Novinky

Vysokokvalifikovaní Slováci odchádzajú do Českej republiky

Bratislava 11. októbra – Jedným z problémov, ktorému musí Slovensko čeliť je odliv mozgov. Najčastejšou cieľovou destináciou, kam Slováci odchádzajú už za štúdiom na vysokej škole a následne tu zostávajú pracovať a žiť je Česká republika (ČR).

Najviac Slovákov je v ČR zamestnaných v sekcii Priemyselná výroba (28 % zo všetkých zamestnaných Slovákov v ČR v roku 2021). Nasledujú Veľkoobchod a maloobchod; oprava motorových vozidiel a motocyklov (13 %), Informácie a komunikácia (9 %), Zdravotníctvo a sociálna pomoc (9 %), Stavebníctvo (8 %), Administratívne a podporné služby (8 %), Odborné, vedecké a technické činnosti (7 %) a Doprava a skladovanie (6 %).

Štruktúra pracovných pozícií, ktoré obsadzujú Slováci v Česku sa v priebehu rokov zásadne zmenila, bohužiaľ v neprospech Slovenska, keď za hranicami nachádzajú uplatnenie hlavne ľudia, ktorí – ak Slovensko chce byť modernou, inovujúcou a prosperujúcou krajinou – budú doma chýbať.

Zatiaľ čo v roku 2012 pracovali Slováci v ČR najčastejšie ako Kvalifikovaní pracovníci a remeselníci (21 % z celkového počtu zamestnaných Slovákov v ČR), alebo na pozíciách Operátori a montéri strojov a zariadení (21 %), v roku 2021 už boli na čele rebríčka triedy Špecialisti (25 %) a Technici a odborní pracovníci (19 %).

Najväčší nárast medzi rokmi 2012 a 2021 bol zaznamenaný práve v triede Špecialisti, v ktorej pribudlo 9 118 zamestnancov (nárast o 99 %). Druhá najväčšia zmena nastala v triede Technici a odborní pracovníci, v ktorej našlo uplatnenie ďalších 6 575 Slovákov (nárast o 86 %). V roku 2021 pracovalo v triede zamestnaní Zákonodarcovia, riadiaci pracovníci až o 56 % viac Slovákov než v roku 2012.

Záporná percentuálna zmena nastala iba v triede Kvalifikovaní pracovníci a remeselníci (pokles o 24 %) a Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci (pokles o 22 % slovenských zamestnancov).

Práve zmena v štrukturálnej skladbe odchádzajúcej pracovnej sily predstavujú pre slovenskú ekonomiku problém. Do zahraničia, v tomto prípade do ČR, odchádzajú pracovať najmä vysokokvalifikovaní Slováci, ktorí sa zamestnávajú na odborných pozíciách s vysokou pridanou hodnotou, čo predstavuje pre Slovensko veľkú stratu.

  • Počet Slovákov v ČR podľa hlavných tried zamestnaní CZ‑ISCO
Zdroj: vlastné spracovanie na základe údajov z ISCP a ISPV

Výška miezd ako faktor podnecujúci/podporujúci migráciu

Slováci si v Čechách zarobia viac ako doma. Najväčší rozdiel medzi mzdami v ČR a SR v podnikateľskej sfére je v triede Zákonodarcovia, riadiaci pracovníci. V priemere zarobí Slovák na tejto pozícii v Česku 127 % hodinového zárobku, ktorý by zarobil doma. Špecialisti si v priemere zarobia v ČR až 117 % z hodinového zárobku v tejto triede v SR.

Mzda však nie je jediným motivačným faktorom pre presun Slovákov do Česka. Popri lepšom zárobku ich rozhodnutie ovplyvňujú aj lepšie pracovné podmienky, vyššia kvalita života, priepastný rozdiel v kultúrnej a vzdelanostnej úrovni a úrovni zdravotníctva, vyzretejšia a stabilnejšia politická situácia a do rozhodovania vstupujú aj osobné a rodinné dôvody.