Novinky

Štvrté rokovanie Sektorovej rady pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu

Štvrté rokovanie Sektorovej rady pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu (ďalej len „Sektorová rada“) sa uskutočnilo 26. – 27. mája 2019 v priestoroch hotela Hrádok v Jelšave.  

Rokovania sa zúčastnilo 12 z 18 členov Sektorovej rady, vrátane predsedu a tajomníka, čo predstavuje približne 67 % účasť. Jeden člen Sektorovej rady a tajomníčka Aliancie sektorových rád boli pripojení online cez Microsoft Teams. Zvyšných šesť členov Sektorovej rady sa vopred ospravedlnilo z osobných alebo pracovných dôvodov. 

Rokovanie začalo úvodným slovom predsedu a garanta Sektorovej rady. Následne tajomník prezentoval zmeny v členskej základni Sektorovej rady. Medzi tretím a štvrtým rokovaním prišlo k zmene inštitucionálneho a personálneho zloženia. Ing. Vladimír Kovalovský požiadal o uvoľnenie a momentálne Sektorová rada očakáva nomináciu zo Štátneho inštitútu odborného vzdelávania. Následne bol odovzdaný menovací dekrét podpredsedovi Sektorovej rady, ktorí nebol prítomný na predchádzajúcich rokovaniach. 

Ďalším bodom programu bolo vyhodnotenie plnenia úloh, ktoré boli členom Sektorovej rady stanovené na treťom rokovaní.  

Hlavné úlohy boli sumarizácia strategických dokumentov vplývajúcich na sektor ťažby a úpravy surovín, geológie na národnej a medzinárodnej úrovni, doplnenie zoznamu inovácií a kľúčových trendov, optimalizácia doteraz uvedených premís a dopadov, vypracovanie/posúdenie III. a IV. cyklu stratégie rozvoja ľudských zdrojov, zaslanie štatistických prehľadov zamestnanosti za II. cyklus, posúdenie zoznamu garantovaných národných štandardov zamestnaní („ďalej len NŠZ“) a doplnenie finálneho znenia poslania sektora. 

Na rokovaní členovia Sektorovej rady schválili finálnu verziu Stratégie rozvoja ľudských zdrojov. Program rokovania okrem iného obsahoval krátku informáciu o nových funkcionalitách na tvorbu a revíziu NŠZ v informačnom systéme Sektorovo riadených informácií. Vybraní členovia Sektorovej rady budú vypracovávať NŠZ podľa stanoveného harmonogramu tvorby/revízie NŠZ. 

Na záver rokovania sa prítomní členovia dohodli na termíne ďalšieho rokovania, ktoré sa uskutoční 23. – 24.9. 2020 v hoteli Sitno vo Vyhniach.