Novinky

PRE SEKTOR STAVEBNÍCTVA NEUVAŽOVAŤ S EXISTENCIOU VOĽNÝCH ŽIVNOSTÍ

Táto požiadavka je súčasťou spoločného vyhlásenia Sektorovej rady pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu, ktoré bude doručené Ministerstvu vnútra SR a Ministerstvu dopravy a výstavby SR. Účelom tohto vyhlásenia je zabezpečiť kvalitu stavieb a vybraných stavebných (dokončovacích) činností. Sme potešení, že Sektorová rada využíva svoju činnosť aj na aktivity mimo projektového zámeru a že členská základňa spoločným hlasom žiada aj touto cestou zmenu k lepšiemu.

Prehľad tém rokovania

Aj táto téma bola členmi Sektorovej rady prediskutovaná na 5. rokovaní, ktoré sa uskutočnilo 30.9.2020. Okrem spoločného vyhlásenia členovia diskutovali o dvoch hlavných témach – INOVÁCIE a HODNOTENIE ŠKÔL. Technologické zmeny, ktoré môžeme vidieť už teraz všade okolo nás, budú mať čím ďalej tým výraznejší dopad na ľudské zdroje. Prenos týchto zmien do nových zručností a vedomostí, ktoré bude musieť ovládať pracovná sila, je preto nevyhnutnosťou. Z tohto dôvodu majú členovia Sektorovej rady pri tvorbe kariet zamestnaní možnosť navrhovať také odborné zručnosti a vedomosti, ktoré budú zamestnávatelia v budúcnosti požadovať, napríklad v spojitosti s BIM – informačným modelom budovy. Náš vzdelávací systém bude môcť reagovať na zmeny, ktoré zamestnávatelia požadujú a pripraviť tak budúcich absolventov na technologické zmeny.

Vyhodnotenie sektorových stratégií

Odmenou za výborne spracovanú stratégiu rozvoja Ľudských zdrojov, ktorú členovia sfinalizovali v mesiaci jún, bolo vyhodnotenie TOP 10 strategických opatrení v nadväznosti na pripravovaný Plán obnovy Slovenska. Aj napriek skutočnosti, že nie všetky z navrhovaných opatrení budú môcť byť naplnené z tohto pripravovaného plánu, členovia prejavili potešenie z čiastkového pretavenia ich požiadaviek do dôležitých plánovaných zmien na Slovensku.

Organizácia rokovania a hostia

Rokovanie Sektorovej rady sa aj tentokrát nieslo v znamení aktuálnej pandémie. Z tohto dôvodu bola preferovaná online forma prostredníctvom aplikácie MS Teams až na pár „šťastlivcov“, ktorí sa stretli na Zväze stavebných podnikateľov Slovenska.

Tešíme sa, že nás na tomto rokovaní podporil osobnou návštevou aj Generálny riaditeľ Sekcie výstavby, Ing. Tibor Németh. Členovia si tak mohli vypočuť zaujímavé informácie z prostredia ministerstva.

Ďakujeme všetkým členov za účasť, Zväzu stavebných podnikateľov za spoluorganizáciu a tešíme sa na ďalšie rokovanie v decembri ?