Novinky

Ako znížiť fluktuáciu zamestnancov?

V TREXIME Bratislava poznáme odpoveď. Je ňou vypracovanie mzdového benchmarku. Nastavenie optimálnej úrovne odmeňovania totiž predstavuje balans medzi efektívnymi personálnymi nákladmi na odmeňovanie a nízkou mierou fluktuácie. Vysoká fluktuácia v dôsledku nízkeho odmeňovania totiž síce znižuje mzdové náklady, ale zvyšuje náklady na nábor, zaškolenie a zapojenie nových zamestnancov.

Mzdový benchmark z praxe

Na základe štatistických údajov z 3. štvrťroku 2022 sme v TREXIME vyhodnotili závislosť fluktuácie zamestnancov pracujúcich na pozícii 8211000 – Montážny pracovník (operátor) v strojárskej výrobe od úrovne odmeňovania. Pracovná pozícia bola v sledovanom období obsadená v 310 spoločnostiach zapojených do zisťovania. Pre vyššiu reprezentatívnosť bola do analýzy zvolená vzorka 168 spoločností, ktoré mali na tejto pozícii aspoň 20 zamestnancov. Pri každej z nich bola následne skúmaná miera fluktuácie (ako percento ukončených pracovných pomerov ku priemernému evidenčnému stavu zamestnancov) a priemerná hrubá mesačná mzda (ako mzdový percentil určený mzdovým benchmarkom vo forme regionálneho (krajského) mzdového percentilu na tejto pracovnej pozícii). Na grafe nižšie je označená optimálna hranica odmeňovania.

Regionálne špecifiká

Pozícia operátora v strojárskej výrobe je priamo naviazaná na tento typ výroby. Je preto zaujímavé pozrieť sa na správanie zamestnancov v závislosti od koncentrácie tohto typu výroby naprieč regiónmi.

V krajoch so strojárskou tradíciou, ako je Bratislavský a Trnavský kraj, je možné pozorovať výrazný rozdiel v miere fluktuácie v oblasti odmeňovania pred a po 30. percentile. V prípade Bratislavského kraja predstavuje priemerná miera fluktuácie do 30. percentilu 47,3 % a nad ním 11,3 % a v prípade Trnavského 18,5 % vs. 9,5 %.

Trošku odlišná je situácia v Nitrianskom a Žilinskom kraji, tiež s tradíciou strojárskej výroby. V prípade týchto dvoch krajov však hranica odmeňovania oddeľujúca vysokú mieru fluktuácie dosahuje až 40. percentil. V Nitrianskom kraji dosiahla priemerná miera fluktuácie pod 40. percentilom 27 % a nad ním 10 % a v Žilinskom 19 % pod a 8 % nad touto hodnotou.

Priemerná miera fluktuácie napríklad Trenčianskeho kraja dosiahla 11,23 %. Avšak hodnota percentilu odmeňovania, nad ktorou táto miera výrazne klesá, dosiahla až 3. kvartil resp. 75. percentil. Pod 3. kvartilom dosahuje 13 % a nad ním len 7,33 %. Je však nutné dodať, že aj v skupine s vyššou mierou fluktuácie táto dosahuje maximálne 30 %.

Premýšľate nad identifikovanými rozdielmi? Oplatí sa vyskúšať mzdový benchmark na mieru a  kontaktovať treximáckych expertov, ktorí sú vždy ochotní pomôcť.


Viac informácií: Ing. Oliver Kovťuk I Mobil: 0905 947 904 I Email: [email protected]