Novinky

Trexima je už 25 rokov Vaším partnerom na trhu práce

Rok 2017 je pre nás – v Trexime – rokom slávnostným. Oslavujeme 25. výročie. Za štvrťstoročie nášho pôsobenia sme vypracovali veľa návrhov prospešných projektov, implementovali množstvo inovatívnych riešení, pripravili stovky prezentácií o trhu práce na rôznych odborných podujatiach, narástli o niekoľko desiatok nových zamestnancov a dalo by sa toho napočítať ešte omnoho viac.

Trexima začala svoju činnosť v roku 1992. Medzi naše prvé najdôležitejšie aktivity patrilo vybudovanie Informačného systému o cene práce, teda zavedenie efektívneho štatistického zisťovania mzdových podmienok na Slovensku, ktoré úspešne realizujeme dodnes. Ide o rezortné zisťovanie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, v rámci ktorého sa štvrťročne zisťujú reálne priemerné zárobky  podľa zamestnaní (SK ISCO-08), veku, vzdelania, regiónov, pohlavia a ďalších 43 faktorov.

Údaje o mzdových, pracovných a sociálnych podmienkach zbierame v štvrťročnej, resp. ročnej periodicite od viac ako 21 000 zamestnávateľov a 11 000 živnostníkov. Vieme tak poskytnúť najlepšie údaje v tejto oblasti o 52 % pracovnej sily Slovenska. Presnosť a maximálna výpovedná hodnota našich údajov je pre nás jednou z najdôležitejších priorít, preto sme na Slovensku zaviedli medzinárodnú klasifikáciu zamestnaní. V spolupráci so Štatistickým úradom SR ju v päťročných cykloch inovujeme pre potreby slovenského trhu práce. Národná klasifikácia zamestnaní SK ISCO-08 sa stala súčasťou nášho trhu práce a  vďaka nej sa vieme porovnávať nielen na národnej ale aj medzinárodnej (nielen v rámci EÚ) úrovni.

Ako sme rástli – nielen počtom zamestnancov, ale aj odbornosťou a skúsenosťami, stali sme sa súčasťou viacerých inovatívnych riešení na národnej úrovni.

V spolupráci so sociálnymi partnermi a viac ako 1 000 slovenskými zamestnávateľmi sme nastavili a zaviedli systém sektorových rád na Slovensku (národný projekt: Národná sústava povolaní, www.sustavapovolani.sk), ktorých výsledky práce v podobe národných štandardov zamestnaní sú základom zosúlaďovania vzdelávacieho systému s potrebami trhu práce.  Sme presvedčení, že  Národná sústava povolaní má pozitívny vplyv na lepšiu orientáciu ľudí na trhu práce, kvalitnejší výber prípravy pre trh práce, lepšiu uplatniteľnosť absolventov a nižšiu nezamestnanosť.

Ďalšou mimoriadne dôležitou témou našich aktivít je budúca situácia na trhu práce. Prostredníctvom nami vyvinutých prognostických modelov, ktoré konzultujeme so sektorovými odborníkmi z praxe sledujeme a analyzujeme vývojové tendencie na trhu práce a prinášame návrhy riešení na problematické otázky.

Už v roku 2003 sme prišli s myšlienkou modernizácie služieb zamestnanosti na Slovensku v podobe bezplatného pracovného portálu www.istp.sk, ktorý napomáha nezamestnaným nájsť si prácu a online sa spojiť so zamestnávateľmi v regióne, zamestnávateľom nájsť zamestnanca šitého na mieru a online sa spojiť s regionálnymi úradmi práce, študentom a žiakom zasa pomôcť pri výbere vhodného povolania. Pod gesciou Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny systém neustále modernizujeme a snažíme sa, aby zodpovedal náročným požiadavkám klientov a neprestajne sa meniacemu a vyvíjajúcemu prostrediu moderných technológií. Dnes je ISTP populárnym nástrojom na hľadanie si práce a poradenstvo, jeho priemerná mesačná návštevnosť je na úrovni 650 000 návštev. V tejto oblasti pre Vás pripravujeme niekoľko horúcich noviniek, ktoré predstavíme už čoskoro.

Široké odborné zázemie našich expertov nám zabezpečuje možnosť projektových riešení nielen na medzinárodnej a národnej úrovni, ale aj na lokálnej a regionálnej úrovni. Už niekoľko rokov vypracovávame zamestnávateľom z rôznych sektorov národného hospodárstva analýzy týkajúce sa personálneho a mzdového auditu šité na mieru. Analyzujeme spokojnosť zamestnancov, posudzujeme kvalifikačné predpoklady, nastavujeme efektívnu produktivitu práce prostredníctvom normovania výkonov, nastavujeme a inovujeme systémy odmeňovania na základe detailného mzdového benchmarku.

Od začiatku nášho pôsobenia sme si dali za cieľ byť spoľahlivým a inovatívnym partnerom pre všetkých na trhu práce. Radi hľadáme nové riešenia, inšpirujeme sa systémami, ktoré sú úspešne zavedené v iných krajinách a analyzujeme možnosti ich implementácie na Slovensku. Preto už roky komunikujeme s expertmi z renomovaných inštitúcií ako je Medzinárodná organizácia práce, Univerzita vo Warwicku, Európska komisia, sme členmi EVBB-EVTA a zapájame sa do strategických partnerstiev v rámci iniciatívy EÚ – Erasmus+.

Veríme, že máme pred sebou ďalších úspešných 25 rokov a aj naďalej sa na nás budete obracať s dôverou pri riešení zložitých otázok týkajúcich sa trhu práce.