Novinky

5. rokovanie Sektorovej rady pre potravinárstvo

V pondelok 21. septembra 2020 zorganizovala Sektorová rada pre potravinárstvo svoje piate rokovanie. To bolo opäť z dôvodu opatrení okolo pandémie COVID-19, organizované prostredníctvom onlinovej aplikácie MS TEAMS. Rokovanie otvoril úvodným slovom tajomník Sektorovej rady (ďalej len „SR“), ktorý privítal zúčastnených členov a prítomného hosťa, zástupcu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Jaroslava Remžu, ktorý je poverený výkonom funkcie generálneho riaditeľa Sekcie potravinárstva a obchodu. Slovo si následne vzali predsedníčka Sektorovej rady a garant Sektorovej rady, ktorí privítali zúčastnených a pozvaného hosťa na rokovaní.

Program rokovania

Tajomník predstavil program rokovania a jednotlivé body. Vzápätí plynulo prešiel k druhému bodu rokovania, ktorým bolo inštitucionálne a personálne zloženie. Tretí bod programu sa venoval vyhodnoteniu plnenia úloh z predchádzajúceho obdobia. Tajomník pripomenul prítomným aktivity, ktorým sa venovali jednotliví členovia, vrátane finalizácie Sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov a výberu 10 kľúčových opatrení a odporúčaní pre MPSVRTajomník v krátkosti pripomenul výsledky doterajšej revízie a tvorby NŠZ, ktoré boli hlavnou agendou od júna 2020. Štvrtý bod programu sa venoval zhodnoteniu funkčnosti a efektívnosti Sektorovej rady. Hlavnými informáciami boli počty a rozdelenie členov podľa príslušnosti (k zamestnávateľom, zamestnávateľským / profesijným združeniam, stredným školám, vysokým školám a ostatným inštitúciám) a porovnanie počtov s ďalšími sektorovými radami.

Prezentácia sektoru a opatrenia

V nasledujúcom (piatom) bode programu si vzala slovo predsedníčka Sektorovej rady Jana Venhartová, ktorá vo svojej prezentácii poukázala na aktuálny stav v sektore potravinárstva. Zároveň sa s prítomným hosťom Jaroslavom Remžom venovali téme Programového vyhlásenia vlády SR na roky 2020 – 2024 a stavu jeho rozpracovania z pohľadu rezortu a aktivít na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Jana Venhartová poukázala na tie body Programového vyhlásenia vlády (PVV), ktoré majú priamy súvis so sektorom a požadovaným vývojom. Nasledujúce body PVV, ktoré predsedníčka predstavila, sa prekrývajú s opatreniami so sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov:

  • k poľnohospodárom a potravinárom a na podporu inovácií v poľnohospodárstve a potravinárstve.
  • so zreteľom na výživovú hodnotu potravín a zdravie obyvateľstva.
  • so zameraním na poľnohospodárstvo a potravinárstvo s ohľadom na potreby trhu práce.
  • pre poľnohospodárstvo a potravinárstvo formou úplne alebo čiastočne kompenzovaného poradenstva.
  • potrebných pre výrobu, prípravu zdravých a kvalitných jedál.
  • v poľnohospodárstve a potravinárstve a zabezpečí funkčný spôsob ďalšieho vzdelávania zamestnancov.

Tvorba a revízia štandardov

Na programe bol 6. bod rokovania, ktorým bola vyhodnotená aktivita okolo tvorby a revízie NŠZ. Tajomník predstavil ukončené NŠZ za mesiace jún, júl a august a predstavil NŠZ, ktorými sa Sektorová rada venuje v mesiaci september. Aktivita prebehla bez väčších problémov. V rámci revízie NŠZ Špecialista kontroly, hygieny a bezpečnosti v potravinárskej výrobe padol návrh na drobnú zmenu v názve, ktorá bola po odôvodnení autorom revízie J. Golianom schválená.

Inovácie a vplyv na odvetvie

V rámci 7. bodu programu tajomník predstavil základnú víziu ohľadom revízii inovácií v sektore. Inovácie boli v poslednom období témou v rámci Sektorovej rady, pričom bola vypracovaná analýza vplyvu inovácií a ich premietnutie do kompetenčného modelu. Prehodnotené boli inovácie zo sektorovej stratégie a zároveň boli doplnené ďalšie inovácie, ktoré budú predstavovať významný vplyv na odvetvie. Je nevyhnutné, aby autori tvorby a revízie a členovia pracovných skupín brali do úvahy inovácie pri zostavovaní kompetenčného modelu. V sektore sa totiž očakáva ich zásadný vplyv, najmä z pohľadu budúceho existenčného ohrozenia niektorých zamestnaní a z pohľadu nevyhnutných zmien na úrovni kompetenčného modelu (odborných vedomostí a odborných zručností). Počas tohto bodu vystúpili profesori Jozef Golian a Ľubomír Valík s prezentáciou o význame vplyvu a dôležitosti inovácií.

Vyhodnotenie sektorových stratégií

Ďalším, v poradí ôsmym bodom rokovania Sektorovej rady, bolo vyhodnotenie tvorby sektorových stratégií a tvorby podkladov do Fondu obnovy a Národnej stratégie zamestnanosti PRÁCA 4.0. Tento bod prezentovala tajomníčka Aliancie sektorových rád Lucia Lednárová Dítětová. Tajomníčka Aliancie sektorových rád následne prezentovala výber kľúčových sektorových opatrení a odporúčaní pre MPSVR SR do pripravovanej Národnej stratégie zamestnanosti PRÁCA 4.0. Každá sektorová rada mala vybrať 10 kľúčových opatrení zo svojej vypracovanej Sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov do najbližšieho obdobia.

Závery

Predposledným bodom rokovania Sektorovej rady pre potravinárstvo bola diskusia a informácia k pripravovanému 6. rokovaniu Sektorovej rady, ktoré sa uskutoční začiatkom decembra 2020. Na záver rokovania boli predstavené Návrhy záverov z 5. rokovania, ktoré čítala predsedníčka Sektorovej rady. S ich znením členovia Sektorovej rady súhlasili.