zamestnancov, čo predstavuje približne 54 % všetkých zamestnancov na Slovensku. Údaje za 1. štvrťrok 2023 boli prepočítané na vzorke 983 688 zamestnancov, teda takmer na 47 % všetkých pracujúcich.

Aká bola teda celoslovenská výška priemerných koncoročných odmien v roku 2022 a v ktorom regióne, respektíve kraji sa tieto odmeny vyplácali v najväčšom rozsahu? Existujú tradičné rozdiely v odmeňovaní medzi mužskými a ženskými zamestnancami? Hrá vek dôležitú úlohu pri výške odmien a čo vzdelanie? V neposlednom rade, v ktorom odvetví a ktoré profesie si polepšili najviac? Všetky tieto otázky sa pokúsime zodpovedať v ďalšej časti tohto článku.

Za posledných päť rokov je možné pozorovať rastúci trend vo výške koncoročných odmien. Je to celkom prirodzené, keďže s rastúcou ekonomikou rastú mzdy a zvyšujú sa aj očakávania zamestnancov na bonusy a iné formy odmien. Od roku 2018 rástli koncoročné odmeny priemerným tempom 10 % – 11 %. Najvyššia medziročná zmena bola v roku 2021, a to 22 %.

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Najštedrejšie spoločnosti z hľadiska koncoročných odmien za rok 2022 boli predvídateľne stredné (nad 50 zamestnancov) a veľké podniky (nad 250 zamestnancov). Priemerná výška odmien u veľkých zamestnávateľov dosiahla 382 eur pred sviatkami a 145 eur v období po novom roku, pričom stredne veľké podniky vyplatili 368 eur a po začiatku roka 2023 približne 109 eur. Malé podniky do 50 zamestnancov svojim zamestnancom ponúkli zhruba 222 eur vo 4. štvrťroku 2022 a v odmenách počas prvých troch mesiacoch vyplatili len 66 eur v priemere.

Región hlavného mesta, tak ako v iných európskych krajinách, patrí dlhodobo k najbohatším na Slovensku. Zamestnanci si v ňom v rámci koncoročných odmien polepšili najviac, a to aj pri porovnaní odmien vyplatených v poslednom štvrťroku 2022 a prvého štvrťroku 2023. Obyvatelia Bratislavského kraja dosiahli priemerné odmeny vo výške 400 eur za 4. štvrťrok a 168 eur za 1. štvrťrok 2023.

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Druhé najvyššie odmeny videli zamestnanci v susednom Trnavskom kraji, 353 eur za štvrtý štvrťrok a v rámci prvého štvrťroku 2023 to bolo 121 eur. Priemerné odmeny nad 300 eur pred vianočnými sviatkami dosiahli obyvatelia v Trenčianskom kraji (316 eur), Košickom kraji (308 eur) a Nitrianskom (303 eur). Vo firmách, ktoré vyplácali odmeny až v prvých troch mesiacoch mali už spomínané kraje nasledujúce čísla – Trenčiansky (85 eur), Košický (73 eur) a Nitriansky (70 eur). Banskobystričania si prilepšili v prvej fáze vyplácania o 294 eur, v druhej už len o 75 eur. Žilinčania mali priemerné štvrťročné odmeny len 278 eur, čo ich radilo na predposledné miesto. Avšak po novom roku s priemernými odmenami 106 eur, mali tretie najvyššie odmeny v rámci SR. Najnižšie odmeny dosiahli obyvatelia v Prešovskom kraji, a to v oboch štvrťrokoch pred a po vianočných sviatkoch. V štvrťroku za mesiace pred sviatkami Prešovčania v priemere videli približne polovicu z Bratislavských odmien (232 eur). Tieto hodnoty sú vysoko podpriemerné aj z celoslovenského hľadiska, kde bol priemer 322 eur. Je zrejmé, že celkovo odmeny po novom roku sú výrazne nižšie v porovnaní s odmenami vyplatenými pred sviatkami.

