Novinky

Projekty Ústredia PSVR určené pre uchádzačov o zamestnanie

Približne tretinu evidovaných uchádzačov o prácu tvoria mladí ľudia do 29 rokov. Veľakrát ide o absolventov stredných a vysokých škôl, ktorí nemajú relevantnú prax a po štúdiu sa nevedia uplatniť na trhu práce. Ak aj vy patríte do tejto skupiny uchádzačov o zamestnanie, zbystrite pozornosť, štát vám totiž dáva k dispozícii niekoľko nástrojov, ktoré vám môžu pomôcť pri uplatnení sa na trhu práce.

Absolventská prax

Absolventská prax je určená  pre mladých do 26 rokov, ktorí sú evidovaní na úrade práce a najmenej pred dvoma rokmi ukončili príslušným stupňom vzdelania sústavnú prípravu na povolanie v dennej forme štúdia a nemali ešte pravidelne platené zamestnanie. Jej účelom je získanie odborných zručností a praktických skúseností priamo v praxi, ktoré zodpovedajú dosiahnutému stupňu vzdelania absolventa školy. Absolventská prax sa vykonáva najmenej 3 a najviac 6 mesiacov, bez možnosti predĺženia a opakovaného vykonávania, v rozsahu 20 hodín týždenne. Počas vykonávania absolventskej praxe vám patrí mesačný paušálny príspevok vo výške 65 % sumy životného minima, teda 129,66 eur. Tento príspevok vám vypláca príslušný úrad práce.

Viac informácií: https://istp.sk/clanok/12647/prispevok-na-vykonavanie-absolventskej-praxe

REPAS+ a KOMPAS+

Ak ste mladý uchádzač o zamestnanie, ktorý sa nevie uplatniť vo svojom odbore, prípadne potrebujete zlepšiť niektoré zo svojich zručností, práve pre vás sú určené projekty v oblasti vzdelávania REPAS+ a KOMPAS+. Projekty sú zamerané na vzdelávanie mladých ľudí do 29 rokov, ktorí sú evidovaní na úrade práce (nie je dôležitá dĺžka evidencie) mimo Bratislavského samosprávneho kraja. Projekt KOMPAS+ sa zameriava na zlepšenie kompetenčných zručností, ide prevažne o jazykové kurzy, počítačové kurzy, kurzy zamerané na zlepšenie komunikačných zručností a pod. Projekt REPAS+ sa zameriava skôr na vzdelávacie kurzy, napr. kuchár, SBS, murár a pod. Uchádzač o zamestnanie si sám z verejne dostupných kurzov vyberie konkrétny kurz, o ktorý má záujem a predloží úradu požiadavku na kurz na predpísanom formulári, vrátane príloh. Úrad práce uhradí uchádzačovi vzdelávanie v plnej miere (v rámci odporúčaných maximálnych cenových limitov), uchádzačovi patrí aj príspevok na cestovné a stravné vo výške 4,64 eura za každý deň účasti na kurze.

Viac informácií: http://www.upsvar.sk/sluzby-zamestnanosti/nastroje-aktivnych-opatreni-na-trhu-prace/repas-pre-mladych-uchadzacov-o-zamestnanie.html?page_id=720988
http://www.upsvar.sk/sluzby-zamestnanosti/nastroje-aktivnych-opatreni-na-trhu-prace/kompas-pre-mladych-uchadzacov-o-zamestnanie.html?page_id=720998

