Novinky

Štvrté rokovanie Sektorovej rady pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo

Štvrté rokovanie Sektorovej rady pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo (ďalej len „Sektorová rada“) sa uskutočnilo 27. – 28. mája 2020 v priestoroch Hotela Hrádok v Jelšave.  

Rokovania sa zúčastnilo 22 z 27 členov Sektorovej rady, vrátane predsedu, garanta, podpredsedu a tajomníka, čo predstavuje približne 82 % účasť. Šesť členov Sektorovej rady a tajomníčka Aliancie sektorových rád boli pripojení online cez Microsoft Teams. Ostatní členovia Sektorovej rady sa ospravedlnili z osobných alebo pracovných dôvodov. 

Rokovanie začalo úvodným slovom predsedu a garanta Sektorovej rady. Následne tajomník prezentoval zmeny v členskej základni Sektorovej rady. Medzi tretím a štvrtým rokovaním prišlo k niekoľkým zmenám inštitucionálneho a personálneho zloženia. Ing. Andreu Farkašovú zastupujúcu Ministerstvo hospodárstva SR nahradil nový člen JUDr. Vladimír Riška, LL.M., Antona Sklarčíka zastupujúceho OFZ, a.s. nahradil Ing. Stanislav Huba a Danielu Chrenkovú zo spoločnosti Bekaert Hlohovec, a.s. nahradila Lucia Nyiriová zo spoločnosti Bekaert Slovakia s.r.o. Následne bol odovzdaný menovací dekrét novému členovi Vladimírovi Riškovi. Zvyšní dvaja noví členovia neboli prítomní na štvrtom rokovaní. Menovací dekrét im bude odovzdaný na nasledujúcom rokovaní. 

Ďalším bodom programu bolo vyhodnotenie plnenia úloh, ktoré boli členom Sektorovej rady stanovené na treťom rokovaní. Hlavnými úlohami boli sumarizácia strategických dokumentov vplývajúcich na sektor hutníctva, zlievarenstva, kováčstva na národnej a medzinárodnej úrovni, doplnenie zoznamu inovácií a kľúčových trendov, optimalizácia doteraz uvedených premís a dopadov, vypracovanie/posúdenie III. a IV. cyklu stratégie rozvoja ľudských zdrojov, posúdenie zoznamu garantovaných národných štandardov zamestnaní („ďalej len NŠZ“) a doplnenie finálneho znenia poslania sektora. 

Na rokovaní členovia Sektorovej rady schválili finálnu verziu Stratégie rozvoja ľudských zdrojov. Program rokovania okrem iného obsahoval krátku informáciu o nových funkcionalitách na tvorbu a revíziu NŠZ v informačnom systéme Sektorovo riadených informácií. Vybraní členovia Sektorovej rady budú vypracovávať NŠZ podľa stanoveného harmonogramu tvorby/revízie NŠZ. 

Na záver rokovania sa prítomní členovia dohodli na termíne ďalšieho rokovania, ktoré sa uskutoční 24. – 25. 9. 2020 v hoteli Sitno vo Vyhniach.