Novinky

Mzdy rástli na celom Slovensku, najviac si polepšila Žilina

Vo všetkých krajoch Slovenska zaznamenala v 4. štvrťroku 2015 priemerná hrubá mesačná mzda nárast. V absolútnom vyjadrení síce všetky regióny stále zaostávajú za Bratislavským krajom, avšak mzdy v nich rástli rýchlejším tempom v porovnaní s hlavným mestom a jeho okolím. Najvýraznejší rast v poslednom štvrťroku 2015 oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka pocítili zamestnanci v Žilinskom, Trenčianskom a Trnavskom kraji. Vyplýva to z údajov, ktoré poskytla spoločnosť TREXIMA Bratislava.

Priemerná hrubá mesačná mzda zamestnanca v Žilinskom kraji sa podľa TREXIMY medziročne zvýšila o 5,1 %, čo predstavuje nárast o 44 eur. V Trenčianskom a Trnavskom kraji vzrástla mzda medziročne zhodne v oboch krajoch približne o 4,4 %. V Bratislavskom kraji bol zaznamenaný medziročný nárast len o 2,1 %, mzda v tomto kraji tak v priemere vzrástla o 27 eur.

Ukazujú to údaje štatistického zisťovania Informačného systému o cene práce. To je  zaradené do Programu štátnych štatistických zisťovaní. Reprezentatívna vzorka zisťovania zahŕňa viac ako 8-tisíc zamestnávateľov s vyše miliónom zamestnancov.

Z pohľadu absolútnej výšky priemernej hrubej mesačnej mzdy v jednotlivých regiónoch je dlhodobo najlepšia situácia v Bratislavskom kraji, kde priemerná mzdová úroveň vo štvrtom štvrťroku 2015 bola na úrovni 1 316 eur. „Je to spôsobené najmä prítomnosťou centrál podnikov s celoslovenskou pôsobnosťou a biznis centier,“ hovorí Ing. Adriana Sokolíková, analytik spoločnosti TREXIMA Bratislava. Opačná situácia je v Prešovskom kraji, kde aj vplyvom vyššieho prebytku pracovnej sily a rozdielnej štruktúry dopytu a ponuky pracovnej sily poberajú zamestnanci v celoslovenskom porovnaní najnižšie priemerné mzdy. Vo štvrtom štvrťroku 2015 dosahovala priemerná hrubá mesačná mzda v tomto kraji úroveň 788 eur, čo je zhruba 60 % mzdy zamestnanca v Bratislavskom kraji.

Graf č. 1: Medziročný rast miezd v 4. štvrťroku 2015 podľa krajov

pavucina

Zdroj: ISCP (MPSVR SR) 1-04, výpočty a spracovanie TREXIMA Bratislava

Spracovala: Ing. Adriana Sokolíková