Novinky

64 % absolventov stredných škôl sa uplatňuje mimo odbor vzdelania, ktorý študovali

Bratislava, 15. január 2019

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR analyzuje súčasnú situáciu na trhu práce a jeho vývoj na najbližších 5 rokov prostredníctvom realizácie národného projektu „Prognózy vývoja na trhu práce v SR II. Zo získaných výsledkov v roku 2018 vyplýva, že pri predpokladanom vývoji bude v Slovenskej republike potrebné do roku 2023 doplniť na trh práce 514 tis. osôb. Až 60 % týchto pracovných príležitostí bude vytvorených uvoľnením pracovných miest osobami odchádzajúcimi z trhu práce, predovšetkým do starobného dôchodku. Pracovné príležitosti budú vznikať predovšetkým v priemysle, obchode, vzdelávaní, zdravotníctve, doprave a stavebníctve. V rovnakom období príde na trh práce takmer 320 tis. absolventov stredných a vysokých škôl. Títo absolventi však z pohľadu početnosti nepokryjú celkové očakávané potreby trhu v najbližších piatich rokoch a nedostatok pracovných síl bude aj naďalej pretrvávať. Problém nedostatku kvalifikovaných pracovných síl má aj iný aspekt. Pri mnohých odboroch vzdelania značne prevyšujú počty absolventov nad dopytom po nich, pri iných je zas ponuka nedostatočná a trh práce by dokázal absorbovať väčšie množstvo pracovných síl. V mnohých prípadoch sa jedná aj o kvalitatívny aspekt, keď absolventi jednotlivých odborov vzdelania nespĺňajú kvalifikačné predpoklady pre výkon korešpondujúcich zamestnaní.

Aj v dôsledku tohto štruktúrneho nesúladu sa 64 % absolventov stredných a 54 % absolventov vysokých škôl uplatňuje mimo odbor vzdelania, ktorí študovali. V kontraste s týmito číslami sú zistenia z prieskumov priamo od študentov, keď počas štúdia plánuje pracovať v odbore vzdelania 80-90 % študentov stredných a vysokých škôl. Existuje tak výrazný nesúlad medzi očakávaniami študentov a reálnou situáciou na trhu práce. Odzrkadľuje to skutočnosť, že mladí ľudia pred voľbou svojej vzdelávacej cesty nemajú dostatok informácií o uplatnení sa absolventov a perspektíve jednotlivých odborov.

V rámci prieskumu u študentov stredných a vysokých škôl v roku 2018 boli skúmané faktory, ktoré ovplyvnili študentov pri voľbe školy a odboru (viď Graf č. 1). Z výsledkov je pozitívne, že najviac zavážili informácie o možnosti dobrého zárobku ako aj individuálny záujem o danú oblasť. Platí to aj pri vysokoškolských aj pri stredoškolských študentov. U stredoškolákov, na rozdiel od vysokoškolákov, je zrejmý vyšší vplyv rodičov a blízkosti školy, čo je dôsledok najmä úrovne rozhľadenosti a vyspelosti jednotlivcov, ktorá je daná prevažne ich vekom.

Graf č. 1 Faktory pri voľbe odboru a školy

graf k prognozam

Zdroj: MPSVR SR, NP Prognózy vývoja na trhu práce v SR II, výpočty TREXIMA Bratislava
Pozn. bodové hodnotenie maximálny vplyv 10 bodov, bez vplyvu 0 bodov

Zaujímavým zistením je, že každý štvrtý stredoškolák mal pri voľbe odboru vzdelania nedostatok informácií o uplatnení absolventov daného odboru, u vysokoškolákov to bol každý piaty. Sú to vysoké počty študentov, ktoré nemali dostatok potrebných informácií pre správne rozhodovanie. Logickým dôsledkom tohto stavu je už vyššie uvedené uplatnenie mimo odbor vzdelania, ale aj skutočnosť, že až 36 % stredoškolákov by si v prípade opätovnej voľby svoj aktuálne študujúci odbor nevybrali. U vysokoškolákov je tento pomer výrazne nižší, a to na úrovni 11 %.

Je zrejmé, že presné a verejne dostupné informácie majú vysoký potenciál uľahčiť a skvalitniť rozhodovanie mladých ľudí pri voľbe svojho vzdelania a budúcnosti. Informácie o uplatnení na trhu práce, mzdovej úrovni, nezamestnanosti, ale aj perspektíve na trhu práce v horizonte 5 rokov plánuje MPSVR SR verejne sprístupniť na stránke www.trendyprace.sk na prelome februára a marca 2019. Výsledky projektu tak budú predstavovať významný potenciál pre zefektívnenie rozhodovania nielen verejnosti, ale aj decíznej sféry v oblasti optimalizácie systému vzdelávania.