Novinky

Kto má na Slovensku najlepšie zručnosti?

Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (CEDEFOP) predstavilo výsledky Európskeho indexu zručností za rok 2022. Meria sa ním výkonnosť systémov zručností EÚ a pozostáva z troch pilierov. Ideálny výkon každej z krajín sa vyberá z jej výsledkov dosiahnutých za obdobie 7 rokov. Podľa 15 ukazovateľov vyhodnotil CEDEFOP aj Slovenskú republiku.

Slovensko sa so svojou celkovou 19. pozíciou radí do skupiny krajín so stredne úspešnými výsledkami a pozíciu si medziročne nezlepšilo. Slováci dosiahli najlepšie hodnotenie (10. miesto) v pilieri zosúlaďovania ponuky a dopytu po zručnostiach, v rámci ktorého sa vyhodnocovala miera, ako sú zručnosti efektívne zosúladené na trhu práce, najmä v súvislosti s nezamestnanosťou, nedostatkom, prebytkom alebo slabým využitím zručností na trhu práce. Prvé miesto dosiahlo Slovensko v podpilieri týkajúcom sa nesúladu v zručnostiach vyššie kvalifikovaných pracovníkov s nízkymi mzdami (ISCED 5-8). Sú to pracovníci, ktorí majú napr. vysokoškolské vzdelanie, ale zarábajú málo.

V ďalších dvoch pilieroch sú výsledky Slovenska slabšie. V rozvoji zručností, ktorý sa týka tréningových a vzdelávacích aktivít krajiny a ich výstupov v zmysle rozvíjaných a nadobudnutých zručností dosiahlo 16. miesto. Príčinou je nízky výkon 15 ročných žiakov v čítaní, matematike a prírodných vedách.

V rámci aktivácie zručností sa Slovensko prepadlo až na 26. priečku. V tomto prípade sa berú do úvahy ukazovatele prechodu zo vzdelávania do práce a miera aktivity na trhu práce. K lepšiemu umiestneniu nepomohlo ani to, že v rebríčku čerstvých absolventov v zamestnaní dosiahlo relatívne dobré 13. miesto. Miera aktivity majoritnej pracujúcej populácie vo veku 25 – 54 rokov totiž dosiahla na Slovensku iba 39%.


Viac informácií nájdete na European skills index | CEDEFOP (europa.eu)

Spracovala: Ing. Monika Donovalová I Email: [email protected]