Novinky

Trexima opäť na pôde Európskeho parlamentu

Zástupkyňa spoločnosti TREXIMA Bratislava,  Dana Mažgútová, sa v dňoch 12. – 14. 7. 2023 zúčastnila pracovného rokovania Európskej asociácie odborného vzdelávania a prípravy (EVTA)*, zameraného na spájanie inštitúcií a podnikov odborného vzdelávania a prípravy prostredníctvom siete kariérnych centier. EVTA tak opäť vytvorila na pôde Európskeho parlamentu v Bruseli, za prítomnosti zainteresovaných strán, priestor na diskusiu o súčasných postupoch učňovskej prípravy a výzvach, ktorým členské štáty EÚ čelia.

AppInterN

Súčasťou rokovania bola prezentácia výsledkov multiaplikačného podujatia projektu AppInterN (v ktorom EVTA pôsobí ako garant), v rámci ktorého bola vytvorená online platforma s názvom “Apprenticeship Inter-Network”. Tá bude hostiť tri národné kariérne centrá (grécke, talianske a španielske) s cieľom vyzvať miestne podniky, zamestnávateľov a združenia zamestnávateľov, aby sa pripojili k databázam kariérnych centier s cieľom priameho prepojenia s učňami, absolventmi a budúcimi zamestnancami. Obzvlášť inovatívny aspekt projektu spočíva vo vytvorení novej sprostredkovateľskej úlohy “obchodných ambasádorov” (odborníkov, zamestnávateľov alebo iných zamestnancov podnikov), ktorí budú podporovať kariérne centrá na báze dobrovoľnosti, čím preukážu záujem podnikov deklarovať sociálnu zodpovednosť.

Posilňovanie pozície odborného vzdelávania

V rámci posilňovania pozície odborného vzdelávania a prípravy v spoločnosti hrá dôležitú úlohu budovanie a posilňovanie vzťahov medzi poskytovateľmi vzdelávania, zamestnávateľmi a  trhom práce. Anna Carrero, zastupujúca Európsku komisiu a Európsku Alianciu pre učňovskú prax, preto účastníkom rokovania odprezentovala príklady dobrej praxe – hlavné ciele, ktorými sa vo svojej praxi zaoberajú. V aktuálnom období to sú:

  • potreby trhu práce;
  • odborné vzdelávanie a príprava;
  • odporúčania – šírenie príkladov dobrej praxe;
  • zdieľanie vedomostí;
  • nástroje na analytickú evidenciu;
  • sieťovanie inštitúcií – vytváranie „mostov“ medzi vzdelávacími inštitúciami, zamestnávateľmi a trhom práce.

TREXIMA Bratislava sa dlhodobo zaoberá problematikou celoživotného vzdelávania a pozitívne vnímame, že sme na európskej úrovni mohli vyjadriť podporu sociálnemu začleneniu a prístupu k celoživotnému vzdelávaniu v celej Európe.  Sme v súlade s Európskym pilierom sociálnych práv, v rámci ktorého sa kladie dôraz na zvyšovanie úrovne zručností a rekvalifikácie.

* Spoločnosť TREXIMA Bratislava je aktívnym členom EVTA – Európskej asociácie odborného vzdelávania a prípravy,  združujúcej sieť európskych organizácií v oblasti rozvoja ľudského kapitálu. EVTA má 23 členov zo 16 európskych krajín a zastupuje tisíce národných stredísk odbornej prípravy a v niektorých prípadoch aj vnútroštátne služby zamestnanosti. Ako európska sieť podporuje svojich členov v ich príslušných odpovediach na výzvy rastu, konkurencieschopnosti a sociálnej súdržnosti v oblasti celoživotného vzdelávania. Asociácia je uznávaná ako referenčná sieť, ktorú príslušní aktéri v Európe považujú za vedúceho partnera v oblasti celoživotného vzdelávania a riadenia odborných kompetencií.


Viac informácií: Ing. Dana Mažgútová, PhD. I Mobil: 0918 687 196 I Email: [email protected]