Novinky

TREXIMA ako súčasť WinWin4WorkLife

Spoločnosť TREXIMA Bratislava sa stala súčasťou konzorcia medzinárodného projektu WinWin4WorkLife, ktoré úspešne získalo grant v rámci programu Horizont Európa – program Európskej únie financujúci projekty v oblasti vedy, výskumu a inovácií. Tento ambiciózny projekt sa zameriava na tému “Pracovné podmienky práce na diaľku a ich ekonomické, sociálne a priestorové účinky.”

Cieľom projektu je získať dôležité údaje od zamestnávateľov a zamestnancov s cieľom pochopiť vplyv využívania práce na diaľku na mobilitu zamestnávateľov aj zamestnancov. Za týmto účelom bude projekt WinWin4WorkLife zhromažďovať nové a komplexné údaje v piatich európskych krajinách – v Nemecku, Fínsku, Luxembursku, Portugalsku a na Slovensku.

Slovensko bude teda jednou z piatich krajín, kde sa uskutoční prípadová štúdia a dotazníkové zisťovanie. V rámci tohto procesu budú analyzované názory a spokojnosť zamestnávateľov i zamestnancov s prácou na diaľku, bude posudzovaná jej praktickosť a efektívnosť s cieľom umožniť zdravé, inkluzívne a udržateľné využívanie tejto formy práce.

Projekt stanovuje päť kľúčových cieľov a výsledkov. Medzi ne patrí:

 • Interdisciplinárne pochopenie interakcie medzi súkromnou a pracovnou sférou pri práci na diaľku;
 • Skúmanie životných a pracovných podmienok zabezpečujúcich zdravú rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom a rodovú rovnosť v rôznych regiónoch;
 • Predpovedanie vplyvov práce na diaľku na mobilitu, využitie pôdy, kvalitu ovzdušia, hluk a zdravie;
 • Posilnenie poznatkov o úlohe kultúry, regionálneho kontextu a systémov sociálneho zabezpečenia pri práci na diaľku zo strany zamestnancov i zamestnávateľov;
 • Vytvorenie komplexného súboru územných politík udržateľnej implementácie dohôd o práci na diaľku, ktoré budú výsledkom spoločného úsilia zainteresovaných strán a občanov.

Sme mimoriadne hrdí, že TREXIMA Bratislava prispeje svojimi odbornými schopnosťami a dlhoročnými skúsenosťami so skúmaním trhu práce k úspešnej realizácii projektu.

Konzorcium projektu WinWin4WorkLife pozostáva z 15 partnerov:

 1. Luxemburský inštitút sociálno-ekonomického výskumu
 2. Euroquality
 3. Bruselská slobodná univerzita
 4. Hbits
 5. Verejná výskumná univerzita v Lausanne vo Švajčiarsku
 6. Inštitút Prolepsis – občianska nezisková spoločnosť preventívneho environmentálneho a pracovného lekárstva
 7. Dánsky výbor pre zdravotnú výchovu
 8. Ist-id – združenie Instituto Superior Técnico (verejná škola inžinierstva a technológie, súčasť lisabonskej univerzity) pre výskum a vývoj
 9. Technická univerzita v Mníchove
 10. Zew – Leibnizovo centrum pre európsky ekonomický výskum v Mannheime
 11. Polytechnická univerzita v Madride
 12. Žilinská univerzita v Žiline
 13. Helsinská univerzita
 14. Maastrichtská univerzita
 15. TREXIMA Bratislava, spol. s r.o.

Autor: Kristína Koteková


Viac informácií: Jozef Krabáč I Mobil: 0948 058 664 I Email: [email protected]