Portfólio

Zahraničná spolupráca

Spolupracujeme a sme v aktívnom kontakte s medzinárodným prostredím v rámci realizácie projektov zameraných na trh práce, ľudské zdroje a školstvo.

Zavrieť produkt

Podporujeme veľké množstvo zahraničných aktivít a sme členmi viacerých medzinárodných zoskupení/paktov.

Delíme sa o svoje dlhoročné skúsenosti, poskytujeme odborné poznatky a ponúkame profesionálov, ktorí riešia rôzne problémy a výzvy komplexne a produktívne.

Máme skúsenosti s úspešnou koordináciou medzinárodných projektov.

Ceníme si zahraničných partnerov, nakoľko prinášajú nové pohľady a riešenia, poskytujú záruku nadnárodného prístupu a umožňujú nám prenášať úspešné know-how na Slovensko.

Vieme získať partnerov na spoluprácu a sme otvorení partnerstvám v medzinárodných projektoch.

Naše projekty, ktoré využili silu medzinárodnej spolupráce a priniesli/prinesú skvelé výsledky sú napríklad tieto:

INTRO – Medzinárodná iniciatíva INTROduction to Digital Learning (Úvod do digitálneho vzdelávania) poskytuje motiváciu a jednoduchý návod pre učiteľov, poskytovateľov vzdelávania a žiakov ako pracovať s digitálnymi nástrojmi a ako ich integrovať do vzdelávacieho procesu. Hlavným výstupom sú inovatívne kurzy zamerané na zvyšovanie ich kompetencií v oblasti digitálneho vzdelávania.

SILVER – Vytvorili sme dištančné kombinované vzdelávanie, ktoré pomáha zdokonaliť zručnosti a zamestnateľnosť osôb starších ako 50 rokov. Strategické partnerstvo vytvorili Francúzsko, Holandsko,  Maďarsko a Slovensko.

ESCO ČR – Vytvorenie prevodových vzťahov medzi českou klasifikáciou zamestnaní (CZ-ISCO) a Európskou klasifikáciou zručností, kompetencií, kvalifikácií a povolaní (ESCO – pilier povolaní) pre Úřad práce České republiky.

WATT ELSE – NetWork for a dynamic Actors involved in The Transition of competences in the Energy field facing Learning challengeS in Europe. Medzinárodný projekt Erasmus+ zameraný na sektor energetiky, kde v rámci aktivít projektu boli popísané pracovné pozície v oblasti energetiky so zameraním na lokálne príklady dobrej praxe.

INDESK – Innovative Development of Entrepreneurial Skills of Youth (Inovatívny rozvoj podnikateľských zručností mladých ľudí) vytvoril vzdelávací program a voľne dostupnú e-learningovú platformu využívanú v rámci podnikateľského vzdelávania a motivácie mladých ľudí k podnikaniu. Projekt sa realizoval v rámci medzinárodného strategického partnerstva vzdelávacích inštitúcií z Francúzska, Holandska, Maďarska a Slovenska v rámci programu Erasmus+.

STEP – Skills Training For Effective Practice (Zručnosti pre kariérové poradenstvo) — strategické partnerstvo realizované v rámci programu Erasmus+ s inštitúciami z Cypru, Maďarska, Poľska, Slovenska a Veľkej Británie vytvorilo, otestovalo, aplikovalo a propagovalo školenia, ktoré zvýšia výkonnosť a efektívnosť kariérových poradcov.

CABAF – Hlavným zámerom projektu Career Guidance and Counselling Basis For a Better Future (Systémy kariérového poradenstva) bola vzájomná výmena informácií o aktuálnej situácii na trhu práce v partnerských regiónoch (Francúzsko, Holandsko, Maďarsko a Slovensko) a porovnanie systémov kariérového poradenstva vo vybraných štátoch.