Reštart pre mladých uchádzačov o zamestnanie – podpora aktívnych mladých UoZ

Ďalší projekt, „Reštart pre mladých UoZ – podpora aktívnych mladých UoZ“, je určený pre uchádzačov do 29 rokov, ktorí sú bezprostredne pred zaradením do projektu vedení v evidencií na úrade práce mimo Bratislavského samosprávneho kraja najmenej 1 mesiac. Ak si takýto uchádzač nájde zamestnanie, alebo ak mu ho nájde úrad, následne bude vyradení z evidencie z dôvodu vzniku pracovného pomeru a preukázaného nástupu do zamestnania, má nárok na finančný príspevok počas trvania pracovného pomeru. Príspevok môže poberať najmenej 1 a maximálne 12 mesiacov, a to vo výške 126,14 eur mesačne prvých 6 mesiacov preukázaného trvania zamestnania, vo výške 63,07 eur mesačne ďalších 6 mesiacov preukázaného trvania zamestnania. Príspevok nie je poskytovaný zamestnancom, ktorí boli prijatí na podporované pracovné miesto v zmysle niektorého z aktívnych opatrení na trhu práce a zamestnancom, ktorí si nájdu zamestnanie u zamestnávateľa, u ktorého boli bezprostredne pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie v pracovnom pomere, alebo obdobnom pracovnom vzťahu.

V rámci Národného projektu Reštart pre mladých UoZ sa realizuje aj Podpora individualizovaného poradenstva pre mladých uchádzačov. Cieľom opatrenia je poskytnúť mladým uchádzačom vo veku do 29 rokov intenzívny komplexný a dlhodobý poradenský program. Ide o odborné poradenstvo v rozsahu 30 hodín, resp. 13 stretnutí.

Pre dlhodobo nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie

Pre dlhodobo evidovaných uchádzačov o zamestnanie (v evidencii viac ako 24 mesiacov), ktorí si sami nájdu zamestnanie a z evidencie budú vyradení z dôvodu nástupu do tohto zamestnania, je možnosť v rámci národného projektu „Reštart – Príležitosť pre dlhodobo nezamestnaných vrátiť sa na trh práce“ získať príspevok na obdobie 12 mesiacov, z toho 6 mesiacov vo výške 126,14 eur mesačne a ďalších 6 mesiacov vo výške 63,07 eur mesačne.

Viac informácií: http://www.upsvar.sk/narodne-projekty-oznamenia-o-moznosti-predkladania-ziadosti-o-poskytnutie-financneho-prispevku/kopia-narodny-projekt-uspesne-na-trhu-prace.html?page_id=721702

Pre dlhodobo evidovaných uchádzačov (v evidencii viac ako 12 mesiacov) sa začal realizovať aj národný projekt „Podpora individualizovaného poradenstva pre dlhodobo nezamestnaných UoZ“ – ide o realizáciu poradenstva, ktorá by uchádzačom mala pomôcť vrátiť sa na trh práce.

Príspevky pre zamestnávateľov

Okrem príspevkov, ktoré sú určené priamo pre uchádzača o prácu, Ústredie práce poskytuje aj príspevky pre zamestnávateľov, ktorí vytvoria pracovné miesto určené pre uchádzača o zamestnanie do 29 rokov. Konkrétne ide o národné projekty Praxou k zamestnaniu, Absolventská prax štartuje zamestnanie, Úspešne na trhu práce, Šanca pre mladých.

Pre zamestnávateľov je momentálne „najvýhodnejší“ národný projekt „Šanca pre mladých“ pri vytvorení pracovného miesta pre dlhodobo evidovaného mladého uchádzača o zamestnanie (do 29 rokov, v evidencii najmenej 12 mesiacov), kde sa vytvára pracovné miesto na 3 – 9 mesiacov, resp. na dobu neurčitú, miesto je podporované 3 – 9 mesiacov, pričom finančný príspevok je vo výške 95 % celkovej ceny práce, maximálne 705,73 eur mesačne. K tomuto príspevku je možné požiadať aj o príspevok pre tzv. „tútora“ – t.j. zamestnanca, ktorý prijatého mladého UoZ bude mať „na starosti“ – jeho zaučenie – vo výške 147,02 eur mesačne (maxim. 3 mesiace) a dokonca jednorázový príspevok vo výške 83,84 eur na úhradu nevyhnutných nákladov.

V prípade bližších informácií sa, prosím, neváhajte obrátiť na váš úrad práce.

ZDROJ: istp.sk/clanok/13420/projekty-ustredia-psvr-urcene-pre-uchadzacov-o-zamestnanie