Novinky

Leto je obdobím dovoleniek. Koľko voľna si Slováci doprajú?

Letné mesiace sa už tradične spájajú s dovolenkami. Školáci majú prázdniny, výrobné spoločnosti celozávodné dovolenky. Aký vplyv má toto obdobie na čerpanie dovoleniek?

Tretí štvrťrok (3Q) je obdobím, kedy zamestnanci na Slovensku čerpajú najviac dovoleniek. Potvrdzujú to aj údaje Štvrťročného výkazu o cene práce ISCP. V rámci sledovaného obdobia 2020 – 2022 zamestnanci čerpali v 3Q priemerne až 20,51 hodín dovolenky za mesiac. Predstavuje tak takmer 40 % celoročného čerpania. 

Obrázok 1 Čerpanie dovoleniek v rámci jednotlivých kvartálov za obdobie 2020 – 2022. Zdroj: Štvrťročný výkaz o cene práce ISCP. Spracovanie: TREXIMA Bratislava spol. s r. o.

Čerpanie dovoleniek v rámci jednotlivých krajov

Ak sa na štatistické údaje pozrieme z regionálneho pohľadu, je dôležité na úvod uviesť, že dáta sú spracovávané podľa sídla zamestnávateľa, nie podľa miesta trvalého bydliska zamestnanca. V rámci referenčného obdobia (3Q, 2020 – 2022) čerpali zamestnanci na Slovensku priemerne 20,51 hodín dovolenky mesačne. Najviac boli čerpané dovolenky zamestnancami v Košickom kraji, a to na úrovni priemere 21,25 hodín mesačne. Najmenej boli dovolenky čerpané zamestnancami v Prešovskom kraji – 19,79 hodín mesačne.

Obrázok 2 Čerpanie dovoleniek v rámci jednotlivých krajov. Zdroj: Štvrťročný výkaz o cene práce ISCP za obdobie 2020 – 2022. Spracovanie: TREXIMA Bratislava, spol. s r. o.

Čerpanie dovoleniek z pohľadu odvetví

Ak čerpanie dovoleniek skúmame z pohľadu odvetví, školské prázdniny a povinné čerpanie dovoleniek spôsobujú, že najvyššie čerpanie v rámci referenčného obdobia bolo v odvetví Vzdelávanie – v priemere takmer 50 hodín mesačne. V „kovidovom roku“ 2020 to bolo dokonca takmer 53 hodín mesačne na zamestnanca. Priemerné čerpanie za ostatné odvetvia bolo pritom na úrovni 18,9 hodiny mesačne. Tretí štvrťrok je výrazne dovolenkový aj v odvetviach Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie, v ktorom bolo vykázané nadpriemerné čerpanie na úrovni 26,76 hodín mesačne a Dodávka vody; čistenie a odvod odpadových vôd, odpady a služby odstraňovania odpadov – 26,10 hodín mesačne.

Sezónnosť však ovplyvňuje aj opačný pól – odvetvia s najnižším čerpaním dovoleniek. Leto je silným dovolenkovým odvetvím a preto nie je prekvapením, že zamestnanci odvetvia Ubytovacie a stravovacie služby dovolenky v júli – septembri čerpali najmenej dovoleniek, a to na úrovni v priemere 11,77 hodín mesačne. Sezónnosťou sa taktiež vyznačuje odvetvie Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov, v ktorom bolo čerpanie dovoleniek na úrovni 13,15 hodín mesačne. Trojicu s najnižším čerpaním prekvapivo uzatvára odvetvie Administratívne a podporné služby s 12,22 hodinami mesačne.

Obrázok 3 Čerpanie dovoleniek z pohľadu odvetví. Zdroj: Štvrťročný výkaz o cene práce ISCP za obdobie 2020 – 2022. Spracovanie: TREXIMA Bratislava, spol. s r. o.

Regionálny pohľad na jednotlivé odvetvia

Hoci Bratislavský kraj potvrdil výsledky zistení v  celej SR, v rámci odvetvia Vzdelávanie bol počet čerpaných hodín 43,74 hodín mesačne najnižší. Naopak, pri odvetví Ubytovacie a stravovacie služby bolo čerpanie 12,19 hodín mesačne nad priemerom SR (11,77 hodín mesačne).

Trnavskom kraji po odvetví Vzdelávanie bolo najvyššie čerpanie dovoleniek zaznamenané v odvetví Dodávky elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu – 27,65 hodín mesačne (nad priemerom SR). V rámci najnižšieho čerpania dovoleniek sú v Trnavskom kraji medziročné rozdiely. Kým v priemere bolo v  referenčnom období najnižšie čerpanie v Administratívnych a podporných službách (12,35 hodín mesačne) a Ostatných činnostiach (12,52 hodín mesačne), v roku 2021 to bolo odvetvie Ubytovacie a stravovacie služby (12,60 hodín mesačne) a v roku 2022 Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov (13,02 hodín mesačne) a Činnosti v oblasti nehnuteľností (13,33 hodín mesačne).

