Novinky

Čím viac krížov na chrbte, tým ťažšie nohám!

Ako hovorí jedno z prísloví: ,,Čím viac krížov na chrbte, tým ťažšie nohám“. Tento trend sa preukazuje jednoznačne aj v dátach o tom, ako často zamestnanci, vzhľadom na vek, menia svoje zamestnanie.

Vývoj zmien nastupujúcich a vystupujúcich zamestnancov nemal za posledné tri roky v druhom kvartáli výrazné zmeny. Síce sledujeme zníženie rozdielu medzi nastupujúcimi a vystupujúcimi zamestnancami v prvých rokoch pracovného života, t. j. 20 – 29 rokov, ale tento trend je podľa nášho názoru spôsobený demografickou krízou na Slovenku.

Graf č. 1: Vývoj rozdielu medzi nastupujúcimi a vystupujúcimi zamestnancami v 2Q v rokoch 2017 – 2019

Úvodom pracovného života, t. j. medzi 19 až 24 rokom života môžeme na grafe sledovať pozitívny vývoj vo vyššom počte nástupov do zamestnania ako odchodov. Tento trend je spôsobený zvyšovaním kvalifikácie a ukončovaním stredoškolského alebo vysokoškolského štúdia. Súčasne v danom období vidíme, že zamestnanci vo významnej percentuálnej miere taktiež vystupujú zo zamestnania v porovnaní s inými vekovými kategóriami. Dôvody tohto trendu môžu byť rôzne. Hľadanie ideálneho zamestnávateľa či skúšanie rôznych povolaní na začiatku pracovného života. Významné zníženie percentuálneho podielu nastupujúcich a vystupujúcich zamestnancov sledujeme po 45. roku života.

Graf č. 2: Percentuálny podiel nastupujúcich a vystupujúcich zamestnancov na celkovom počte nastupujúcich a vystupujúcich zamestnancov podľa vekových skupín v 2Q 2019

Na nasledovnom grafe môžeme sledovať, že najmä v Bratislavskom kraji dochádza k najvyššej fluktuácii zamestnancov. Ak sa ale pozrieme na rozloženie pracovných síl do jednotlivých regiónov, v Bratislavskom kraji je ich najvyššia koncentrácia. Na základe doleuvedených dát môžeme konštatovať, že regionálna miera fluktuácie vo väčšine prípadov sleduje smerovanie podielu všetkých zamestnancov podľa krajov.

Graf č. 3: Percentuálny podiel nastupujúcich a vystupujúcich zamestnancov na celkovom počte nastupujúcich a vystupujúcich zamestnancov podľa krajov v 2Q 2019

Zdroj údajov a metodika 

Informačný systém o cene práce ISCP Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 1-04 

Štatistiky z informačného systému ISCP sa opierajú o najširší súbor respondentov (viac ako 1 000 000 zamestnancov), sú spracované priamo od zamestnávateľov formou elektronického zberu a preto sú najreprezentatívnejším a najobjektívnejším štatistickým podkladom pre analyzovanie miezd a vývoja zamestnanosti na trhu práce, najmä z pohľadu štruktúry pracovných miest.