Novinky

Koronakríza zasiahla aj sektor cestovného ruchu

Cestovný ruch je jedným z hospodárskych odvetví, ktoré boli pandémiou COVID-19 zasiahnuté najviac. V tomto odvetví došlo k rýchlemu poklesu dopytu a nárastu nezamestnanosti. Pre ekonomiky, ktoré sú vo veľkej miere závislé od cestovného ruchu, má táto situácia devastačné následky.

Pozastavenie turizmu

V turistických destináciách ostali opustené hotely, reštaurácie a bary, zábavné parky, turistické atrakcie aj múzeá sa zatvorili. Kultúrne podujatia, veľtrhy a kongresy boli zrušené alebo odložené. Hlavu v smútku majú aj športovci a športoví  priaznivci, športové udalosti, napríklad majstrovstvá Európy vo futbale a olympijské hry, sú odložené do roku 2021. Niektoré lyžiarske strediská ukončili zimnú sezónu predčasne, výletné lode uviazli na mori a hranice krajín sa uzavreli. Obzvlášť ťažká situácia je v krajinách EÚ, ktoré sú kľúčovými destináciami cestovného ruchu – Taliansko, Španielsko, Francúzsko. 

Vzhľadom na vyvíjajúci sa charakter situácie však ešte stále nemožno odhadnúť celkový vplyv pandémie COVID-19 na globálny cestovný ruch. Predpokladaný je pokles medzinárodného cestovného ruchu o 45 až 70 %, trh cestovného ruchu by mohol celosvetovo stratiť 75 miliónov pracovných miest a 6,4 milióna pracovných miest v rámci EÚ. Zároveň sa odhaduje, že odvetvie cestovného ruchu v EÚ, ktoré zamestnáva okolo 13 miliónov ľudí, stráca mesačne približne 1 miliardu eur.

Pomoc členským štátom EÚ

Väčšina členských štátov EÚ oznámila, že zavedie hospodárske pomocné balíky, ktoré pokryjú aj odvetvie cestovného ruchu. Medzi opatrenia patria najmä daňové moratóriá, predĺžené lehoty na platby sociálnych poplatkov a dotácie na mzdy a pôžičky. Každá krajina sa so situáciou snaží vyrovnať čo najúčinnejšie. Niektoré krajiny znárodnili spoločnosti zasiahnuté koronavírusom – Taliansko prevzalo plné vlastníctvo spoločnosti Alitalia, Spojené kráľovstvo čiastočne znárodnilo svoje železnice. Francúzsko zmenilo podmienky zrušenia cestovných rezervácií, Švédsko ponúka leteckým spoločnostiam úverové záruky.

Európska komisia, v snahe pomôcť členským štátom vyrovnať sa s aktuálnou situáciou spôsobenou pandémiou COVID-19, predložila usmernenia a odporúčania, ktoré by mali pomôcť v postupnom rušení obmedzení a zároveň umožniť podnikateľom v cestovnom ruchu znovu otvoriť svoje prevádzky. Keďže pre cestovný ruch je kľúčový práve voľný pohyb a cezhraničné cestovanie, Komisia navrhuje uplatniť prístup, v rámci ktorého sa postupne zrušia obmedzenia medzi členskými štátmi s podobnou epidemiologickou situáciou.

K opatreniam sa však musí pristúpiť postupne, koordinovane a flexibilne – je dôležité rátať s možnosťou, že niektoré sa opäť zavedú, ak sa zmení epidemiologická situácia. Za zrušené cestovné lístky (vlak, lietadlo, autobus, trajekt) alebo balík cestovných služieb majú cestujúci naďalej právo vybrať si medzi úhradou hotovosti a poukazmi. Cieľom odporúčania Európskej komisie je, aby práve poukazy boli v aktuálnej situácii vítanou alternatívou. Mali by byť prenosné na iného cestujúceho a v prípade nevyužitia by sa do roka mali dať preplatiť.

Komisia chce zároveň zabezpečiť likviditu najmä pre malé a stredné podniky v oblasti cestovného ruchu vďaka flexibilite v rámci pravidiel štátnej pomoci, ktorá členským štátom EÚ umožňuje zaviesť záruky vo forme záručných dokladov a ďalšie schémy likvidity, a financovaním z prostriedkov EÚ. Spolu s Európskym investičným fondom už poskytla 100-tisíc malým podnikom postihnutým krízou finančnú pomoc vo výške osem miliárd eur. Medzi navrhovanými opatreniami je aj zníženie DPH na stravovacie služby, vybrané druhy potravín a nápojov. Európska komisia bude pracovať s členskými štátmi na systéme sponzorských poukážok, aby mohli zákazníci podporiť svoje obľúbené reštaurácie alebo hotely a zároveň bude podporovať celoeurópske komunikačné kampane.

Vláda prijme opatrenia

Vyrovnanie s negatívnymi následkami pandémie, ktorá má značný vplyv na zamestnanosť a konkurencieschopnosť cestovného ruchu, je prvoradou úlohou aj v rámci programového vyhlásenia vlády na obdobie rokov 2020 – 2024. Na reštart cestovného ruchu po skončení pandémie bude vláda využívať už zavedený príspevok na rekreáciu, ktorým sa bude snažiť o stimuláciu dopytu po domácom cestovnom ruchu. Reštart odvetvia bude podporený marketingovými aktivitami na povzbudenie turistov k tráveniu voľného času a dovoleniek v slovenských zariadeniach cestovného ruchu. Bezprostredne po skončení pandémie COVID-19 podporí vláda cestovný ruch posúdením zníženia DPH na všetky služby v cestovnom ruchu a pripraví koncept podpory založený na daňových opatreniach a finančnej podpore z rozpočtu verejnej správy pri prenájme súkromných izieb v rodinných domoch s kapacitou do 10 lôžok vo vidieckych turistických oblastiach Slovenska.

Udržateľný cestovný ruch

Súčasná kríza spôsobená koronavírusom je príležitosťou na vybudovanie odolnejšieho odvetvia cestovného ruchu a zrýchlenie jeho digitálnej a ekologickej transformácie. Veľmi dôležité je zároveň zachovať postavenie Európy ako jednej z najvyhľadávanejších destinácií cestovného ruchu a maximalizovať prínos tohto odvetvia pre rast a zamestnanosť. Na udržateľné oživenie je potrebný aj rozvoj zručností v oblasti udržateľnosti pre odborníkov v oblasti cestovného ruchu. Touto problematikou sa aktuálne zaoberá aj Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch v rámci projektu Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v Slovenskej republike.

Obsahom stratégie rozvoja ľudských zdrojov do roku 2030, ktorú Sektorová rada v rámci projektu spracovala, sú aj strategické opatrenia zamerané na problematiku zodpovedného prístupu, ochrany životného prostredia a udržateľného rozvoja v sektore cestovného ruchu. Experti z tohto odvetvia z radov zamestnávateľov, vzdelávacích inštitúcií či orgánov štátnej správy v stratégii odporúčajú najmä zvýšenie spolupráce medzi školami a zamestnávateľmi a doplnenie programov vzdelávania o praktické aktivity a rozvoj zručností v oblasti udržateľného rozvoja, ako aj zlepšenie digitálnych zručností.