Novinky

5. rokovanie Sektorovej rady pre zdravotníctvo, sociálne služby

V poradí piate rokovanie Sektorovej rady prebehlo v hoteli Sorea Regia v Bratislave. Piateho rokovania sa zúčastnilo 20 členov Sektorovej rady z celkového počtu 28. Z toho 2 členky boli počas rokovania pripojené online. Členovia Sektorovej rady, ktorí sa nezúčastnili rokovania požiadali tajomníčku o ospravedlnenie. Dôvodom ich neúčasti boli prevažne nečakané pracovné povinnosti.

Program a vyhodnotenie

Program piateho rokovania bol rozmanitý v rámci obsahu. Pozostával zo vstupov viacerých členov Sektorovej rady. Na začiatku programu tajomníčka Sektorovej rady informovala o nových personálnych a inštitucionálnych zmenách v Sektorovej rade a vyhodnotila úlohy z predchádzajúceho obdobia.

Programové vyhlásenie vlády

Následne p. Jankechová zastupujúca Ministerstvo zdravotníctva SR odprezentovala priority Programového vyhlásenia vlády SR v oblasti smerovania sektora a informovala tak o zmenách a plánoch rezortu.

Inovácie v zdravotníctve

V programe pokračoval p. Halecký zastupujúci Asociáciu nemocníc Slovenska, ktorý odprezentoval členom Sektorovej rady inovácie v zdravotníctve a ich vplyv na ľudské zdroje. Informoval i o návrhoch nových zamestnaní spolu s novými odbornými zručnosťami a vedomosťami zamestnancov, ktoré si vyžaduje trh práce.

Inovácie v sociálnych službách

V tejto problematike pokračovala p. Gymerská zastupujúca Slovenskú komoru sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce, ktorá informovala členov o inováciách a ich dopade na ľudské zdroje v rámci sociálnych služieb.

Sektorové stratégie

Tajomníčka Aliancie sektorových rád vyhodnotila tvorbu sektorových stratégií rozvoja ľudských zdrojov a tvorbu podkladov do Plánu obnovy a Národnej stratégie zamestnanosti PRÁCA 4.0 a informovala o novej úlohe pre členov, ktorá sa týka rankingu poskytovateľov vzdelávania v sektore.

Vyhodnotenie funkčnosti a efektívnosti

O hodnotení funkčnosti a efektívnosti Sektorovej rady a vyhodnotení stavu spracovania tvorby a revízie NŠZ informovala tajomníčka Sektorovej rady.

Diskusia a závery

Diskusia prebiehala počas celého rokovania, kedy členovia Sektorovej rady vyjadrili svoj názor prípadne kládli otázky k jednotlivým bodom programu. Členovia sa dohodli na predbežnom termíne 6. rokovania Sektorovej rady 8.12.2020. Garant v zastúpení za predsedu oboznámil členov Sektorovej rady o obsahu záverov z rokovania a informoval o úlohách na ďalšie obdobie.