Novinky

Zdanlivé takmer 3 mesiace nečinnosti nie sú pravdou – skôr naopak, prišli sme do cieľa!

Činnosť Sektorovej rady pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel sa ani napriek nepriaznivej globálnej situácií nezastavila a pokračuje ďalej. Dňa 7. mája sa konalo 4. rokovanie Sektorovej rady v projekte SRI, ktoré sa prvýkrát konalo online formou. Členovia Sektorovej rady sa s pomocou tajomníčky pripravili na  online verziu rokovania, ktorá bola technicky náročnejšia, ale aj vyžadovala maximálne sústredenie na hovorené slovo. Najprv si to členovia vyskúšali na testovacom rokovaní, kde sa vyriešili technické problémy s pripojením, aby sa všetci už na „to pravé rokovanie“ pripojili bez problémov a vedeli ovládať všetky potrebné prvky online nástroja. Všetci zúčastnení členovia boli veľmi disciplinovaní a bez väčších problémov nakoniec zvládli rokovanie.  

Zúčastnilo sa ho 14 členov Sektorovej rady (takmer 64 % členskej základne) a ďalších 7 zástupcov TREXIMA Bratislava. Rokovanie prebiehalo v pokojnej atmosfére a po úvodných slovách predsedu sa plynule prešlo do hlavných bodov programu, ktorými boli finalizácia sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov a revízia národných štandardov zamestnaní. Sektorovej rade bol predložený dokument sektorovej stratégie, ktorý mali možnosť v poslednom kole pripomienkovať a neskôr záväzne odhlasovať  ako oficiálny výstup Sektorovej rady. Tento výstup sa kreoval v období medzi 3. a 4. rokovaní najmä prostredníctvom e-mailovej komunikácie. Po zapracovaní posledných pripomienok sa Sektorová rada jednohlasne zhodla na schválení sektorovej stratégie a tak po viac ako 9-mesačnom úsilí šťastne prišli do cieľa.   

Na online zasadnutí nasledovalo predstavenie ďalších úloh, ktorými je revízia všetkých NŠZ garantovaných Sektorovou radou. Tajomníčka predstavila harmonogram revízie, vysvetlila aspekty nasledujúcich úloh a v kontexte praktických zručností vyzvala metodičku projektu SRI pre NŠZ ku krátkej inštruktáži a oboznámeniu členov so štruktúrou revízie. Členovia Sektorovej rady boli ďalej informovaní o tom, že v nadväznosti na blížiaci sa termín revízie im prideleného NŠZ budú detailne preškolení online formou.  

Sektorová rada po uzavretí bodov rokovania odhlasovala termín ďalšieho rokovania, ktoré, ako všetci dúfajú, sa uskutoční osobnou formou. Už teraz sa všetci tešia na stretnutie 7. októbra 2020!