Novinky

5. rokovanie Sektorovej rady pre remeslá a osobné služby

V utorok 29. septembra 2020 bolo zorganizované v poradí piate rokovanie Sektorovej rady pre remeslá a osobné služby, ktoré sa konalo po letnej prestávke. Vzhľadom na situáciu okolo pandémie COVID-19, bolo aj toto rokovanie organizované prostredníctvom onlinovej aplikácie MS TEAMS. Rokovanie otvoril úvodným slovom tajomník Sektorovej rady, ktorý privítal zúčastnených členov a zástupkyňu zo Slovak Business Agency, Ing. Renátu Madzinovú, PhD. Následne si slovo vzali predseda Sektorovej rady, garant Sektorovej rady a tajomníčka Aliancie sektorových rád, ktorí rovnako privítali zúčastnených.

Program rokovania a aktivity

Tajomník predstavil program rokovania a plynulo prešiel k druhému bodu rokovania, ktorým bolo inštitucionálne a personálne zloženie. Tretím bodom programu bolo vyhodnotenie plnenia úloh z predchádzajúceho obdobia. Tajomník pripomenul prítomným aktivity, ktorým sa venovali jednotliví členovia, vrátane finalizácie Sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov, či výberu kľúčových opatrení a odporúčaní pre MPSVRTajomník v krátkosti pripomenul výsledky doterajšej revízie a tvorby NŠZ, ktoré boli hlavnou agendou od júna 2020. Štvrtý bod programu sa venoval zhodnoteniu funkčnosti a efektívnosti Sektorovej rady.

Programové vyhlásenie a štandardy zamestnaní

V piatom bode programu prečítal tajomník sektorovej rady správu Ing. Jána Dutka, riaditeľa odboru živnostenského podnikania na Ministerstve vnútra SR. Vzhľadom na pracovnú vyťaženosť nechal vypracovať dokument, ktorým sa vyjadril k téme Programového vyhlásenia vlády SR na roky 2020 – 2024 a stavu jeho rozpracovania z pohľadu rezortu a aktivít na Ministerstve vnútra SR. Na programe bol 6. bod rokovania, ktorým bola vyhodnotená aktivita okolo tvorby a revízie NŠZTajomník predstavil ukončené NŠZ za mesiace jún, júl a august a predstavil NŠZ, ktorými sa Sektorová rada venuje v mesiaci september.

Inovácie a prieskumy v sektore

Počas 7. bodu programu vystúpila zástupkyňa Slovak Business Agency, ktorá členom predstavila výsledky prieskumu a poukázala na podnikateľské prostredie na Slovensku a jeho inovačnú výkonnosť. Zástupcovia SBA prijali pozvanie tajomníka, pričom táto účasť sa stretla s mimoriadne kladnou odozvou. Tajomník túto tému následne spojil so základnou víziou ohľadom revízii inovácií v sektore. Inovácie boli v poslednom období významnou témou v rámci Sektorovej rady, pričom bola vypracovaná analýza vplyvu inovácií a ich premietnutie do kompetenčného modelu. Prehodnotené boli inovácie zo sektorovej stratégie a zároveň boli doplnené inovácie, ktoré budú predstavovať významný vplyv na odvetvie.

Vyhodnotenie sektorových stratégií

Rokovanie pokračovalo ôsmym bodom programu, ktorým bolo vyhodnotenie tvorby sektorových stratégií a tvorby podkladov do Fondu obnovy a Národnej stratégie zamestnanosti PRÁCA 4.0. Tento bod prezentovala tajomníčka Aliancie sektorových rád Lucia Lednárová Dítětová. Tajomníčka Aliancie sektorových rád následne prezentovala výber kľúčových sektorových opatrení a odporúčaní pre MPSVR SR do pripravovanej Národnej stratégie zamestnanosti PRÁCA 4.0. Každá sektorová rada mala vybrať 10 kľúčových opatrení zo svojej vypracovanej Sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov do najbližšieho obdobia.

Závery

Predposledným bodom rokovania Sektorovej rady pre remeslá a osobné služby bola diskusia a informácia k pripravovanému 6. rokovaniu Sektorovej rady, ktoré sa uskutoční začiatkom decembra 2020. Na záver rokovania boli predstavené Návrhy záverov z 5. rokovania, ktoré čítala predseda Sektorovej rady.