Novinky

4. rokovanie Sektorovej rady pre Informačné technológie a telekomunikácie

Štvrté rokovanie Sektorovej rady pre Informačné technológie a telekomunikácie (ďalej len „SR ITaT“) sa uskutočnilo 2. júna 2020 vo virtuálnom priestore platformy Webex. Po úvodných technických problémoch sa slova ujal tajomník, aby účastníkov privítal a previedol
jednotlivými bodmi programu. Účastníci rokovania sa venovali dvom zásadným témam – zhodnotenie stavu prípravy dokumentu Sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov, prezentácia jej finálnej podoby a odsúhlasenie členmi – príprava na ďalšie úlohy Sektorovej rady v súvislosti s revíziou a tvorbou Národných štandardov zamestnaní (NŠZ).

V rámci prvej témy tajomník zhrnul doterajšie aktivity a v nadväznosti na úlohy, ktoré vyplývali z 3. rokovania Sektorovej rady, informoval o problémoch s ktorými sa pracovné skupiny v ostatnom období
stretli pri tvorbe sektorovej stratégie. Situácia okolo pandémie koronavírusu COVID-19 na Slovensku, ale aj vo svete, výrazne ovplyvnila tempo prác členov pracovných skupín a v niektorých prípadoch práce
úplne ochromila. Sektor IKT bol na prechod na digitálnu komunikáciu a zdieľanú prácu pripravený, ako sa ale ukázalo, ostatným sektorom bolo treba výrazne pomôcť a to si vyžadovalo od kľúčových hráčov ešte viac úsilia, angažovanosti a času, ako pred pandémiou. Odsúhlasenie finálneho znenia dokumentu Sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov sa na rokovaní priamo neuskutočnilo, nakoľko bol prijatý návrh člena SR ITaT, p. Milana Ftáčnika na odloženie hlasovania, aby mali členovia Sektorovej rady viac času na oboznámenie sa s dokumentom. Termín uzavretia per rollam hlasovania bol stanovený do konca pracovnej doby vo štvrtok 4.6.2020. 

V rámci druhej témy – tvorba a revízia Národných štandardov zamestnaní, sa slova ujala Lucia Lednárová Dítětová, ktorá účastníkom predstavila nové funkcionality v Informačnom systéme projektu SRI v súvislosti so stanovenými úlohami revízie a tvorby NŠZ. Členovia Sektorovej rady tak môžu vypracovávať NŠZ podľa stanoveného harmonogramu.

V závere rokovania vystúpil p. Mário Lelovský z RÚZ a informoval zúčastnených o krokoch a rokovaniach s vládou ohľadom dopadov nadchádzajúcej krízy na sektor ITaT.