Novinky

Tretie rokovanie Sektorovej rady pre automobilový priemysel a strojárstvo

Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo (ďalej len „Sektorová rada“), dňa 12. marca 2020 využila vzhľadom na protiepidemiologické opatrenia virtuálnu formu rokovania, keď na základe výzvy tajomníka boli členovia k dispozícii v určenom čase. Odoslala sa im prezentácia so zvukovými nahrávkami, prešli si ju a prebehlo per rollam hlasovanie, tak na úrovni národných štandardov zamestnaní, Záverov z rokovania ako aj na úrovni tvorby 3. a 4. cyklu Sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov.  

Program tohto rokovania bol zaslaný členom Sektorovej rady spolu s pozvánkou a zahŕňal nasledovné body: 

  • Vyhodnotenie plnenia úloh z predchádzajúceho obdobia – Revízia plnenia úloh z 2. rokovania Sektorovej rady, 
  • Aktuálny stav v príprave Stratégie rozvoja ľudských zdrojov, 
  • Tvorba III. a IV. cyklu stratégie, 
  • Revízia názvov NŠZ a prepojenosť na SK ISCO-08 
  • Harmonogram činnosti Sektorovej rady na ďalšie obdobie, 
  • Návrh záverov z rokovania. 

Tretie rokovanie Sektorovej rady, s prívlastkom „virtuálne“, začalo úvodným slovom tajomníka Sektorovej rady, ktorý sa členom prihovoril prostredníctvom zvukovej nahrávky priloženej k prezentácii.  Následne tajomník Sektorovej rady vyhodnotil plnenie úloh členmi Sektorovej rady vyplývajúcich z druhého rokovania, ktoré sa konalo približne pred štyrmi mesiacmi. 

Ďalším bodom rokovania bolo oboznámenie členov Sektorovej rady s aktuálnym stavom v tvorbe Sektorovej stratégie. V predchádzajúcom období členovia Sektorovej rady pracovali na tvorbe I. cyklu Stratégie, kde vypracovali Poslanie sektora, identifikovali Premisy a Dopady na ľudské zdroje, sumarizovali Inovácie a Strategické dokumenty. Členovia zároveň pracovali aj na tvorbe II. cyklu Stratégie, t.j. na tvorbe vonkajšej a posúdení vnútornej analýzy sektora. V rámci vonkajšej analýzy bola volená forma SWOT analýzy sektora a námety na silné, slabé stránky, príležitosti a hrozby zasielali členovia Sektorovej rady tajomníkovi, ktorý uvedené námety spracoval. Úlohou vypracovať vnútornú analýzu sektora boli poverení zástupcovia spoločnosti TREXIMA Bratislava, spol. s r.o 

Ďalším bodom programu bolo oboznámenie členov s metodickým procesom tvorby III. a IV. cyklu. K predloženému metodickému usmerneniu nemali žiadne pripomienky, pričom bol dohodnutý postup vypracovania jednotlivých častí III. a IV. cyklu, v rámci ktorého budú členovia vzájomne komunikovať a poskytovať si oponentúru predložených výstupov.  

Následne tajomník Sektorovej rady predstavil členom Sektorovej rady systém revízie Národnej klasifikácie zamestnaní SK ISCO 08 a úlohu Sektorovej rady pri tejto revízii. Sektorová rada má za úlohu skontrolovať NŠZ pod svojou gesciou a navrhnúť zmeny názvov NŠZ, ktoré by sa mohli preniesť do Národnej klasifikácie SK ISCO 08. Následne bude Sektorová rada hlasovať formou per rollam za jednotlivé návrhy na zmenu názvov NŠZ. Tajomník upozornil členov Sektorovej rady na skutočnosť, že aj keď Sektorová rada dá nejaký návrh, Štatistický úrad to ešte posúdi a môže sa stať, že návrh nebude prijatý. 

Predposledným bodom virtuálneho rokovania bol – Harmonogram činností na ďalšie obdobie, v rámci ktorého boli členom Sektorovej rady uložené úlohy na nasledujúce obdobie. 

V závere rokovania tajomník poďakoval členom a informoval ich o termíne ďalšieho rokovania, ktorý po dohode s predsedom Sektorovej rady navrhol na 19. mája 2020. Miesto rokovania ostalo zatiaľ neurčené.