Novinky

Piate rokovanie Sektorovej rady pre sklo, keramiku, minerálne výrobky a nekovové materiály

Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne výrobky a nekovové materiály (ďalej len „Sektorová rada“) sa zišla piatykrát na rokovaní, ktoré sa uskutočnilo v online svete o 13,00 hod 15. októbra 2020.

Otvorenie a privítanie

Rokovanie otvorila predsedníčka Sektorovej rady, ktorá skonštatovala, že pri 84% účasti členov Sektorovej rady je uznášania schopné. V úvode privítala všetkých prítomných vrátane dvoch nových členov Sektorovej rady:  Ing. Michala Ďuráka PhD., zo spoločnosti PPC ČAB, a.s. a Doc. Ing. Petra Šimurku PhD., zo Zväzu sklárskeho priemyslu SR, ktorým na najbližšom osobnom rokovaní odovzdá menovacie dekréty.

Hodnotenie sektorových stratégií

Ďalej pokračovala podľa prijatého programu a odovzdala slovo tajomníčke Aliancie sektorových rád, ktorá oboznámila prítomných s výsledkami hodnotenia stratégií rozvoja ľudských zdrojov do roku 2030, vypracovaných pre 24 sektorov národného hospodárstva. Informovala o príprave reformy pre Fond obnovy, ktorá sa bude týkať formálneho systému vzdelávania, digitálnej a zelenej Európy ako aj celoživotného vzdelávania a inštitucionalizácie na dosiahnutie trvalo udržateľného systému ekonomického rastu a konkurencieschopnosti Slovenska.

Vyhodnotenie funkčnosti a efektívnosti Sektorovej rady

Bola vyhodnotená funkčnosť a efektívnosť Sektorovej rady, jej pracovné aktivity a plnenie úloh za obdobie medzi  dvoma rokovaniami, ktoré predstavovalo cca štyri mesiace. Činnosť spočívala hlavne vo výbere top sektorových opatrení z prijatej stratégie pre sklo, keramiku, minerálne výrobky a nekovové materiály (ďalej len „sektor“), potrebných prioritne realizovať, s ich odporučením pre Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR do pripravovanej stratégie Práca 4.0.

Tvorba a revízia štandardov

V sledovanom období sa rozbehla revízia Národných štandardov zamestnaní (ďalej NŠZ“), ktorej predchádzalo postupné zaškoľovanie autorov a členov pracovných skupín na prácu v Informačnom systéme projektu „Sektorovo riadené inovácie“, v ktorom sa uskutočňuje. Výsledky prebiehajúcej revízie NŠZ z hľadiska jej napredovania a úspešnosti, prijatého postupu až po schvaľovací proces finálnej podoby jednotlivého NŠZ boli predmetom ďalšieho bodu rokovania. Sektorová rada vo svojej práci postupuje v súlade s prijatým harmonogramom, ktorý bol na rokovaní aktualizovaný.

Inovácie

Okolo revízie a tvorby NŠZ sa rozvinula plodná diskusia v súvislosti s potrebou zahrnutia inovácií do NŠZ a definovania nových odborných vedomostí a zručností. A následného premietnutia do popisu jednotlivých zamestnaní. Členovia Sektorovej rady sa venovali aj otázkam dopadov inovácií na ľudské zdroje, potrebe účelných zmien v systéme vzdelávania od predškolského až po celoživotné. Vrátane kariérového poradenstva na školách, propagácie sektora a vzbudenia záujmu mladých ľudí o štúdium technických predmetov.

Hodnotenie poskytovateľov vzdelávania

Otvorila sa otázka posudzovania kvality vzdelávania a princípov stanovenia rankingu poskytovateľov vzdelávania.

Prezentácia MH SR

Ku koncu rokovania boli účastníci oboznámení s prezentáciou Ministerstva hospodárstva SR. Rámcovými prioritami Programového vyhlásenia Vlády SR do roku 2024, s predpokladom ovplyvnia smerovanie sektora.   

Záver

Výsledok rokovania bol vysoko pozitívny a otvoril ďalšie podnetné témy, ktorými sa Sektorová rada bude zaoberať.

Na konci rokovania členovia Sektorovej rady schválili závery rokovania, s konkrétnymi úlohami a termínmi plnenia. V nasledujúcom období bude pokračovať revízia a tvorba NŠZ, priebežne budú mapované konkrétne inovačné trendy s vyhodnotením ich vplyvu na rozvoj nových odborných vedomostí a zručností, ich konkrétnym definovaním a premietnutím do NŠZ. Zároveň budú riešené možné prieniky do systému vzdelávania.

Ďalšie rokovanie sa uskutoční 27. novembra 2020. Miesto rokovania bude určené po vzájomnej dohode a odsúhlasení s garantom a predsedníčkou Sektorovej rady.