Trenčiansky kraj v oblasti odvetví s najvyšším čerpaním dovoleniek kopíruje stav SR (Vzdelávanie – 50,20 hodín mesačne, Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie –26,92 hodín mesačne). Čo sa týka odvetvia Ubytovacie a stravovacie služby, čerpanie dovoleniek bolo v Trenčianskom kraji najnižšie v  celej SR – 11,12 hodín mesačne. Odchýlka od priemeru SR bola počas „koronového roku“ 2020 zaznamenaná pri odvetví Umenie, zábava a rekreácia (9,38 hodín mesačne). V Trenčianskom kraji bol však vo viacerých odvetviach pozorovaný nárast čerpania dovoleniek v roku 2022, kedy sa čerpanie v niektorých z týchto odvetviach dokonca viac ako zdvojnásobilo (Ubytovacie a stravovacie služby, Umenie, zábava a rekreácia).

Hoci aj Nitriansky kraj potvrdil výsledky zistení v  celej SR, okrem odvetví Vzdelávania (49,41 hodín mesačne) a Verejnej správy a obrany; povinného sociálneho zabezpečenia (27,16 hodín mesačne) nadpriemerne v tomto kraji čerpali dovolenku zamestnanci odvetví Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu, a to konkrétne v roku 2020 na úrovni 29,96 hodín mesačne a v roku 2022 Informácie a komunikácia – na úrovni 27,99 hodín mesačne. Odchýlkou v Nitrianskom kraji bolo aj odvetvie Ubytovacie a stravovacie služby, v rámci ktorého v roku 2022 čerpali zamestnanci priemerne 17,62 hodín dovolenky mesačne, kým priemer SR predstavoval iba 10,89 hodín mesačne.

Žilinský kraj taktiež kopíruje vykazovaný stav SR v oblasti čerpania dovoleniek zamestnancov v jednotlivých odvetviach. Prvenstvo mal však Žilinský kraj v oblasti najnižšieho čerpania dovoleniek v odvetví Ubytovacie a stravovacie služby na úrovni 8,85 hodín mesačne – najnižší počet čerpaných dovolenkových hodín vo všetkých krajoch a odvetviach.

Banskobystrický kraj bol jediný, pri  ktorom bolo vykázané najnižšie čerpanie dovoleniek v  odvetví Stavebníctvo (priemerne 12,08 hodín mesačne). Naopak odvetvie Ubytovacie a stravovacie služby, v rámci ktorého zamestnanci v ostatných krajoch čerpali najmenej dovolenky, dosahoval v Banskobystrickom kraji nízke hodnoty iba v roku 2021, v ktorom bolo toto čerpanie na takmer polovičnej úrovni v porovnaní s rokom 2020. 

Prešovský kraj v  odvetví s najvyšším čerpaním dovoleniek kopíroval stav v SR (Vzdelávanie 54,13 hodín mesačne, Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie 25,92 hodín mesačne). V odvetviach s nízkym čerpaním dovoleniek však okrem Ubytovacích a stravovacích služieb (11,24 hodín mesačne) figurovalo Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov – priemerné čerpanie 12,17 hodín mesačne) a v roku 2020 aj Umenie, zábava a rekreácia (10,21 hodín mesačne).

Košickom kraji okrem najvyššieho čerpania dovoleniek v odvetví Vzdelávanie (52 hodín mesačne) čerpali dovolenky nadpriemerne aj v odvetví Umenie, zábava a rekreácia (29,76 hodín mesačne). Z výsledkov možno konštatovať, že nízke čerpanie dovoleniek mali v Košickom kraji okrem zamestnancov Ubytovacích a stravovacích služieb (s 9,94 hodinami mesačne pod priemerom SR) aj v  odvetví Poľnohospodárstva, lesníctva a rybolovu. Čerpanie dovoleniek v Košickom kraji v tomto odvetví však bolo nad priemerom

Ženy verzus muži

Ženy na Slovensku čerpali viac dovolenky ako muži. V rámci referenčného obdobia sa to potvrdilo v jednotlivých krajoch, odvetviach a aj pri medziročnom porovnaní.

V  Košickom kraji, v ktorom bolo zaznamenané najvyššie čerpanie dovoleniek v SR, muži čerpali priemerne iba 20,18 hodín dovolenky mesačne, kým u žien to bolo 22,59 hodín mesačne. V priemere muži najmenej dovolenku čerpali v Trnavskom kraji (19 hodín mesačne – pod priemerom SR), ženy v Prešovskom kraji (20,39 hodín mesačne).

Obrázok 5 Čerpanie dovoleniek v rámci jednotlivých krajov – rozdiel medzi ženami a mužmi. Zdroj: Štvrťročný výkaz o cene práce ISCP za obdobie 2020 – 2022. Spracovanie: TREXIMA Bratislava, spol. s r. o.

Pri skúmaní rozdielov v čerpaní dovoleniek mužov a žien v jednotlivých odvetviach možno vyhodnotiť, že po Vzdelávaní (ktoré malo najvyššie čerpanie u oboch pohlaví) a Dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu čerpali muži najviac dovolenky v odvetví Zdravotníctvo a sociálna pomoc (21,94 hodín mesačne) a ženy v odvetví Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie (28,11 hodín mesačne). V oblasti najnižšieho čerpania sú však pozorovateľné iba rozdiely vo výške čerpania dovolenky, nie v odvetviach ako takých a trend u oboch pohlaví kopíruje celoslovenskú situáciu.

Obrázok 6 Čerpanie dovoleniek z pohľadu odvetví- rozdiel medzi ženami a mužmi. Zdroj: Štvrťročný výkaz o cene práce ISCP za obdobie 2020 – 2022. Spracovanie: TREXIMA Bratislava, spol. s r. o.

 


Viac informácií: Natália Cíbiková I Mobil: 0948 388 837 I Email: [email protected]