Novinky

Štvrté rokovanie Sektorovej rady pre energetiku, plyn a elektrinu

Štvrté rokovanie Sektorovej rady sa z dôvodu pretrvávajúcej pandémie spôsobenej koronavírusom realizovalo prostredníctvom aplikácie Webex. Návrh použitia spomínanej aplikácie vyjadril člen Sektorovej rady, pán prof. Ing. Roman Cimbala, PhD.:   

„Dovoľujem si navrhnúť rokovanie videokonferenciou, ale niektorým z nástrojom, ktorý je na to určený. Skype má len veľmi obmedzené možnosti. Cez Zoom alebo Webex je možné efektívne riadiť diskusiu a čo je najhlavnejšie je možné zdieľať obrazovku pre všetkých. Prístupné je aj četovanie  medzi účastníkmi a online hlasovanie k jednotlivým bodom“  

S uvedeným návrhom sa stotožnil aj predseda Sektorovej rady a tajomník oslovil s návrhom všetkých členov.   

Rozhranie aplikácie Webex, ako aj jej funkcionality boli členom Sektorovej rady vysvetlené na spoločnom teste aplikácie dňa 16. apríla 2020. S pripojením do aplikácie nemali členovia Sektorovej rady problém a 4. rokovanie sa mohlo bez technických problémov konať prostredníctvom tejto aplikácie.    

Pán prof. Ing. Roman Cimbala, PhD. sa ako člen Sektorovej rady zhostil úlohy organizátora a  technickej podpory na 4. rokovaní prostredníctvom aplikácie Webex.   

Virtuálne rokovania sa konala dňa 5. mája 2020 a zúčastnilo sa ho 19 z 27 členov Sektorovej rady, čo predstavuje približne 70 % účasť.  

Hlavným bodom rokovania bolo predstavenie podkladu Sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov a zapracovanie pripomienok od členov Sektorovej rady a realizačného tímu SRI. Členovia Sektorovej rady si uvedený podklad prešli a na rokovaní zapracovali pripomienky. Po zapracovaní pripomienok nasledovalo interaktívne hlasovanie na základe ktorého bola Sektorová stratégia jednohlasne schválená.   

Stratégia za sektor energetiky ponúka strategický zámer a akčný plán, ktorý vyplynul zo vzájomnej spolupráce sociálnych partnerov z radov zamestnávateľov, vzdelávacích inštitúcií, ale aj orgánov územnej samosprávy, či orgánov štátnej správy. Medzi hlavné odporúčania patrí propagácia a „pozitívna diskriminácia“ technického vzdelávania, zadefinovanie nových vzdelávacích štandardov z oblasti energetiky so zameraním na využívanie nových inteligentných technológií. Kráčať tempom zelenej vlny a v rámci vzdelávania sa venovať obnoviteľným zdrojom, ale aj ďalším technológiám, ako napr. power to gas, výroba biometánu, zachytávanie a skladovanie CO2 a pod. Dôležité je pripraviť odborníkov, ktorí budú schopní v podmienkach SR bilancovať, projektovať, realizovať a efektívne prevádzkovať tieto technológie (zariadenia).  

Členovia Sektorovej rady taktiež kontrolovali zoznam národných štandardov zamestnaní (ďalej len „NŠZ“), ktorý spadá pod ich gesciu. V rámci tohto bodu došlo k doplneniu autorstva pre zatiaľ neurčené NŠZ. Následne vyplynula diskusia a ďalšie podnety na úpravy, presuny a vyradenia v zozname NŠZ.    

Sektorová rada absolvovala tento rok už dve rokovania distančnou, virtuálnou formou. Pevne veríme, že ďalšie rokovanie, ktoré sa bude konať 24. septembra sa už uskutoční osobným stretnutím.