Novinky

Novinky pre zamestnávateľov pri nahlasovaní voľných pracovných miest v ISTP

Prinášame Vám prehľad noviniek, ktoré sme pripravili za posledné obdobie pre našich zamestnávateľov pri nahlasovaní voľných pracovných miest.

Miesto/lokalita výkonu práce

Systém ISTP bol pôvodne zameraný na pracovné ponuky s miestom výkonu práce na Slovensku. V prípade, že ide o štandardný pracovný pomer (napr. pracovný pomer na neurčitý čas), nahláška pracovnej ponuky je zaslaná na úrad PSVR podľa vyplneného okresu. Na základe požiadaviek zamestnávateľov je po novom v ISTP postačujúce definovať v rámci miesta výkonu práce iba lokalitu (napr. v prípade obchodných zástupcov slovenské kraje alebo v prípade vodičov zahraničné krajiny). Systém už nevyžaduje, aby bola vyplnená presná adresa, ak ju nie je možné jednoznačne určiť.

Profesia (SK ISCO-08)

Každá pracovná ponuka v ISTP musí byť zatriedená podľa oficiálnej Klasifikácie zamestnaní SK ISCO-08, ktorú vydal Štatistický úrad SR. Zatrieďovanie je nevyhnutné na vyhľadávacie, párovacie a štatistické procesy. ISTP doteraz umožňovalo vybrať iba jeden záznam podľa klasifikácie, ale už je možné pracovné miesto zatriediť aj podľa ďalších profesií v prípade kumulovanej pozície (napr. Čašník/barista).


Domácka práca a telepráca

Pri tvorbe nahlášky pracovnej ponuky už nie je nutné vyplniť miesto výkonu práce v prípade, ak sa v položke Pracovný a mimopracovný pomer zvolí možnosť domácka práca a telepráca. Pracovná ponuka je následne zaslaná na úrad PSVR podľa sídla zamestnávateľa.

Práca na živnosť

Na základe požiadaviek zamestnávateľov bola v rámci položky Pracovný a mimopracovný pomer doplnená možnosť práce na živnosť. Takéto pracovné ponuky (podobne ako napr. dohody) nie sú zasielané na úrad PSVR, nakoľko sa nejedná o štandardný pracovný pomer a v ISTP sú pod zdrojom istp.sk.

Ponúkané výhody

V rámci tejto položky boli doplnené dva checkboxy: hradené ubytovanie a zabezpečenie ubytovania, ktoré má zamestnávateľ možnosť vyplniť v prípade poskytnutia tohto benefitu. Vyplnenie položky uľahčí uchádzačom o prácu vyhľadanie relevantných ponúk s ubytovaním.


Spolupráca s úradmi PSVR

V prípade, že zamestnávateľ inzeruje ponuky so štandardným pracovným pomerom (napr. na dobu určitú), v časti Zabezpečenie obsadenia pracovného miesta má možnosť zvoliť obsadenie pracovného miesta v spolupráci s úradom PSVR. V praxi to znamená, že sprostredkovateľky na úrade PSVR budú tlačiť odporúčanky na pracovné miesto vhodným uchádzačom o zamestnanie evidovaným na úrade PSVR, alebo spravia výberové konanie, na ktoré pozvú vhodných evidovaných uchádzačov o prácu. Ponuka sa taktiež môže vyvesiť na nástenke úradu. Pracovná ponuka je zaslaná na úrad PSVR podľa vyplneného okresu v položke Miesto/lokalita výkonu práce (v prípade presne vyplnenej adresy) alebo podľa sídla zamestnávateľa (ak je miest výkonu práce vyplnených viac alebo ak adresa nie je vyplnená presne, resp. je definovaná iba lokalita výkonu práce). Ak si zamestnávateľ praje, aby mu s vyhľadávaním uchádzačov pomáhali aj iné úrady PSVR na Slovensku, môže túto informáciu vyplniť pomocou pripraveného selectboxu.

Kontaktné osoby

V rámci tejto položky môže zamestnávateľ v novej podobe nahlášky vyplniť aj viac ako iba jednu kontaktnú osobu, ktorá bude koordinovať výberový proces. Pri tvorbe novej kontaktnej osoby sa povinnou položkou stal iba jeden kontaktný údaj – e-mail alebo telefón (doteraz boli povinnými oba údaje). Napriek tomu odporúčame pre istotu vyplniť obe položky. Ak sa zamestnávateľ rozhodne nezverejniť svoj e-mail, bude môcť byť kontaktovaný uchádzačmi iba telefonicky. V rámci jednej kontaktnej osoby možno vyplniť aj viacero telefónnych čísiel alebo e-mailových adries, na ktoré budú zasielané životopisy uchádzačov o prácu alebo notifikácie týkajúce sa pracovnej ponuky.

Fotografie k pracovnej pozícii

V detaile zverejneného inzerátu pracovnej ponuky sa zobrazuje ilustračná fotografia na základe vyplneného záznamu v položke Profesia (SK ISCO-08). Zamestnávateľ získava možnosť doplniť si vlastnú fotogalériu k inzerovanej pracovnej ponuke, ktorá poskytne uchádzačom o prácu lepšiu predstavu o pracovnom mieste.

Ročná platnosť nahlášky pracovnej ponuky (platné od 1.5.2018)

S cieľom zachovať aktuálnosť pracovných miest, ktoré zamestnávatelia ponúkajú a zabezpečiť efektívnejšie obsadzovanie voľných pracovných pozícií, je možné pracovnú ponuku uverejniť na maximálne jeden rok. Platnosť sa počíta od dátumu vzniku tejto ponuky pracovného miesta. V prípade, že sa nepodarí zamestnávateľovi obsadiť pracovné miesto ani po roku, je možné vytvoriť kópiu nahlášky a opätovne ju zverejniť na internete.

Ponuky určené pre štátnych príslušníkov tretích krajín

Po uložení a odoslaní inzerátu určeného pre štátnych príslušníkov tretích krajín možno dodatočne meniť iba počet voľných miest (zníženie počtu), ponúkanú hrubú mzdu (zvýšenie) a po novom aj kontaktnú osobu. Ďalšie obsahové zásahy nie sú dovolené z dôvodu, že sa po odoslaní nahlášky na úrad PSVR realizuje prieskum trhu práce pre dané voľné pracovné miesto.

Nová notifikácia

V prípade, že pracovnú ponuku zamestnávateľa úrad PSVR neschváli, zamestnávateľ je o dôvode neschválenia informovaný prostredníctvom správy zaslanej na e-mail kontaktnej osoby uvedenej v inzeráte.

Pripravil Pavol Hudec – TREXIMA Bratislava, spol. s r.o.