Novinky

Konflikty na pracovisku a ich riešenie

Človek je spoločenskou bytosťou, ktorá je nadaná rozumovou schopnosťou a je schopná  ovplyvňovať prostredie, v ktorom žije. Človek interaguje so svojím okolím, má právo slobodnej voľby – konať dobro, čo sa pokladá za mravné a hodné nasledovania a zodpovedá mravnému ideálu1. Ak však v ľudskom konaní prevládne sebectvo a egoizmus a vlastné osobné názory a záujmy nezohľadnia záujem iných, môže vzniknúť konflikt.

Čo je to konflikt? Konflikt je latinského pôvodu conflictus – zrážka. Prvotný význam tohto slovesa je udrieť. Odvodený význam je niekoho niečím zasiahnuť. Konflikt je udalosť, spoločenský proces, v ktorom sa jednotlivec alebo skupina snaží o dosiahnutie vlastných cieľov eliminovaním, zničením alebo podriadením si iného jednotlivca alebo skupiny, snažiacich sa o dosiahnutie podobných alebo identických cieľov2.

A ako konflikt vzniká? Je to len dôsledok vyvrcholenia niečoho a stretávame sa s ním dennodenne, pretože je súčasťou bežného života. Konflikty nám uberajú energiu a tým prinášajú nepríjemné pocity a stresové situácie. Dnešná doba, žiaľ, prináša so sebou množstvo negatívnych situácií a ich nevhodné riešenie vedie ku konfliktom či už doma, medzi priateľmi alebo na pracovisku.

Situácie konfliktu záujmov môžu nastať takmer na akomkoľvek pracovisku kedykoľvek. Ak sa s nimi nezaobchádza správne, môžu negatívne ovplyvniť rozhodovací proces, spôsobiť škandály a poškodenie dobrého mena. Môžu tiež viesť k protiprávnemu konaniu a ohroziť zákonnosť. Pokiaľ ide o verejné orgány, môže to viesť aj k strate dôvery v ich schopnosť fungovať nestranne a v najlepšom záujme spoločnosti3.

Na pracovisku však môžu vznikať aj interpersonálne konflikty v dôsledku:

 • nedostatočnej komunikácie, spočívajúcej v prebytku, prípadne nedostatku informácií;
 • nesúladu cieľov a postupov;
 • štýlu vedenia kolektívu;
 • systému odmeňovania;
 • osobnostných premenných;
 • prostredia.

Veľký podiel na konflikte má aj emocionálna stránka, ktorá sa väčšinou prehliada, avšak jej podiel na vzniknutej situácii býva významný. Veľmi často sa ani nejedná o predmet sporu, ale o nahromadené emócie. Konflikt však sám o sebe nie je niečo, čo by sme mohli z pracovného života odstrániť, nakoľko je bežnou súčasťou medziľudských vzťahov a jeho odstránenie ani nie je možné. Ak sú konflikty správne riešené, môžu mať pozitívny vplyv a môžu napomôcť jednotlivcom vzájomne doladiť správanie tak, aby vyhovovalo spoločným cieľom. Preto je vhodné vzniknuté konflikty riešiť konštruktívne, ak sú účastníci ochotní uznať a vyjasniť si podiel vzťahov na konflikte.

A ako zvládnuť konflikt na pracovisku?4

 • Porozprávajte sa s druhou osobou.
 • Zamerajte sa na správanie a udalosti, nie na osobnosti.
 • Počúvajte pozorne.
 • Identifikujte body zhody a nezhody.
 • Uprednostnite oblasti konfliktu.
 • Vypracujte plán práce na odstránenie konfliktu.
 • Dodržujte svoj plán.
 • Stavajte na svojom úspechu.

Vieme, že atmosféra na pracovisku ovplyvňuje náš pracovný výkon, to znamená, že pracovné prostredie by malo byť motivujúce, pokojné, tvorivé, rešpektujúce individualitu jednotlivca. V každom prípade, ak konflikt neriešime, pôsobí deštrukčne. Preto je v záujme všetkých odstrániť prekážky a určiť správne stratégie správania sa na pracovisku v záujme splnenia stanovených cieľov.


1 https://sk.wikipedia.org/wiki/Dobro

2 https://sk.wikipedia.org/wiki/Konflikt

3 https://www.cedefop.europa.eu/files/decision_mb_on_rules_for_coi_2nd_declaration_of_interest.pdf

4 https://www.google.com/search?q=conflicts+at+work+how+to+resolve&rlz=1C1GCEU_skSK996SK996&oq=conflicts+at+work&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUqCQgDEAAYExiABDIICAAQRRgnGDsyCwgBEEUYExg5GIAEMgkIAhAAGBMYgAQyCQgDEAAYExiABDIJCAQQABgTGIAEMgYIBRBFGDwyBggGEEUYPDIGCAcQRRg80gEJMTMzOTVqMGo3qAIAsAIA&sourceid=chrome&ie=UTF-8

Autor: Dana Mažgútová I Email: [email protected]