Novinky

V čom bude Aliancia sektorových rád nová

Od 1. februára 2023 vznikla Aliancia sektorových rád ako záujmové združenie právnických osôb. Jej činnosť bez právnej subjektivity trvala desať rokov a definoval ju Zákon o službách zamestnanosti.

Zakladateľskú zmluvu Aliancie podpísali sociálni partneri a zástupcovia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Minister práce pri tejto príležitosti ocenil všetky činnosti, ktoré sa doteraz vykonali v prospech zvýšenia miery zamestnanosti a efektivity trhu práce v prepojení na proces vzdelávania. Tie prebiehali od roku 2010 v troch etapách v rámci národných projektov pod gesciou MPSVR SR a realizovala ich spoločnosť TREXIMA Bratislava.

Išlo o tri etapy Národnej sústavy povolaní a štvrtým bol celoslovenský strategický tripartitný národný projekt Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce. Všetky dokumenty, týkajúce sa sústavy povolaní, teda registrov zamestnaní, vplyvu inovácií na trh práce, vrátane odborných vedomostí a zručností, činnosti sektorových rád a sektorových stratégií rozvoja ľudských zdrojov do roku 2030, sú dostupné na webovej stránke www.sustavapovolani.sk.

Kompetencie Aliancie sú určené zákonom a jej stanovami. K nim bude naďalej patriť riadenie činnosti 24 sektorových rád, čím sa zabezpečí schopnosť reagovať na aktuálne potreby trhu práce, na vplyv inovačných zmien a technologických trendov na zmeny v systéme celoživotného vzdelávania. Aliancia bude pokračovať aj v tvorbe a aktualizácii Národnej sústavy povolaní a Národnej sústavy kvalifikácií. Bude zastrešovať projektové aktivity pre efektívne zosúladenie potrieb zamestnávateľov z praxe a celoživotného vzdelávania občanov pre podporu konkurencieschopnosti a transformácie hospodárstva Slovenska. Aliancia sa bude podieľať aj na zvyšovaní životnej úrovne občanov a ich uplatniteľnosti na trhu práce v produktívnom živote.


Viac informácií: PaedDr. Lucia Lednárová Dítětová, MBA Ι Mobil: 0905 948 662 Ι Email: [email protected]