Novinky

Sektorová rada pre verejné služby a správu predloží návrhy k dokumentu Moderné a úspešné Slovensko

Dňa 24. novembra 2020 sa konalo v poradí už šieste rokovanie Sektorovej rady pre verejné služby a správu. Z dôvodu protipandemických opatrení sa rokovanie uskutočnilo v online priestore cez nástroj MS Teams. Je dobré, že napriek obmedzeniam v osobnom stretávaní Sektorová rada nepoľavuje vo svojej činnosti. Rokovanie Sektorovej rady pozostávalo z desiatich bodov, avšak dominovali mu najmä dve veľké témy.

Ako prvá bola otvorená téma hľadania možností a spôsobov identifikácie najlepších poskytovateľov vzdelávania v sektore verejnej správy. Opätovne bolo zdôraznené, že cieľom tejto aktivity nie je robiť akési kompletné „ligové tabuľky“ vzdelávateľov, ale naopak, identifikovať a vyzdvihnúť tých, ktorí poskytujú kvalitné vzdelávanie vo svojom zameraní a môžu byť nasledovaniahodnými vzormi pre ostatných poskytovateľov vzdelávania. 

Hodnotenie vzdelávateľov v sektore

Podkladom pre diskusiu o možnostiach a spôsobe hodnotenia vzdelávateľov v sektore verejnej správy boli názory a námety, ktoré členovia Sektorovej rady vyjadrili v dopredu zaslanom dotazníku. Z dotazníka vyplynulo, že približne polovica respondentov zo Sektorovej rady bola za „A-čkové “ hodnotenie, teda najlepší vzdelávatelia v sektore verejnej správy by boli hodnotení známkou A. Druhá polovica respondentov vyjadrila názor, že najlepší poskytovatelia vzdelávania v oblasti verejnej správy by mali byť držiteľmi určitej známky kvality.

Bolo konštatované, že označenie najlepších vzdelávateľov ako „Á-čkových poskytovateľov vzdelávania”, by asi nebolo najvhodnejšie. Navyše by takéto hodnotenie mohlo evokovať otázku, ktorí sú tí B-čkoví, C-čkoví poskytovatelia? Aj tieto argumenty hovorili v prospech určenia konkrétnej značky kvality pre najlepších poskytovateľov vzdelávania. Túto značku kvality by mohli získať tí poskytovatelia vzdelávania, ktorí dokážu splniť stanovené kritériá. Na základe výsledkov z dotazníka boli zosumarizované možné hodnotiace kritériá, ktorým by však bolo vhodné určiť aj ich váhu pri sumárnom hodnotení. Práve jasné stanovenie kritérií je kľúčové pre objektívne stanovenie najlepších poskytovateľov vzdelávania v sektore.

Moderné a úspešné Slovensko

Ďalšou dôležitou témou rokovania boli reformné zámery navrhované v dokumente „Moderné a úspešné Slovensko“. Ide o návrh reformného plánu, ktorý Slovensko v apríly 2021 predkladá Európskej komisii na schválenie. Odborná i širšia verejnosť môže dokument pripomienkovať . Na rokovaní Sektorovej rady bolo predstavených všetkých osem hlavných oblastí dokumentu „Moderné a úspešné Slovensko”.

Zdroj: https://www.mfsr.sk/sk/financie/institut-financnej-politiky/strategicke-materialy/ine-strategicke-materialy/

Pre sektor verejných služieb a správy je dôležitá najmä oblasť 7 – Verejné inštitúcie a regulácie a oblasť 8 – Digitalizácia. Reformné zámery v týchto dvoch oblastiach boli podrobnejšie rozdiskutované. Najviac námetov predkladali členovia, ktorí v Sektorovej rade zastupujú oblasť samosprávy. Bolo dohodnuté, že na základe zaslaných návrhov i námetov z rokovania, Sektorová rada pre verejné služby a správu naformuluje svoje stanovisko k dokumentu Moderné a úspešné Slovensko. Túto, ale aj ďalšie úlohy Sektorová rada schválila aj v záveroch z rokovania.