Novinky

SUMARIZOVALI SME MNOŽSTVO DOBRE VYKONANEJ PRÁCE

Rokovanie Sektorovej rady pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel, ktoré sa konalo 29. apríla 2021 sa opäť nieslo v pozitívnej atmosfére.  Rokovanie sa uskutočnilo online formou cez MS Teams. V poslednom období členovia Sektorovej rady intenzívne pracovali v pracovných skupinách. Ich činnosť tajomníčka prezentovala všetkým členom a samozrejme bol priestor pre ďalšiu diskusiu.

Nová stratégia

Jednou z úloh, ktorou boli konfrontovaní členovia Sektorovej rady je aktualizácia sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov. V zmysle novej metodiky boli vybraní členovia vyškolení a pracovali ďalej v pracovných skupinách zvlášť pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel. Členovia pracovných skupín sa potom navzájom obohatili výsledkami svojej práce. Za túto prácu tajomníčka vyslovila vďaku a obdiv, nakoľko sa práci na stratégii venovali veľmi usilovne, v krátkom čase dokázali predložiť svoje návrhy a strávili veľa času na online stretnutiach. Členom Sektorovej rady bol predložený návrh aktualizovanej verzie stratégie na pripomienkové konanie. Samozrejme sa ešte nepovažuje za finálny ale otvorený ďalším úpravám.

Ranking poskytovateľov vzdelávania

Tému rankingu poskytovateľov vzdelávania otvorili členovia lesníckej sekcie v januári 2021 s cieľom uchopiť túto problematiku a definovať, čo od rankingu očakávajú. Pre tento účel sa vytvorila pracovná skupina, ktorá napokon vytvorila návrh jednotného rankingu na základe viacerých kritérií zohľadňujúce kvalitu výučby, uplatniteľnosť aj ďalšie kritériá. Po zistení niektorých rozdielov v prístupe sekcií sektora členovia pristúpili k rozdeleniu rankingu pre každé odvetvie samostatne. Členom Sektorovej rady boli na rokovaní prezentované oba návrhy s možnosťou pripomienkovania.

 Záver

 Členom Sektorovej rady boli po rokovaní udelené viaceré študijné úlohy, nakoľko rokovanie malo skôr informatívny charakter a po ňom sa otvorilo pripomienkové konanie k pripraveným dokumentom. Sektorová rada tak po úspešnom rokovaní ani náhodou nezaháľa a pokračuje v práci ďalej. Už teraz sa všetci tešíme na osobné rokovanie, ktoré snáď bude už 23. septembra 2021.