Novinky

Uplatnenie absolventov stredných a vysokých škôl podľa vykonávaného zamestnania v roku 2016

Sledovanie a pravidelné vyhodnocovanie uplatnenia absolventov a stredných a vysokých škôl je nutnou podmienkou pre korigovanie a nastavovanie štruktúry študijných a učebných odborov.

V SR sú predmetné údaje zabezpečované v rámci kontinuálneho riešenia úloh Národného projektu Prognózy vývoja na trhu práce v SR, ktoré sa realizujú pod záštitou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a v koordinácii Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.

Osobitný význam majú spoľahlivé informácie o uplatnení absolventov stredných a vysokých škôl na trhu práce pre rozhodovanie žiakov a ich zákonných zástupcov o budúcom vzdelávaní a následnom pracovnom uplatnení, pri poskytovaní výchovného poradenstva formou informačných, koordinačných, konzultačných, metodických a ďalších súvisiacich činností v školách alebo v školských zariadeniach výchovného poradenstva.

Smerovanie mladých ľudí k vzdelávaniu a príprave pre trh práce, ktorá zodpovedá budúcim požiadavkám zamestnávateľov na pracovné sily, má kľúčový význam pre:

  • zvyšovanie využitia potenciálu ľudských zdrojov,
  • znižovanie absolventskej nezamestnanosti a skrátenia doby trvania nezamestnanosti absolventov škôl,
  • podporu technologickej transformácie,
  • tvorbu regionálneho hrubého domáceho produktu,
  • stabilitu systému sociálneho zabezpečenia a mnoho ďalších možností hospodárskeho a sociálneho rozvoja.

Sumárne výsledky analýz o uplatniteľnosti absolventov stredných a vysokých škôl podľa vykonávaného zamestnania sú graficky znázornené v nižšie uvedených grafoch  č. 1 až 6.

Je zrejmé, že celková uplatniteľnosť absolventov  do 5 rokov od ukončenia školy je o niečo nižšia a so zvyšujúcim sa časom na trhu práce sa mierne zlepšuje. Celkový výsledok však nie je veľmi optimistický, pretože až 60,3 % stredoškolských a 56,9 % vysokoškolských absolventov sa uplatnilo v zamestnaniach mimo svojho študovaného odboru. Tento stav indikuje značné množstvo neefektívne vynaložených finančných prostriedkov v rámci školskej vzdelávacej sústavy.

Stredoškolskí absolventi

Graf č. 1 Štruktúra absolventov stredných škôl z hľadiska optimálnosti vykonávaného zamestnania v roku 2016 v SR

graf 1

Zdroj: zdrojové databázy, výpočty a spracovanie TREXIMA Bratislava

Graf č. 2 Štruktúra absolventov stredných škôl do 5 rokov od ukončenia štúdia z hľadiska optimálnosti vykonávaného zamestnania v roku 2016 v SR

graf 2
Zdroj: zdrojové databázy, výpočty a spracovanie TREXIMA Bratislava

Graf č. 3 Štruktúra absolventov stredných škôl nad 5 rokov od ukončenia štúdia z hľadiska optimálnosti vykonávaného zamestnania v roku 2016 v SR

graf 3
Zdroj: zdrojové databázy, výpočty a spracovanie TREXIMA Bratislava

Graf č. 4 Štruktúra absolventov vysokých škôl z hľadiska optimálnosti vykonávaného zamestnania v roku 2016 v SR

graf 4
Zdroj: zdrojové databázy, výpočty a spracovanie TREXIMA Bratislava

Graf č. 5 Štruktúra absolventov vysokých škôl do 5 rokov od ukončenia štúdia z hľadiska optimálnosti vykonávaného zamestnania v roku 2016 v SR

graf 5
Zdroj: zdrojové databázy, výpočty a spracovanie TREXIMA Bratislava

Graf č. 6 Štruktúra absolventov vysokých škôl nad 5 rokov od ukončenia štúdia z hľadiska optimálnosti vykonávaného zamestnania v roku 2016 v SR

graf 6
Zdroj: zdrojové databázy, výpočty a spracovanie TREXIMA Bratislava