Novinky

Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a šport pracuje naplno aj v online režime 

Situácia posledných mesiacov nás všetkých motivovala k využívaniu rôznych foriem online nástrojov, vďaka ktorým sme mohli naďalej aktívne spolupracovať so svojimi kolegami. Výnimkou nie sú ani členovia Sektorovej rady pre vzdelávanie, výchovu a šport, ktorí strávili množstvo hodín online videokonferenciami, počas ktorých sa venovali najmä príprave návrhu Stratégie rozvoja ľudských zdrojov.  

Zavŕšením tejto snahy bolo práve  4. zasadnutie sektorovej rady dňa 25.5 2020, ktoré sa konalo prostredníctvom aplikácie ZOOM a na ktorom prítomní členovia schválili predstavenú Stratégiu rozvoja ľudských zdrojov do roku 2030 ako výsledok svojej kolektívnej práce! Za schválenie stratégie hlasovalo 96% prítomných členov a 6% členov sa zdržalo hlasovania. Stratégia vyzdvihuje najmä silné a nezastupiteľné poslanie vzdelávania a výchovy pri príprave ľudských zdrojov pre celú spoločnosť v rýchlo meniacom sa a napredujúcom svete, kde sa otvára potreba synergií aj s ostatnými sektormi. 

Návrh sa opiera o 3 silné premisy, ktorými sú: 

  • PREMISA č.1: Kvalifikovaná pracovná sila pre sektor vzdelávania ako kvalitne pripravená, morálna, neustále sa vzdelávajúca, uznávaná osobnosť, formujúca spoločnosť a flexibilne reagujúca na jej zmeny. 
  • PREMISA č.2: Celostne rozvinutá osobnosť účastníka vzdelávania so zvnútornenou potrebou vzdelávať sa, získavať nové zručnosti, vedomosti, kompetencie, schopného učiť sa. 
  • PREMISA č.3: Kvalifikovaná pracovná sila v oblasti vzdelávania dospelých zabezpečujúca získavanie požadovaných kompetencií a zručností, potrebných pre prácu a život počas celého životného cyklu. 

Členom sektorovej rady sa pri práci podarilo identifikovať 63 strategických opatrení a 111 aktivít na ich naplnenie. 

Pán predseda Ondek spolu s pani tajomníčkou všetkým poďakovali za ich profesionálny prístup. 

Za účasti 24 prítomných účastníkov rokovania boli ďalej prediskutované úlohy, ktoré sa členom podarilo v predchádzajúcom období úspešne naplniť a zároveň aj tie, ktoré ich čakajú ako ďalšie výzvy v najbližších mesiacoch. Tou najvýraznejšou bude práve tvorba a revízia Národných štandardov zamestnaní, nad ktorými jednotliví členovia sektorovej rady prevzali garanciu. Členovia boli oboznámení s ďalším harmonogramom prípravy NŠZ a boli im poskytnuté informácie o pripravovaných školeniach a metodickej podpore.  

Rokovanie sa zameralo taktiež na schválenie 10tich kľúčových opatrení pre MPSVaR, ktoré majú byť využité v dokumente Práca 4.0 zaoberajúcom sa budúcnosťou trhu práce. Úloha sektora vzdelávania, výchovy a športu bude v tomto procese veľmi dôležitá a veríme, že aj vďaka expertnému názoru členov sektorovej rady bude možné ľudské zdroje, ktoré sa budú podieľať na rozvoji národného hospodárstva a ekonomiky, pripraviť čo najefektívnejšie a najkvalitnejšie.  

Celé rokovanie sprevádzala konštruktívna a inšpiratívna diskusia zo strany všetkých prítomných, na základe ktorej bolo možné ešte viac zlepšiť pripravované návrhy a dokumenty. Vznesené pripomienky členov budú zapracované v ďalšom procese činnosti sektorovej rady. 

Napriek novým a nečakaným podmienkam spravila sektorová rada spolu so zástupcami SRI maximum pre odovzdanie kvalitne spracovaných zadaní, ktoré budú súčasťou inovácií a podpory trhu práce na Slovensku. Ďalšie zasadnutie sa uskutoční 28. septembra 2020 a veríme, že už sa bude niesť v znamení možnosti osobných sociálnych interakcií. Do tej doby budú členovia Sektorovej rady pracovať na nemenej dôležitej a zodpovednej úlohe spracovania Národných štandardov zamestnaní.