Novinky

Elektrotechnici schválili sektorovú stratégiu rozvoja ľudských zdrojov

Dňa 20. mája 2020 sa konalo 4. rokovanie Sektorovej rady pre elektrotechniku (ďalej len „Sektorová rada“). Stretnutie sa však kvôli pretrvávajúcej situácii spôsobenej koronavírusom konalo formou videokonferencie. Používanie videokonferencií ako náhrada za osobné stretnutia sa v ostatnej dobe stalo už bežným prostriedkom a bariéru v pokračovaní na prácach projektu v tom nevideli ani členovia Sektorovej rady.   

Hlavným účelom virtuálneho stretnutia bolo finalizovanie prác na pripravovanej Sektorovej stratégii rozvoja ľudských zdrojov v horizonte 2030.   

Rokovanie Sektorovej rady začalo úvodným slovom predsedníčky po pripojení všetkých očakávaných členov.   

Účasť na videokonferencii bola pomerne vysoká, keď sa k rokovaniu pripojilo 18 z 22 členov Sektorovej rady, čo predstavuje približne 82 %.  

Na rokovaní si členovia spoločne prešli všetky pripomienky k Návrhu sektorovej stratégie a spoločne sa vyjadrili a zapracovali všetky pripomienky. V hlasovaní o schválení Sektorovej stratégie vyjadrilo súhlas 15 členov, čo predstavuje nadpolovičnú väčšinu.   

Stratégia za sektor elektrotechniky ponúka strategický zámer a akčný plán, ktorý vyplynul zo vzájomnej spolupráce sociálnych partnerov z radov zamestnávateľov, vzdelávacích inštitúcií, ale aj orgánov územnej samosprávy, či orgánov štátnej správy. Medzi hlavné odporúčania patrí zapájanie odborníkov z technickej praxe do vzdelávania študentov a aktívnej spolupráce so školami v oblasti vzdelávania, zvýšenie podielu praktického vyučovania na stredných a vysokých školách, zapracovanie digitálnej gramotnosti do učebných osnov a iné.   

Sektorová rada sa stotožňuje s názorom, že je nevyhnutné vytvoriť mechanizmy na podporu a rozvoj profesijne orientovaného bakalára a pokračovať v šírení a zavádzaní duálneho vzdelávania na stredných školách.   

V rámci stratégie Sektorová rada poukazuje na dynamiku zmien elektrotechnických postupov a produktov z čoho vyplýva tlak na zmenu zručností pracovnej sily v elektrotechnickom priemysle. Navrhnuté sú aj aktivity na postupný rozvoj zručností aktívnej pracovnej sily.  

V ďalšom priebehu rokovania sa Sektorová rada zaoberala podnetmi na zmeny v zozname národných štandardov zamestnaní (ďalej len „NŠZ“), ktorý spadá pod ich gesciu. Členovia Sektorovej rady poukázali na potrebu atraktívnosti názvov NŠZ, aby zamestnávatelia dokázali zaujať najmä mladšiu generáciu pracovnej sily. Taktiež sa členovia rozhodli zlúčiť vybrané NSŽ s argumentáciou, že vo firmách vyžadujú flexibilnú pracovnú silu a preto je potrebné aby NŠZ v sebe zahŕňal širšie pole pôsobnosti.  

Sektorová rada sa dohodla na termíne a čase 5. rokovania, ktoré sa má uskutočniť 17. septembra 2020 o 10:00. Miesto ostalo na zatiaľ neurčené, ale všetci pevne veríme, že sa rokovanie bude môcť organizovať formou osobného stretnutia.