Portfólio

Zahraničná spolupráca

Zoznam zahraničných projektov, na ktorých pracujeme alebo sme pracovali:

Zavrieť produkt
ELA Európsky orgán práce ELA si vybral spoločnosť TREXIMA Bratislava, aby skvalitnila portál trhu práce EURES. Hlavnou výzvou bude objaviť potenciál na zlepšenie zberu dát, analýz a tiež skvalitnenie prezentácie údajov o trhu práce.
EVTA TREXIMA Bratislava je partnerom Európskej asociácie odborného vzdelávania. EVTA sa spolu s partnermi zapája do politického dialógu o OVP, ktorý pôsobí ako sprostredkovateľský orgán medzi EÚ inštitúciami a tvorcami politík a aktérmi odborného vzdelávania na vnútroštátnej úrovni, na regionálnej a miestnej úrovni s cieľom zvýšiť informovanosť o európskych politických programoch v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy, predstavujúcich potreby a očakávania profesionálov a študentov v odbore.
FEMALE Projekt „Podpora návratu rodičov po rodičovskej dovolenke na trh práce“ (FEMALE) je projekt spolufinancovaný z programu Erasmus+, ktorého cieľom je uľahčiť návrat rodičov po rodičovskej dovolenke do sveta práce. Projekt prináša inovatívny poradensko-vzdelávací obsah pre rodičov vracajúcich sa do práce, vytvorený na základe výsledkov medzinárodnej prehľadovej štúdie a spätnej väzby od cieľových skupín.
INTRO Medzinárodná iniciatíva INTROduction to Digital Learning – Úvod do digitálneho vzdelávania, má za cieľ poskytnúť motiváciu a jednoduchý návod pre učiteľov, poskytovateľov vzdelávania a žiakov, ako pracovať s digitálnymi nástrojmi a ako ich integrovať do vzdelávacieho procesu
SILVER Hlavným zámerom projektu SILVER bolo vytvoriť a implementovať dištančné kombinované vzdelávanie, ktoré pomôže zdokonaleniu zručností a zamestnateľnosti ľudí s vekom vyšším ako 50 rokov.
DASISH Medzinárodný projekt zameraný na vývoj prototypu multijazyčného kódovacieho nástroja na kódovanie textu do medzinárodných klasifikácií.
ESCO ČR Vytvorenie prevodových vzťahov medzi CZ-ISCO a ESCO pre Úřad práce České republiky. TREXIMA Bratislava zabezpečila pre Úřad práce České republiky vytvorenie prevodových vzťahov medzi českou klasifikáciou zamestnaní CZ-ISCO a  Európskou klasifikáciou zručností, kompetencií, kvalifikácií a povolaní ESCO (pilier povolaní).
WATT ELSE NetWork For a Dynamic Actors Involved In The Transition Of Competences In The Energy Field Facing Learning ChallengeS In Europe. Medzinárodný projekt Erasmus+ zameraný na sektor energetiky a v rámci aktivít projektu boli popísané pracovné pozície v oblasti energetiky so zameraním na lokálne príklady dobrej praxe.