Z hľadiska rodových rozdielov sa aj v tomto prípade potvrdilo, že muži dostávajú v priemere vyššie odmeny. Mzdové nerovnosti sú dlho pretrvávajúci fenomén, ktorý existuje aj v odmeňovaní na konci roka. Na základe štvrťročných dát mali muži v priemere približne o 14 % vyššie odmeny za ostatné 3 mesiace v roku 2022. Priemerné odmeny mužov boli 345 eur, u žien to bolo 301 eur. V odmenách za 1. štvrťrok 2023 mali muži odmeny vyššie o viac ako polovicu. Ich výška bola 128 eur, ženy mali v priemere odmeny len 82 eur.

Podľa vekových skupín najnižšie odmeny dostali očakávane zamestnanci do 20 rokov. Priemerné odmeny sa tu pohybovali na úrovni 83 eur, respektíve 43 eur. Najvyššie odmeny dosahovali zamestnanci vo veku medzi 45 a 49 rokmi. Ich priemerné odmeny za 4. štvrťrok 2022 boli vo výške 366 eur, respektíve 119 eur po novom roku. Vyššie odmeny ešte dosiahli zamestnanci vo veku nad 60 rokov (354 eur), 50 – 54 rokov (349 eur). V odmenách za prvé tri mesiace roku 2023 mali najvyššie odmeny zamestnanci vo veku 40 – 44 rokov (120 eur), 50 – 54 rokov (349 eur).

Veľmi prekvapivé výsledky sú, ak sa pozrieme na dáta z hľadiska vzdelania. Najvyššie odmeny dosiahli zamestnanci s ukončeným magisterským alebo inžinierskym stupňom vzdelania. Na výplatnej páske videli odmeny v priemere 519 eur v rámci 4. štvrťroka 2022 a 165 eur v rámci 1. štvrťroka 2023. Vysoké odmeny dosahovali aj absolventi bakalárskeho štúdia a osoby s vyšším odborným vzdelaním. Odmeny pred sviatkami boli 432 eur, resp. 422 eur. Zaujímavosťou je, že zamestnanci so základným vzdelaním (277 eur) a vyučení (274 eur) dosiahli vyššie odmeny ako osoby s 3. stupňom vysokoškolského vzdelania (202 eur). Najnižšie odmeny dosiahli osoby s najvyšším ukončeným stredoškolským vzdelaním bez maturity (197 eur).

V najpočetnejších zamestnaniach  mali najvyššie odmeny učitelia a pracovníci v oblasti vzdelávania. Výška ich odmien sa na konci roka pohybovala vo výške 576 eur. Naopak v novom roku boli odmeny len 46 eur, čo znamená, že väčšina vianočných odmien bola vyplatená ešte pred Vianočnými sviatkami. Pri pohľade na situáciu v odvetviach patria medzi odvetvia s vysokými odmenami ťažba a dobývanie (534 eur), dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu (526 eur), IKT (515 eur). Odmeny vo verejnej správe boli približne 405 eur a za nimi nasledovali finančné a poisťovacie činnosti s 389 eurovými odmenami. Práve toto odvetvie malo najvyššie odmeny práve v prvom štvrťroku 2023 vo výške 579 eur. Žiadne iné odvetvie sa k nemu nepriblížilo. Druhé najvyššie odmeny za 1. štvrťrok boli v oblasti dodávky elektriny, plynu (289 eur), IKT (213 eur). Najnižšie odmeny boli naopak v oblasti ubytovacích a stravovacích služieb len v priemernej výške 53 eur, resp. 22 eur za 1. štvrťrok. Nízke odmeny dosahovali ešte v oblasti administratívnych a podporných služieb (132 eur) a stavebníctve (136 eur).

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Z hľadiska medzinárodnej štatistickej klasifikácie zamestnaní ISCO, najlepšie odmeny mali na konci roka zamestnanci pracujúci na riadiacich pozíciách (zákonodarcovia a riadiaci pracovníci), ktorých výška bola v priemere 690 eur. Za nimi nasledovali špecialisti (478 eur), technici a odborní pracovníci (380 eur), operátori a montéri strojov a zariadení (321 eur), kvalifikovaní pracovníci a remeselníci (293 eur). Najnižšie odmeny dosiahli zamestnanci v službách a obchode (172 eur). Vianočné odmeny vyplatené v rámci 1. štvrťroka boli rádovo nižšie. Ako je zrejmé z vyššie uvedeného grafu, poradie však zostalo veľmi podobné ako pri odmenách vyplatených pred koncom kalendárneho roka.


Viac informácií: Rastislav Solej  I Email: [email protected]