Novinky

Mzdy rastú, priemerná sa blíži k „magickej“ hranici

Priemerná hrubá mesačná mzda zistená na Slovensku v 4. štvrťroku 2015 dosiahla hodnotu 987 EUR a jej medziročný nárast bol 3,35 %.

Výsledky  štatistického zisťovania za rok 2015 boli spracované z  údajov od  8 238 zamestnávateľov, u ktorých pracovalo 1,148 milióna zamestnancov. Vzhľadom na pokrytie viac ako 55 % všetkých zamestnancov v hospodárstve ide skutočne  o vzorku s vysokou reprezentatívnosťou.

Z celkového počtu zamestnancov v ISCP, bez ohľadu na dĺžku pracovného času, poberalo 66,65 % z nich mzdu nižšiu ako celoslovenský priemer. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka ich podiel klesol o 0,76 p.b.

Medián hrubej mesačnej mzdy za rok 2015 bol nameraný vo výške 765 EUR.. To znamená, že polovica zamestnancov poberá mzdu nižšiu ako765 EUR a druhá polovica mzdu vyššiu ako 765 EUR. Medziročný nárast mediánu dosiahol 2,65  %.

Nasledovný graf obsahuje porovnanie Mediánu v hlavných triedach SK ISCO-08 a pohľad na rozdiely v odmeňovaní v jednotlivých triedach.

Medziročný vývoj mediánu hrubej mzdy v absolútnom vyjadrení  je najviac výrazný v hlavnej triede 2 – špecialisti.

Podiel zamestnancov vo výberovom súbore s plným pracovným časom, ktorých mesačná mzda bola na úrovni minimálnej mzdy (380 EUR), bol 1,66 %. Tento podiel sa medziročne zvýšil  o 0,12 p.b.

Odpoveď na otázku, ktoré zamestnania si medziročne prilepšili najviac a naopak, dávajú tabuľky č. 1 a 2.

Tabuľka č. 1: Zamestnania s najvyšším medziročným nárastom miezd

SK ISCO-08 Medián hrubej
mesačnej mzdy 
[EUR]
2014 2015
Riadiaci pracovníci (manažéri) v oblasti reklamy a styku s verejnosťou 1 701 2 266
Elektronici 1 069 1 366
Obchodníci (v malých obchodoch, butikoch) 531 633
Chemici (okrem chemického inžinierstva) 840 997
Odborní pracovníci v oblasti práva a podobní pracovníci 740 873
Riadiaci pracovníci (manažéri) v oblasti ľudských zdrojov 1 472 1 714
Pôrodné asistentky 747 866
Maliari a podobní pracovníci 546 630
Kováči 695 800
Operátori zariadení na balenie, fľaškovanie a etiketovanie 702 611

Zdroj: Štvrťročný výkaz o cene práce ISCP (MPSVR SR) 1-04, výpočty TREXIMA Bratislava

Výrazné medziročné nárasty zaznamenali nielen riadiaci pracovníci a elektronici, ale aj robotnícke zamestnania ako kováči a  maliari.

Tabuľka č. 2: Zamestnania s medziročným poklesom miezd

SK ISCO-08 Medián hrubej
mesačnej mzdy 
[EUR]
2014 2015
Dokladači tovaru 454 410
Supervízori v administratíve 1 340 1 216
Kódovači, korektori a podobní pracovníci 775 707
Pracovníci zabezpečujúci starostlivosť o zvieratá 590 553
Pomocní pracovníci pri výstavbe a údržbe inžinierskych stavieb 620 581
Technici zdravotníckej a zubnej protetiky 917 861
Obuvníci a podobní pracovníci 628 593
Betonári, špecialisti na kladenie betónových povrchov 666 631
Riadiaci pracovníci (manažéri) vo veľkoobchode a maloobchode 1 159 1 101
Špecialisti v liečebno-výchovnej starostlivosti 670 641

Zdroj: Štvrťročný výkaz o cene práce ISCP (MPSVR SR) 1-04, výpočty TREXIMA Bratislava

Medziročné poklesy zárobkov, uvedené v tabuľke č. 2 sa týkajú predovšetkým zamestnancov v podnikateľskej sfére, okrem špecialistov v liečebno-výchovnej starostlivosti. Odráža sa tu medziročný vývoj miezd  v konkrétnych odvetviach (napríklad odvetvie maloobchod a veľkoobchod zaznamenalo medziročný nárast miezd len o 101,9.

Zdroj údajov a metodika: Informačný systém o cene práce ISCP (MPSVR SR) 1-04. Štatistiky z informačného systému ISCP sa opierajú o najširší súbor respondentov, sú spracované priamo od zamestnávateľov formou elektronického zberu a preto sú najreprezentatívnejším a najobjektívnejším štatistickým podkladom pre analyzovanie diferenciácie miezd a vývoja zamestnanosti na trhu práce, najmä z pohľadu štruktúry pracovných miest.